"gotowy" English translation

PL

"gotowy" in English

volume_up
gotowy {adj. m}

PL gotowy
volume_up
{adjective masculine}

1. general

gotowy (also: gotów)
volume_up
ready {adj.}
Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że osiągnięty kompromis jest gotowy do zaakceptowania.
I should make it clear that this compromise is ready for approval.
Roztwór jest jałowy, gotowy do użycia, stosowany podskórnie.
The solution is sterile, ready for use and intended for subcutaneous administration.
Roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce jest gotowy do użycia.
The solution for injection in a pre-filled syringe is ready for use.
gotowy (also: pewny, ustalony, rutynowy)
Jak pan jednak wie, debata na ten temat jeszcze nie jest gotowa.
However, the debate on this matter is still not cut-and-dried, as you know.
gotowy (also: finalny, skończony, przegrany)
Mamy nadzieję, że do lata wniosek będzie gotowy.
We hope that there will be a finished proposal by the summer.
So, that's a finished gear.
Tutaj mamy kilka niedokończonych koni, gotowych do dalszego opracowania w Londynie.
So here are some half-finished horses ready to be worked in London.
gotowy (also: przygotowany, gotowany)
Byłem gotowy poprzeć sprawozdanie w tym zakresie.
To that extent I was prepared to support the report.
Czy byłby Pan gotowy do ponownego przemyślenia decyzji?
Would you be prepared to reconsider your decision?
Czy rząd irlandzki jest gotowy, aby coś zrobić z tą sytuacją?
Would the Irish Government be prepared to do something about that?
gotowy (also: trwały, nieporuszalny)
volume_up
set {adj.}
Obecnie Turcją kieruje rząd, który dysponuje przejrzystym, popularnym mandatem i który jest gotowy do pracy.
Turkey now has a government in power which has a clear popular mandate and can set to work.
Miałem już zostać dyplomatą, nauczycielem, lekarzem... Wszystko było gotowe.
I was all set to be a diplomat, teacher, doctor -- all laid out.
Będziemy gotowi na przedyskutowanie z państwem wszystkich szczegółów tego bardzo ważnego zestawu wniosków.
We will be ready to discuss with you all details of this very important set of proposals.
gotowy
volume_up
through {adj.} [coll.]
Program pracy, który się z tym wiąże, stawia duże wymagania i Parlament jest gotowy do jego przyjęcia.
The work programme involved is demanding and Parliament is ready to carry it through.
Niemniej jednak nie dziwiłoby mnie to, w końcu są państwo również gotowi przepchnąć konstytucję bez pytania innych o zdanie.
But then, I would not be surprised, because, after all, you are prepared to ram through a constitution without asking anybody either.
Rada oświadczyła, że będzie gotowa pomóc w przemyśleniu tego tematu, jeśli rezultaty będą pozytywne i osiągalne.
The Council has stated that it would be willing to help think things through, if the result is positive and attainable.
gotowy (also: przygotowany, żywy, szybki)
volume_up
yare {adj.} [arch.]
gotowy (also: chętny, skory)
volume_up
game {adj.}
Osobiście uważam, że nie jesteście gotowi zaakceptować zasady demokratycznej gry.
I personally feel that you are incapable of accepting the rules of the game of democracy.
This game's called "Spore."
Pamiętaj, aby po zakończeniu wyświetlania reklamy, gdy gra jest już gotowa do uruchomienia, całkowicie usunąć reklamę i skasować z pamięci pakiet IMA SDK.
Remember to fully remove the ad and unload the IMA SDK when the ads are finished and the game is ready to play.
gotowy
volume_up
made-up {adj.} (garment)
gotowy (also: predefiniowany)

