"istnieć" English translation

PL

"istnieć" in English

PL

istnieć [istnieję|istniałbym] {imperfective verb}

volume_up
Dzisiaj powstaje pytanie, czy w obecnych warunkach CEPOL powinien nadal istnieć.
The question, today, is whether CEPOL, under current circumstances, should continue to exist.
Sugeruje to, że życie mogłoby istnieć także w wielu innych środowiskach.
These extremophiles tell us that life may exist in many other environments.
Ona jest stałą cechą obecną w historii człowieka i zawsze będzie istnieć.
This has been a permanent feature of human history and will always exist.
Musi istnieć możliwość zastosowania pewnego marginesu tolerancji.
There must always be a possibility of leaving a certain margin of difference.
Dostępne dane wskazują, że może istnieć zwiększone ryzyko samoistnego poronienia.
Available data indicates that there may be an increased risk of spontaneous abortion.
Innymi słowy, powinna istnieć możliwość reinwestowania zysków jako kapitału własnego.
In other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.

Context sentences for "istnieć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
PolishDostępne dane wskazują, że może istnieć zwiększone ryzyko samoistnego poronienia.
Available data indicates that there may be an increased risk of spontaneous abortion.
PolishRozszerzenie ma sens, ale musi istnieć zgodność między retoryką, a praktyką.
Enlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.
PolishMogłam poruszać się tak, jak nie zdołałabym istnieć w prawdziwym życiu, w sobie.
I could be in the movement in a way that I wasn't able to be in my real life, in myself.
PolishW odniesieniu do kwestii praw do sadzenia, uważamy, że musi istnieć wybór karczowania.
On the question of planting rights, we believe there must be a grubbing-up option.
PolishInnymi słowy, powinna istnieć możliwość reinwestowania zysków jako kapitału własnego.
In other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.
PolishMusi istnieć sposób pobierania informacji o liczbie pozostałych bakterii w populacji.
There has to be a way to take a census of the rest of the bacteria in the population.
PolishMusi istnieć możliwość zapewnienia odpowiednich produktów regionalnych i sezonowych.
It must be possible to provide the relevant regional and seasonal produce.
PolishW odniesieniu do nich oraz do motocykli mogą istnieć różne wymogi, takie jak wymóg wieku.
There may be different requirements for tricycles and motorcycles such as age.
PolishAle musi istnieć też gwarancja, że nie powtórzy się to w przyszłości.
However, there must also be a guarantee that it will not happen again in future.
PolishPo trzecie, nie może istnieć dyskryminacja ze względu na formy prawne.
The third issue is that there can be no discrimination in terms of legal forms.
PolishTa możliwość powinna również istnieć w następnej perspektywie finansowej.
This opportunity should also be available in the next financial perspective.
Polishob istnieć zwiększone ryzyko wystąpienia niedokrwistości (małej liczby czerwonych krwinek).
could be at increased risk of developing anaemia (low number of red blood cells).
PolishZasadniczo zawsze powinna istnieć możliwość zwrócenia się i zawnioskowania o większą pomoc.
There should always ideally be the possibility of asking and applying for more.
PolishWiemy, że w krajach utrzymujących stosunki dwustronne, mogą istnieć powiązania rodzinne.
We know that countries which have bilateral relations can have the family connection.
PolishMuszą istnieć ważkie powody wymiany informacji między państwami UE.
There must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
PolishDlaczego konkurencja ma istnieć gdzie indziej, a w państwach nadbałtyckich nie?
Why is there competition on one side, but none in the Baltic States?
PolishCzy mamy pewność, że te techniki o nieludzkim charakterze przestały już tam istnieć?
Are we certain these inhumane techniques are now no longer used there?
PolishJednak nie sprawia, że wierzę, że świat potrafi istnieć bez wojen.
But it doesn't make me believe that we're in world that can live without war yet.
PolishMuszą istnieć minimalne standardy w tym przedmiocie na wspólnym rynku pracy.
There must be minimum standards for this in the common labour market.