"i tak" English translation

PL

"i tak" in English

PL

i tak {adverb}

volume_up
Najbogatsi mogą tak zrobić, ale i tak prawdopodobnie poszukają prywatnej opieki.
The rich can do it, but they will probably go for private care anyway.
Ale i tak nie powinienem tak postąpić..., proszę o wyrozumiałość.
Anyway, what I did was not etiquette, but please understand.
Państwa te i tak zostaną ostatecznie pełnymi członkami UE, z pełnym dostępem do unijnego prawa.
These countries will eventually be full members of the EU anyway, with full legal access to the EU.
Lekarz może być poważny, ale i tak śmiech jest świetnym lekarstwem.
A doctor might be serious, but laughter's still a great medicine.
Nikaragua jest biedna, ale i tak pragnie przywitać na świecie swoje dzieci.
Nicaragua is poor and yet still holds out a welcome to its young.
Zresztą gdyby nawet Rada postanowiła w niej uczestniczyć, i tak pozostałoby jeszcze bardzo wiele luk.
Even if the Council were to become involved, there would still be enough loopholes left.

Similar translations for "i tak" in English

i conjunction
English
tak adverb
tak particle
tak
English
tak! interjection
English

Context sentences for "i tak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSerbia ma nasze poparcie na swojej drodze do integracji i tak już pozostanie.
Serbia has our support on its road to integration, and will continue to have it.
PolishA zatem tak i jeszcze raz tak: ograniczmy stosowanie pestycydów i zróbmy to szybko.
So, yes and yes again: let us reduce pesticide use and let us reduce it quickly.
PolishZ pewnością tak jest, i jest to droga, którą powinniśmy kierować się w przyszłości.
This is definitely the case and this is the route which we must take in future.
PolishCała gama innych wniosków została zablokowana, ale i tak ten wniosek wystarczy.
A whole range of other proposals have been blocked, but this proposal will make it.
PolishParlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
I have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
PolishByli wspaniałymi przywódcami społeczności i, tak, byli wspaniałymi filantropami.
And they were great community leaders. ~~~ And, yes, they were great philanthropists.
PolishPrzytrzymać strzykawkę do góry i nacisnąć tłok tak, aby wewnątrz nie było powietrza.
Hold the syringe upright and push the plunger until no air is left in the syringe.
PolishI tak powinno być.
Agreements like this one are about much more than that, and they need to be.
PolishTak opracowuje się politykę i tak uzyskuje się poparcie naszych obywateli.
That is how you make policy, and it is how you gain the support of our citizens.
PolishNa kolei pracują wysoko wykwalifikowani pracownicy i tak musi pozostać w przyszłości.
The railways have highly skilled staff and this must remain the case in future.
PolishI tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.
And in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.
PolishNasze komputery i systemy staną się tak prymitywne, jak dzisiaj urządzenia z Apolla.
Our computers, our systems will be as primitive as the Apollo's are for today.
PolishWalka z terroryzmem odgrywa niezwykle ważną rolę i tak właśnie powinno być.
The fight against terrorism plays a vital role, and this is the way it has to be.
PolishI tak dalej.
Was the regulatory authority too weak to take timely action?, and so forth.
PolishPrzyjmując sprawozdanie, Parlament osłabił już i tak bardzo skromną propozycję KE.
By adopting this report, Parliament has weakened an already very modest EC proposal.
PolishMyślę, że jako posłowie, wszyscy powinniśmy być tak otwarci i jawni, jak tylko możemy.
I think, as Members, we should all be as open and transparent as we possibly can.
PolishBiznes chce szkolić ludzi i ma prawo to robić, i bardzo dobrze, że tak się dzieje.
Business wants to train people and is entitled to do that, that is all well and good.
PolishJest tak w moim kraju, Francji, i jest tak również w wielu innych krajach.
This is true of my country, France, and it is true of many other countries too.
PolishOn strzeże wszystkich kości jego, tak, iż i jedna z nich nie skruszy się.
Evil shall slay the wicked; And they that hate the righteous shall be condemned.
PolishGdy obrócił w krew rzeki ich, i strumienie ich, tak, że z nich pić nie mogli.
And turned their rivers into blood, And their streams, so that they could not drink.