"gospodarczy" English translation

PL

"gospodarczy" in English

PL gospodarczy
volume_up
{adjective masculine}

gospodarczy (also: ekonomiczny)
Kryzys gospodarczy i kryzys gospodarczy nie spadły z nieba.
The economic crisis and the climate crisis were not predestined by fate.
Kryzys gospodarczy i finansowy, a także Grecja, wymagają europejskich działań.
The economic and financial crisis, and Greece, require European action.
Ta unia gospodarcza oznacza, co najważniejsze, gospodarczy i społeczny ład Unii.
This economic union means, most importantly, economic and social governance of the Union.
gospodarczy
(RO) Kryzys gospodarczy wywiera poważny wpływ na gospodarkę światową.
(RO) The economic crisis has had a serious impact on the global economy.
Światowy kryzys gospodarczy dotknął wiele dziedzin gospodarki.
The global economic crisis has affected many areas of the economy.
Wzrost gospodarczy jest sercem globalnej gospodarki.
This economic growth is the heart of the global economy.

Synonyms (Polish) for "gospodarczy":

gospodarczy

Context sentences for "gospodarczy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishŚwiatowy kryzys gospodarczy w zasadzie umożliwia nam wywieranie wpływu.
The global financial crisis is actually providing opportunities for influence.
PolishPonownie ukierunkowaliśmy finansowe instrumenty Unii na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
We have also refocused the Union's financial instruments on growth and jobs.
PolishPodczas gdy świat był w kryzysie w zeszłym roku, nasz wzrost gospodarczy wyniósł 6.7 procent.
When the rest of the world took a beating last year, we grew at 6,:,7 percent.
PolishPowiedział Pan, że wzrost gospodarczy trzeba rozkładać bardziej sprawiedliwie.
Mr Barroso, you said that growth must be distributed more fairly.
PolishPotrzebne są także polityki wspierające wzrost gospodarczy, innymi słowy polityki odpowiedzialne.
We need policies that also promote growth, in other words responsible policies.
PolishCo zrobiła, aby pobudzić wzrost gospodarczy i zapobiec utracie miejsc pracy?
What was done to help boost growth and preserve and create jobs?
PolishStymulowali oni rozwój gospodarczy, kulturowy i demokratyczny krajów przyjmujących.
They excelled and boosted the economies and cultural and democratic wealth of the host countries.
PolishAby osiągnąć konieczny wzrost gospodarczy w Europie musimy zwiększyć finansowanie.
We have to increase funding to achieve vital growth in Europe.
PolishTrzema priorytetami prezydencji są stabilność, praca i wzrost gospodarczy.
Stability, jobs and growth are the Presidency’s three priorities.
PolishMalaria spowalnia rozwój gospodarczy, redukując PKB o 12 miliardów dolarów rocznie.
The disease is also believed to inhibit growth, as malaria reduces GDP by USD 12 billion per year.
PolishIndie przeżywają boom gospodarczy; jak Pan nam przypominał, są one partnerem strategicznym.
India is booming; it is a strategic partner, as you have reminded us.
PolishPierwszy z tych priorytetów jest zupełnie oczywisty: wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
The first of these priorities is self-evident: growth and jobs.
PolishCzy możemy zainwestować je już teraz, by szybko pobudzić wzrost zatrudnienia i wzrost gospodarczy?
Can we invest them now in order to trigger employment and growth quickly?
PolishPriorytetem w budżecie UE po 2013 roku musi być wzrost gospodarczy i tworzenie zatrudnienia.
The EU budget beyond 2013 must prioritise growth and job creation.
PolishMusimy zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy w Europie.
We must ensure that we have economically sustainable development in Europe.
PolishNie ma sensu go prognozować, ponieważ kryzys gospodarczy już jest.
It is pointless to forecast it since we are going through it now.
PolishSektor ten powinien być wspierany, ponieważ wnosi wkład w rozwój gospodarczy oraz w produktywność.
This sector needs to be promoted, because it contributes towards development and productivity.
PolishRzeczywiście nadszedł czas by tchnąć życie w gospodarczy aspekt naszej unii gospodarczo-walutowej.
Indeed, in the EMU, it is high time to fill the 'E' with life.
PolishMusimy zrobić wszystko, co leży w naszej mocy, by oczyścić niebo i przywrócić wzrost gospodarczy.
We must do our utmost to clear the sky and bring back growth.
PolishW takiej sytuacji ratowanie życia, kształcenie dzieci bądź rozwój gospodarczy jest praktycznie niemożliwy.
And it becomes almost impossible to save lives, educate kids, develop economies, whatever.