"gospodarować" English translation

PL

"gospodarować" in English

PL gospodarować
volume_up
[gospodaruję|gospodarowałbym] {imperfective verb}

Deszcz jest darem Boga, którym należy gospodarować w odpowiedzialny sposób.
Rain is a gift from God that must be managed in a responsible manner.
Oczywiście, kraje rozwijające się muszą posiadać środki aby chronić i odtwarzać lasy oraz gospodarować nimi w sposób zrównoważony.
Of course, developing countries must have the resources to protect, restore and sustainably manage the forests.
Musimy jednak również zdawać sobie sprawę, że brakuje nam środków i że musimy lepiej gospodarować tymi środkami, które są dostępne.
However, we also need to know that we are short of funds, and we have to manage available funds in a better way.
gospodarować
Uda się to osiągnąć, jeśli pozwolimy rolnikom gospodarować.
This will only be achieved by allowing farmers to farm.
Jest to absurdalne; rolnikom powinno się pozwolić nadal gospodarować i produkować niezbędną żywność, która jest potrzebna dla stale rosnącej populacji.
This is ridiculous: farmers should be allowed to get on and farm and produce the necessary food that is required for an ever-increasing population.
na piśmie. - Powinniśmy pamiętać, że do grupy obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania klasyfikuje się obecnie 54% gruntów uprawianych w UE.
in writing. - We should remember that 54% of farmed land in the EU currently falls into a LFA classification.

Synonyms (Polish) for "gospodarować":

gospodarować

Context sentences for "gospodarować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDeszcz jest darem Boga, którym należy gospodarować w odpowiedzialny sposób.
Rain is a gift from God that must be managed in a responsible manner.
PolishDzięki takiemu podejściu można rozpowszechniać wyniki krajowych badań w całej UE oraz rozsądnie gospodarować środkami i nakładem pracy.
This approach shares the fruits of national research EU-wide, as well as creating economies of scale and effort.
PolishZatem zasobami tymi trzeba bardzo mądrze gospodarować, co oznacza przede wszystkim, że powinno się z nich korzystać bardzo oszczędnie.
These reserves must, therefore, be managed extremely wisely, meaning, above all, that they should be used very sparingly.
Polishoszczędnie gospodarować prawdą
PolishNiewątpliwie zwiększenie efektywności energetycznej jest bardzo ważną sprawą i oczywiście musimy bardzo dobrze gospodarować paliwami kopalnymi.
(DE) Mr President, Commissioner, clearly, energy efficiency is a very important subject, and naturally we have to be very economical with fossil fuels.