2. "do czegoś/do zrobienia czegoś"

gotowy
volume_up
poised {adj.} (for sth/to do sth)
Jesteśmy w tej chwili gotowi do podjęcia demokratycznej decyzji, postępując zgodnie ze wskazówkami danymi nam przez prawników.
We are poised now to take a democratic decision, following the lead given by the lawyers.
Społeczność rolnicza jest świadoma, że wraz z tym nowym porozumieniem przyjdą zmiany, i obecnie jest gotowa, by te zmiany przyjąć.
The agricultural community is aware that change is on the way with this new agreement, and is currently poised to embrace it.
Financial Times opublikował to zdjęcie indyjskiej fabryki tekstyliów pod tytułem: „Indie gotowe, by prześcignąć Chiny w przemyśle tekstylnym”.
Financial Times printed this picture of an Indian textile factory with the title, "India Poised to Overtake China in Textile."

Context sentences for "gotowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy.
Finally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.
PolishNa tym etapie jest za wcześnie, aby mieć gotowy obraz treści jakichkolwiek zmian.
It is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.
PolishPan poseł Lamassoure powiedział wczoraj, że jest gotowy ustąpić ze stanowiska.
Mr Lamassoure yesterday said that he was willing to step down from office.
PolishGotowy roztwór należy podać natychmiast w postaci wstrzyknięcia dożylnego.
The reconstituted solution should be administered immediately by intravenous injection.
PolishIstnieją obecnie już cztery takie dyrektywy, a projekt kolejnej jest już praktycznie gotowy.
There are already four such directives and one is virtually complete at draft stage.
PolishWniosek dotyczący tej sprawy ma być gotowy jesienią, ale nie wiem, w którym roku.
That proposal is supposed to come in the autumn, but I do not know in the autumn of which year.
PolishGotowy produkt jest klarownym roztworem, bezbarwnym do bladożółtego.
The reconstituted preparation results in a colourless to pale yellow, clear solution.
PolishZrobimy, co w naszej mocy, by system ten był gotowy do 2012 roku.
We will do our utmost to ensure that the system is up and running by 2012.
PolishWiemy, że przegląd obecnego porozumienia będzie gotowy w maju tego roku.
We know the current agreement will be revised for May of this year.
PolishMożna też było kupić gotowy schron i po prostu zakopać go w ziemi.
Or you could buy a prefabricated bomb shelter that you could simply bury in the ground.
PolishSystem ten został opracowany w latach 90. i stał się w pełni gotowy do zastosowania w 1998 r.
This system was developed throughout the 1990s and has been fully operational since 1998.
PolishMoim zdaniem udowodnił pan, że jest gotowy; jeśli nawet jeszcze nie do końca, to pracuje pan nad tym.
I think you have exhibited that; if you do not have it, you are developing it.
PolishJednak od tego czasu nie odniosłam wrażenia, że jest pan szczególnie gotowy do działania.
However, since then, I have not really had the impression that you are particularly mobilised.
PolishEXUBERA 1 mg proszek do inhalacji gotowy do użytku EXUBERA 3 mg proszek do inhalacji gotowy do użytku
If you have further questions, please ask your doctor, diabetes nurse or pharmacist.
PolishOkay, wiect raport Evers' a myślę, że będzie gotowy na poniedziałek?
Okay, so that Evers report, I think, is due on Monday, is it not?
PolishKiedy to uczynimy, mamy także gotowy rynek, a rozwój następuje samoistnie, stopniowo.
When we do that, we also have the market in place and then the development goes on by itself, step by step.
PolishEXUBERA, 1 mg proszek do inhalacji, gotowy do użytku Insulina ludzka
EXUBERA 1 mg inhalation powder pre-dispens ed Insulin human
PolishEXUBERA, 3 mg proszek do inhalacji, gotowy do użytku Insulina ludzka
EXUBERA 3 mg inhalation powder pre-dispens ed Insulin human
PolishGotowy tekst otrzymujesz na mejla lub SMSem na komórkę.
And they send it either to your email or as text messages to your phone.
PolishPlan B był w pełni gotowy w 1998 roku, nosił nazwę Digital Millennium Copyright Act.
Plan B appeared in its first full-blown form in 1998 -- something called the Digital Millennium Copyright Act.