"głośny" English translation

PL

"głośny" in English

PL

głośny {adjective masculine}

volume_up
głośny (also: gromki, hałaśliwy)
Unia Europejska powinna wysłać Turcji i pozostałym krajom głośny, wyraźny i skuteczny przekaz.
The European Union's message to Turkey - and to other countries - must be loud, clear and effective.
Słychać pogłos, kiedy dźwięk pokonuje dystans w wodzie. i nie jest tak głośny.
You hear the reverberation as the sound travels over long-range in the ocean and is not quite as loud.
W tle brzmi głośna, przejmująca muzyka, obłędna muzyka.
And there's this loud, thrilling music in the background, this wild music.
Zgodnie z głośną Międzynarodową Grupą Kryzysową, w żadnym innym znanym zdarzeniu nie zamordowano jednocześnie większej liczby dziennikarzy.
According to the renowned International Crisis Group, in no other case on record have more journalists ever been murdered at one time.
Bez adekwatnego finansowania cele te pozostaną "martwe”, a Europa 2020 pójdzie drogą głośnej i nieskutecznej strategii lizbońskiej.
Without adequate funding, these goals will remain defunct, and Europe 2020 will follow in the footsteps of the renowned and ineffective Lisbon Strategy.
Przesłaniem Europy dla Birmy musi także być głośne "nie” dla dyktatury i "tak” dla demokracji.
Europe's message to Burma must also be a resounding 'no' to dictatorship and 'yes' to democracy.
na piśmie. - (EL) Głośne "nie” ze strony Irlandczyków spowodowało, że traktat lizboński stał się niewykonalny.
The Irish people's resounding 'no' vote has made the Lisbon Treaty unenforceable.
Rzadko jednak mogą się pochwalić głośnym sukcesem - być może Bośnia i Hercegowina w większym stopniu niż Gruzja.
But hardly ever do they represent a resounding success -- Bosnia and Herzegovina perhaps more so than Georgia.
głośny (also: wokalny, natarczywy)
Pingwiny to bardzo gadatliwe ptaki, naprawdę bardzo głośne.
Penguins are very vocal birds and really, really noisy.
Tych troje łączy właśnie zadziwiająca odwaga w wypowiadaniu głośnej i widocznej krytyki ustaw o bluźnierstwie oraz nadużywania tych ustaw przez grupy ekstremistów.
What links all three of them is their amazing courage as vocal and visible critics of blasphemy laws and their abuse by extremist groups.
Ci ludzie na ulicach, choć bardzo liczni, stanowią głośną mniejszość, która faktycznie reprezentuje jeszcze liczniejszą cichą większość.
Those on the streets, despite being very large in number, are a vocal minority who actually represent an even larger silent majority.

Context sentences for "głośny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGdyby każdy poseł do PE był tak głośny jak Pan, panowałby tu zupełny chaos.
Mr Turmes, if every Member of this House were as noisy as you are, there would be chaos in the Chamber.
Polish. - Narkomania to głośny problem w europejskich krajach, a Szkocja nie stanowi w tej kwestii żadnego wyjątku.
in writing. - Drug abuse is a prominent problem in societies across Europe, and Scotland is no exception.
PolishGłośny zwrot polityki zagranicznej Rosji okazał się po głębszej analizie jedynie sprytną zagrywką taktyczną.
The much-quoted reversal of Russia's foreign policy trend has proved, after a closer look, to be just a clever tactical move.
PolishGłośny aplauz to oznaka poparcia i solidarności Parlamentu oraz zdecydowanego poparcia, jakie okazaliśmy w trakcie debaty na rzecz wolności i demokracji w Libii.
The strength of the applause is symptomatic of Parliament's backing and solidarity, and of the strong support shown in the debate for freedom and democracy in Libya.
PolishProblem bezdomnych psów w Rumunii znowu stał się głośny w związku z planowanym zniesieniem zakazu zabijania tych psów, obowiązującego od 15 stycznia 2008 r.
(DE) Mr President, the problem of stray dogs in Romania has become topical once again as a result of the planned lifting of the ban on killing these dogs that has been in place since 15 January 2008.