"handel" English translation

PL

"handel" in English

PL handel
volume_up
{masculine}

1. general

handel (also: biznes, zawód, branża, fach)
volume_up
trade {noun}
Ułatwiło to handel narkotykami, wymianę skradzionych towarów i handel ludźmi.
This eased the way for the drugs trade, the exchange of stolen goods and trafficking.
Handel to ważny instrument transferu technologii do krajów rozwijających się.
Trade is an important instrument for transferring technology to developing countries.
Mamy handel, mamy umowy rozbrojeniowe, stosunki transgraniczne.
There is trade, there is disarmament, there is cross-border relations.
handel (also: handlowanie)
Ułatwiło to handel narkotykami, wymianę skradzionych towarów i handel ludźmi.
This eased the way for the drugs trade, the exchange of stolen goods and trafficking.
Handel ludźmi jest jedną z największych plag początków obecnego stulecia.
Human trafficking is one of the greatest plagues of the beginning of this century.
Jeżeli komercjalizacja narządów ludzkich nie będzie możliwa, handel będzie utrudniony.
If commercialisation of human organs is not possible, then trafficking will be more difficult.
handel (also: afera, sprawa, biznes, interes)
Handel ludźmi to dochodowa i szybko rozwijająca się działalność.
Human trafficking is a lucrative and fast-growing business.
Chciałbym dodać, że definiuje ona naszą Wspólnotę w stopniu dużo większym, niż handel czy położenie geograficzne.
I would like to add that it defines our Community much more than business or geography.
Wiele już osiągnięto, ale na przykład bariery celne nadal hamują handel w Europie.
Much has been achieved but, for example, tax barriers still hamper business in Europe.
handel (also: biznes)
Handel elektroniczny także został wykluczony z zakresu przeglądu.
Electronic commerce is also excluded from the scope of the revision.
Handel elektroniczny jest ważnym tematem kampanii w kilku nowych państwach członkowskich.
The letter contains e-commerce as a major campaign theme in several newer Member States.
Powinniśmy rozpowszechniać handel elektroniczny.
We should be expanding e-commerce.
handel (also: układ, porozumienie, umowa, oferta)
volume_up
deal {noun}
Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o handel emisjami.
If we do not know what the deal is, then the deal is money, and emissions trading.
Mamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu handlu międzynarodowego.
We have a great deal of expertise in global trading.
Ze względu na swoją funkcję, specjaliści od handlu starają się uzyskać najlepsze możliwe warunki dla Unii Europejskiej.
Trade experts by their nature aim to get the best possible deal for the European Union.
handel (also: merkantylizm, kupiectwo)

2. commerce

handel
Czasem mówi się na to "handel algo" lub "handel algorytmiczny".
And it's also sometimes called algo trading, algorithmic trading."
Handel uprawnieniami do emisji sprzyja szerszemu wykorzystaniu energii jądrowej.
Emissions trading favours the extension of nuclear power.
Handel uprawnieniami do emisji powinien rozpocząć się najwcześniej w 2012 roku.
Emission trading should not begin before 2012 at the earliest.

Context sentences for "handel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiemniej po usunięciu owego systemu handel ten został ponownie podjęty.
However, these exchanges have been resumed following the removal of this scheme.
PolishW ten sposób będziemy stymulować to, z czym chcieliśmy walczyć, czyli handel wizami.
We will therefore be encouraging exactly what we wanted to combat, namely visa shopping.
PolishMusimy wprowadzić wolny handel, ale tylko w jasno zdefiniowanych sektorach.
There must be a level playing field, but only in clearly defined sectors.
PolishJednocześnie pomoże on lepiej zwalczać handel nielegalnymi towarami.
At the same time, it will help to better target the traffic in illicit goods.
PolishKto jednak będzie stwierdzał, czy posiadane przez nas pliki są przeznaczone na handel, czy też nie?
However, who determines whether the files we hold are of a commercial nature or not?
PolishWolny handel pomógł nam w walce z zagrożeniami, takimi jak inflacja.
It helped us at the time to fight perils such as inflation.
PolishInternet nie może być środkiem wspierającym rozwój terroryzmu, handel dziećmi czy zachęcającym do przemocy.
The internet cannot be a tool of terrorism, child traffickers and incitements to violence.
PolishNajważniejszymi gałęziami gospodarki są na Cyprze turystyka, przemysł tekstylny i rzemiosło oraz handel morski.
Tourism, craft exports and merchant shipping are the island’s main economic activities.
PolishPonowny handel tymi dziećmi jest po prostu zbyt łatwy.
They find it just too easy to re-traffic these children.
PolishNajważniejszymi dla wyspy gałęziami gospodarki są: turystyka, przemysł tekstylny i rzemiosło oraz handel morski.
The island’s main economic activities are tourism, clothing and craft exports and merchant shipping.
PolishWłaściciel zaznaczył, że to przestrzeń przeznaczona handel detaliczny: "Musicie coś wymyślić!
And everything was great except the landlord said, "Well, the space is zoned for retail; you have to come up with something.
PolishTylko miejsca pracy zniszczą handel narkotykowy.
The key to the drug eradication is jobs.
PolishBez względu na pobudki, czy to wykorzystywanie seksualne czy pracę, organy unijne uważają handel ludźmi za niedopuszczalny.
Whatever the motives, be it sexual exploitation or work, it is considered unacceptable by the Union's authorities.
PolishHandel hurtowy i detaliczny potrzebuje tych danych i mam nadzieję, że państwa członkowskie nie staną na przeszkodzie w ich uzyskaniu.
The wholesale and retail trades want this data and I hope the Member States will not stand in their way.
PolishJednak my prowadzimy handel na skalę światową.
PolishWygląda jak handel prochami.
It looks like some kind of a drugs buy.
PolishWiemy, że handel internetowy jest zjawiskiem nowym, ale rządzące nim przepisy są przestarzałe i pora je zmienić.
We know that online shopping is a contemporary phenomenon, but that the laws that govern it are behind the times, and now it is time to move on.
PolishUważam także, że handel produktami rolnymi ma stosunkowo niewielki wpływ na potencjał wzrostu, zwłaszcza może właśnie tutaj, w Europie.
I also believe that it accounts for a relatively small part of the growth potential, particularly, perhaps, here in Europe.
PolishSzczególnie poważny charakter ma handel ludźmi, który często obejmuje wykorzystywanie w formie nielegalnej pracy czy prostytucji.
Particularly serious is the traffic in human beings, which often involves exploitation in the form of illegal work or prostitution.
PolishWreszcie, mam nadzieję, że handel detaliczny, który tworzy filar gospodarki europejskiej, również znajdzie się wysoko na liście priorytetów.
Last but not least, I hope that retail, which is a pillar of the European economy, would also be high on the political agenda.