"handlować" English translation

PL

"handlować" in English

PL

handlować [handluję|handlowałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Bo natura nie handluje rzeczami; nie ma obiektów w świecie natury, które byłyby oddzielone od systemu.
Because life doesn't really deal in things; there are no things in the natural world divorced from their systems.
Są wśród nich nawet dzieci, ofiary działań tych, którzy bez skrupułów handlują ludzkim życiem.
There are even children, victims of the activities of those who deal unscrupulously in human lives.
Głównymi winowajcami są tutaj firmy i kraje, które handlują z Birmą: te które dostarczają broń i kupują birmańskie produkty.
The main culprits here are the companies and the countries that deal with Burma: those that are supplying arms and buying its products.
Jednocześnie zapewniamy jakość produktów, którymi handluje się na rynku europejskim.
At the same time we are guaranteeing the quality of the products that are traded on the European market.
Ufam jednak Komisji, strażnikowi traktatów, że zapewni poszanowanie prawa, a nasze przedsiębiorstwa będą mogły handlować na wolnym i sprawiedliwym rynku.
However, I trust the Commission, the guardian of the Treaties, to ensure that the law is respected and that our enterprises can trade on a free and fair market.
Wciąż musimy zwracać pilną uwagę na bezpieczeństwo produktów, którymi handluje się na rynku wewnętrznym.
We must continue to keep a vigilant eye on the safety of the products traded in the internal market.
A tak się handluje w Kenii, tuż obok torów kolejowych.
This is commerce in Kenya, right along the train tracks, so close to the train tracks that the merchants sometimes have to pull the merchandise out of the way.
Starcy z Giebal, i mędrcy jego oprawiali w tobie rozpadliny twoje; wszystkie okręty morskie i żeglarze ich bywali w tobie, handlując z tobą.
The old men of Gebal and the wise men thereof were in thee thy calkers: all the ships of the sea with their mariners were in thee to deal in thy merchandise.
handlować (also: promować)
Chcemy nadal handlować z krajami w strefie euro.
We want to continue to trade with countries in the euro zone.
Czy zamiar nie był taki, aby mogli handlować z nami, aby wyjść z ubóstwa?
Is it not the intention that they should be able to trade with us in order to get themselves out of poverty?
Komisja przedstawiła 50 propozycji mających nam pozwolić sprawniej wspólnie pracować i handlować.
The Commission has made 50 proposals to allow us to work and trade together in a better way.
2. "czymś"
Handluje się dziećmi ze stref konfliktów, by pracowały na plantacjach kawy.
Children have been trafficked from other conflict zones to come and work on the coffee plantations.
Zdecydowanie ułatwia to działalność przestępczą grupom handlującym dziećmi.
This clearly facilitates the development of criminal activities by child trafficking networks.
We wspomnianym dokumencie stwierdza się, że wielu imigrantów przybywających z Bałkanów prowadzi działalność przestępczą, handlując narkotykami, bronią i ludźmi.
This document describes the illegal immigrants coming from the Balkans as containing a strong criminal element in terms of drugs, arms and human trafficking.

Synonyms (Polish) for "handlować":

handlować

Context sentences for "handlować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWoda nie jest towarem, którym mogą lub mogłyby handlować nasze wielonarodowościowe koncerny.
It is not a commodity which can be sold or which could be sold by our multinational companies.
PolishZawsze łatwiej było handlować obawą niż nadzieją.
It has always been easier to peddle fear than hope.
PolishOsoby przewożące większą ilość tych towarów mogą spodziewać się pytań mających na celu sprawdzenie, czy nie mają one zamiaru nimi handlować.
If you carry a larger quantity of these goods, you may be questioned to check that you have no commercial intent.
PolishOni nie chcą handlować na bazarach charytatywnych tylko dla cudzoziemców tą samą cholerną koszulką wyszywaną raz za razem.
They don't want to sell to the charity bazaars that are only for foreigners -- and the same bloody shirt embroidered time and again.
PolishDzięki temu, można było handlować zbożem na ogromnych odległościach przestrzennych i czasowych, nawet z 18-miesięcznym wyprzedzeniem.
That meant that grain could be traded across tremendous distances, and even across time -- as far forward as 18 months into the future.
PolishTo właśnie ta grupa będzie decydowała, z którymi krajami można handlować, odbierając uprawnienia w tym zakresie państwom członkowskim i podważając tym samym ich suwerenność.
It will be this group that decides which countries may be traded with, removing this power from Member States, thus calling their sovereignty into question.