"iść" English translation

PL

"iść" in English

PL

iść [idę|szedłbym] {verb}

volume_up
W Afganistanie ludzie muszą daleko iść, żeby obejrzeć ten program.
In Afghanistan, people go to extraordinary lengths to be able to watch this program.
Czy powinniśmy iść dalej w kierunku formalnego systemu nadzoru bankowego?
Should we go further towards a formal system of banking supervision?
A jeźli się ty sam iść boisz, znijdźże z Farą, sługą twoim, do obozu.
But if thou fear to go down, go thou with Purah thy servant down to the camp:
We have to walk hand in hand.
We need to walk, not run.
Utknęłam przy tym i przyjaciółka zapytała czy nie miałabym ochoty iść na spacer z jej psami, na co odpowiedziałam, że pewnie.
I got stuck, and a friend, when she asked if I would go for a walk with her dogs, that I said, sure.
No ale, jeśli naprawdę chce pan iść tą drogą, podjąć ryzyko związane z przejrzystością, i może nawet debatować nad tymi priorytetami?
Anyway, if you really want to go along this route, take the risk of being transparent, and why not even debate these priorities?

Context sentences for "iść" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPytanie o status quo ante również nie stanowi rozwiązania - należy iść dalej.
Asking for the status quo ante is not a solution either - one should move further.
PolishNie możemy iść na żadne ustępstwa polityczne, jeśli chodzi o utrzymanie tych norm.
We cannot make any political concessions as regards the upholding of these standards.
PolishWydaje mi się, że należy iść w tym kierunku. Apeluję o to do Pani Ashton.
I think we should move in this direction, and I appeal to Mrs Ashton to do this.
PolishPowinniśmy iść za tym przykładem, a aby to zrealizować potrzebujemy ramowej dyrektywy.
That example should be followed and we need a framework directive to achieve that.
PolishWynik konferencji w Kopenhadze był głęboko rozczarowujący, ale teraz musimy iść naprzód.
The outcome of Copenhagen was deeply disappointing, but we must now move forward.
PolishPrzecież musi iść za rodziną ojców swych, a na wieki nie ogląda światłości.
Man that is in honor, and understandeth not, Is like the beasts that perish.
PolishZe środkami powinna iść pomoc logistyczna, zabezpieczająca sprawne ich wykorzystanie.
Funds should be accompanied by logistical help to ensure their effective utilisation.
PolishTeraz pamiętajcie -- (Śmiech) -- że ona miała iść do niebieskich kwiatów.
Now remember -- (Laughter) -- she's supposed to be going to the blue flowers.
PolishPowinny iść za nim również pieniądze, także europejskich partnerów NATO.
This should also be backed up by money, including from the European partners in NATO.
PolishJeżeli ponownie zajmiemy się ostrożną analizą naszych interesów, możemy tylko iść naprzód.
We can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
PolishJeżeli regiony peryferyjne zdecydują się nie iść tą drogą, będę to w stanie zrozumieć.
If peripheral regions decide not to take that route, that is something I can understand.
PolishWsparcie przekazywane w ramach polityki spójności musi iść w trzech głównych kierunkach.
The support provided by cohesion policy must be concentrated in three main directions.
PolishTe podwójne drzwi frontowe z potrójnym okienkiem, to miało iść na śmietnik.
This double front door here with the three-light transom that was headed to the landfill.
PolishDlaczego UE po prostu nie powie, że "Traktat jest martwy, musimy iść naprzód”?
Why does the EU not just say, 'The Treaty is dead: let us move on'?
PolishJaką drogą mamy iść dalej? Dobrze byłoby mieć na tę sprawę jakiś pogląd.
The question is how we should move forward and I think it would be good to have a view.
PolishNie mamy wątpliwości co do tego, że musimy iść naprzód; sprawa jest niezwykle pilna.
There is no debate among us that we must move forward; the issue is an extremely urgent one.
PolishW ślad za takimi oświadczeniami musi iść jednak zawarcie wiążących prawnie porozumień.
Such statements must, however, be followed by the conclusion of legally binding agreements.
PolishInteligentne i skuteczne sankcje muszą iść w parze ze strukturalną i systemową odpowiedzią.
Smart and effective sanctions need to be linked to a structural and systemic response.
PolishSkoro tak, to zgodnie z tradycją musimy iść za radą naszego sprawozdawcy.
That being the case, according to tradition we must following the advice of our rapporteur.
PolishTam, gdzie w grę wchodzi zażywanie i sprzedaż narkotyków, nie należy iść na żadne ustępstwa.
No compromise is acceptable where the use and sale of drugs is concerned.