"funkcjonować" English translation

PL

"funkcjonować" in English

PL funkcjonować
volume_up
[funkcjonuję|funkcjonowałbym] {imperfective verb}

1. general

funkcjonować (also: działać)
Bez koordynacji, rynek wewnętrzny nie będzie prawidłowo funkcjonować.
Without coordination, the internal market would not function satisfactorily.
Rynki mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy stworzymy odpowiednie warunki ramowe.
Markets can function only if we create the right framework conditions.
Dobra polityka konkurencji pozwala bowiem rynkom funkcjonować prawidłowo.
Good competition policy enables markets to function properly.
Wspólna waluta nie może nadal funkcjonować w ten sposób.
The common currency cannot go on like this.
Europa musi się przebudzić i w poważny sposób zająć się regulacją strumieni migracji - dalej tak funkcjonować nie możemy!
Europe must wake up and regulate immigration flows seriously: we cannot go on like this!
Powiedziała: „Życie jest za krótkie, po prostu nie mogę tak dalej funkcjonować.''
She said, "Life's too short, I just can't keep going with this."
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Społeczny powinny nadal funkcjonować wspólnie.
The Regional Development Fund and the Social Fund should continue to operate together.
Tak przedstawia się scenariusz, w którym muszą funkcjonować nasze główne firmy.
This is the scenario in which our major businesses are forced to operate.
Jak przedsiębiorstwo może prawidłowo funkcjonować bez zaspokojenia tych podstawowych potrzeb?
How can a company operate properly without these basic needs being guaranteed?
Polityki UE dotycząca rolnictwa, rybołówstwa i handlu nie powinna funkcjonować w sprzeczności z polityką rozwoju.
The policy of the Union on agriculture, fisheries, trade should not run counter to development policy.
Czy kraj może funkcjonować bez ropy?
So how would you run a whole country without oil?
Aby miasto, czy planeta miast, mogło funkcjonować, potrzebna jest pewna minimalna ilość energii elektrycznej.
. ~~~ Baseload electricity is what it takes to run a city, or a city planet.
Nie może być żadnych luk w ochronie danych; musi ona funkcjonować prawidłowo.
There must be no gaps in data protection; it must work properly.
Takie rozwiązania nigdy dotychczas się nie sprawdzały i nie będą funkcjonować w przyszłości!
It has never worked in the past, and it will not work in the future!
Dam państwu przykład, jak mogłoby to funkcjonować.
I will just give you one example in order to show you how this could work.

2. "w oparciu o coś"

W moim okręgu mam przedsiębiorstwa, które funkcjonują w oparciu o import jaj z innych państw europejskich.
I have companies in my constituency which rely on the import of eggs from other European countries.
Systemy te w dalszym ciągu nie funkcjonują właściwie i w wielu państwach członkowskich nie można na nich polegać.
These systems still do not function properly and cannot be relied on in all Member States.
Liczymy na poparcie wszystkich instytucji europejskich i naszych międzynarodowych partnerów w procesie przywracania właściwego stanu gospodarki i gwarantowania poprawnego funkcjonowania rynku.
We are relying on the support of all the European institutions and of our international partners to re-launch the economy and ensure the correct operation of the markets.

Synonyms (Polish) for "funkcjonować":

funkcjonować

Context sentences for "funkcjonować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBędziemy mogli to osiągnąć wyłącznie jeżeli rynek będzie naprawdę funkcjonować.
So we should be able to do this only if there is a really functioning market.
PolishNowa Komisja Europejska również nie może funkcjonować bez waszego wotum zaufania.
The new European Commission is also unable to exist without your confidence.
PolishSkoro Unia inwestuje pieniądze, to powinna również funkcjonować współpraca pomiędzy...
If the Union invests money, there should also be cooperation between the ...
PolishTo czyni z EBC swego rodzaju zły bank, jaki nie powinien u nas funkcjonować.
This turns the ECB into a sort of bad bank - something we should not have.
PolishTakie elektrownie zaczęły już funkcjonować w Utenie, Marijampoli Panevėžys.
Such plants have already begun operating in Utena, Marijampoland Panevėžys.
PolishAdministracja musi znowu zacząć funkcjonować, aby świadczyć usługi publiczne.
The administration must start functioning again so that public services can be provided.
PolishPoczątkowo zakładano, że nowy system zacznie funkcjonować w marcu 2007 roku.
The new system was originally scheduled to begin operating in March 2007.
PolishJakie byłyby jego cele i zadania oraz kiedy zaczęłoby ono funkcjonować?
What will be its objectives and missions and when will it become operational?
PolishBy rynek mógł odpowiednio funkcjonować należy zwiększyć zaufanie konsumentów.
A viable internal market requires action to boost consumer confidence.
PolishEuropejska polityka sąsiedztwa powinna nadal funkcjonować właśnie jako polityka.
The European Neighbourhood Policy should stay in place as a policy.
PolishEuropa musi nadal funkcjonować jako bastion bezpieczeństwa i jakości życia.
Europe must continue to act as a bastion of safety and quality of life.
PolishMoże to spowodować, że ten program nie będzie funkcjonować w takich regionach.
It could result in this programme being ineffective in these areas.
PolishPowiedziała: „Życie jest za krótkie, po prostu nie mogę tak dalej funkcjonować.''
She said, "Life's too short, I just can't keep going with this."
PolishW naszym wspólnym interesie leży, by ESDZ zaczęła funkcjonować w 2011 roku.
It is in our common interests to make the EEAS operational in 2011.
PolishNie możemy dalej funkcjonować bez spójnej strategii opisanej przez baronessę Ashton.
We cannot continue not having this coherent strategy in place, as described by Baroness Ashton.
PolishKoniec końców zupełnie dobrze możemy funkcjonować z obecną konstytucją.
All in all, we can live with the Constitution in its present form – and do so fairly well.
PolishDelegacja zacznie w pełni funkcjonować w drugiej połowie 2008 r.
The delegation will become fully operational towards the second half of 2008.
PolishMyślę, że mechanizm ten musi funkcjonować w ramach drugiego filara WPR.
I believe this must be active through the second pillar of the CAP.
PolishSystem ten musi funkcjonować w skuteczny i przejrzysty sposób.
It is crucial that this system works in an effective and transparent manner.
PolishW ten sposób w Unii Europejskiej zaczną formalnie funkcjonować liczne kategorie pracowników.
It would make the existence of several categories of workers in the European Union official.