"gospodarka" English translation

PL

"gospodarka" in English

PL gospodarka
volume_up
{feminine}

gospodarka (also: ekonomia)
By być gospodarką wiodącą, musimy być gospodarką najbardziej konkurencyjną.
Also, to be the leading economy, we need to ensure that we are the most competitive economy.
Nie mamy do czynienia z sytuacją: "gospodarka kontra ekologia”, ale "gospodarka i ekologia”.
It is not the economy versus ecology; it is the economy and ecology.
Nie jest to już gospodarka rynkowa, ale gospodarka, w której rządzi prawo dżungli.
This is no longer a market economy, but a jungle economy.
gospodarka (also: afera, sprawa, biznes, interes)
Uważam, że będzie to istotną wskazówką dla całego sektora gospodarki.
I believe that this will also provide some important guidance for the business sector.
Przekształciliśmy gospodarkę rolną w świat wielkiego biznesu.
What happened is we had evolved an agricultural economy to a world of big business.
Dostrzega się gospodarkę, natomiast kulturę widzi się jako coś ubocznego, jako pewien dodatek.
Business gets noticed, but culture is seen as something incidental, a sort of add-on.
gospodarka (also: ziemiaństwo)
Wiemy, że intensywna gospodarka w rolnictwie prowadzi do ograniczenia bioróżnorodności.
We know that intensive farming is detrimental to biological diversity.
Nic lepiej nie chroni gleby niż racjonalna gospodarka rolna, rolnictwo.
The very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
Z jednej strony gospodarka rolna stanowi trzecie największe źródło zanieczyszczeń po transporcie i przemyśle.
On the one hand, farming is the third-biggest source of pollution after transport and industry.
gospodarka (also: gospodarowanie)
volume_up
husbandry {noun} (of resources)
Hodowla zwierząt odgrywa ważną rolę w europejskiej gospodarce rolnej.
Animal husbandry plays a key role in the European economy.
Problem ten dotyczy bowiem zdrowia ludzi, szczególnie tych, którzy przy zwierzętach pracują, ale także gospodarki i konkurencyjnej przyszłości hodowli zwierząt w UE.
This issue has implications in terms of human health, particularly for those who work with these animals, but also of economics, as the competitive future of EU animal husbandry is at stake.

Context sentences for "gospodarka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW istocie gospodarka podupada, a przedmiotowy program należy ogólnie renegocjować.
In fact, it is in decline, and that programme has to be generally renegotiated.
PolishEUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Gospodarka morska i rybołówstwo
EUROPA > Summaries of EU legislation > Maritime Affairs And Fisheries
PolishSłowo "gospodarka” pochodzi od greckiego słowa, które oznacza zarządzanie domem.
The word 'economics' comes from the Greek for management of the home.
PolishEuropejska gospodarka rybna jest w stanie zapewnić nam samowystarczalność zaledwie w 40 %.
The European fishing industry can only provide for 40% of our self-sufficiency.
PolishPotrzebujemy pakietu zarządzania gospodarką odważniejszego niż ten, który mamy przed sobą.
We need a bolder economic governance package than we have on the table today.
PolishPragnę powiedzieć parę słów o zarządzaniu gospodarką i o "sześciopaku”.
Please allow me a few short words on economic governance and the 'six pack'.
PolishŻałuję wreszcie, że w sprawozdaniu nie uwzględniono idei struktury kierującej gospodarką.
Lastly, I regret that the report does not take up the idea of an economic government.
PolishTercio, gospodarka tymi surowcami powinna mieć na celu rozwój krajów biednych.
Third, the purpose of trade in such raw materials should be the development of poor countries.
PolishWinna jest nie tylko źle prowadzona gospodarka wodna, winę ponosimy też my.
It's not misguided river engineers who are doing all this; it's us.
PolishEuropa potrzebuje jak najszybszego wdrożenia zarządzania gospodarką.
Europe needs the introduction of economic governance as soon as possible.
PolishIch gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających sie w Unii.
Ireland is one of the fastest-growing economies in the European Union today.
PolishGospodarka Niemiec zajmuje trzecie co do wielkości miejsce na świecie.
German is the most widely spoken first language in the European Union.
PolishPo pierwsze, kwestia wzmocnienia zarządzania gospodarką i zapoczątkowania europejskiego okresu oceny.
Firstly, strengthening economic governance and initiating the European Semester.
PolishPotrzebne jest bowiem porozumienie co do znaczenia zarządzania gospodarką.
Agreement must be reached on the meaning of economic governance.
PolishKonkluzje ze szczytu Rady Europejskiej (28-29 października) a zarządzanie gospodarką (debata)
Conclusions of the European Council meeting (28-29 October) and economic governance (debate)
PolishBądźmy ze sobą szczerzy: aby dysponować otwartą gospodarką, potrzebne są jakieś zasady.
Let us be honest: to have open economies, we need some rules.
PolishGospodarka kraju opiera się na euro: używa euro, choć nie jest w strefie euro, co brzmi niewiarygodnie.
It is euro-based: it has the euro without being in the eurozone, believe it or not.
PolishPoprzednie podejście, przysypianie za kółkiem zarządzania gospodarką, było nieodpowiedzialne.
The previous approach, of nodding off at the wheel of economic management, was irresponsible.
PolishCzysta woda, edukacja, medycyna, gospodarka społeczna.
And clean water, education, medicine and even looking at social entrepreneurship.
PolishNiezbędne są dyscyplina budżetowa i rozsądne zarządzanie gospodarką.
Budgetary discipline and sound economic management are required.