PL

istotny {adjective masculine}

volume_up
Jest to istotny proces, który musi zostać przeprowadzony na skalę ogólnoeuropejską.
This is an essential process that must be conducted on a pan-European scale.
Bez wątpienia jest to istotny pierwszy krok, ale rozwiązanie musi mieć skalę globalną.
No doubt this is an essential first step, but the solution must be global.
Wybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
For a successful installation, the selection of the correct camera is essential.
Umowa w istotny sposób przyczynia się do stabilizacji europejskiego rynku przetworów tuńczyka.
The agreement is making a substantial contribution to the stabilisation of the European canned tuna market.
Jednym z tych istotnych zagadnień jest związek pomiędzy oboma trybunałami.
One of these substantial issues is the relationship between the courts.
Stosowne byłoby podniesienie przez Prezydencję jeszcze kilku istotnych kwestii.
A few more substantial statements by the Presidency would have been apt.
Jest to więc bardzo istotna teoria, główny nurt fizyki.
So a very compelling theory that's really mainstream physics.
O ile nie istnieją istotne wskazania kliniczne, w leczeniu osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę.
A daily dose of 30 mg should not be exceeded in the elderly unless there are compelling clinical indications.
Żaden parlament na świecie nie zaakceptowałby ograniczania zakresu swoich wpływów, zwłaszcza jeżeli nie byłoby ku temu żadnych istotnych praktycznych powodów.
No parliament in the world would accept a reduction in influence, particularly if there were no compelling practical reasons for it.
Organy te będą odgrywały istotną rolę, a ich zadaniem będzie bowiem zapewnienie, by przedstawione przeze mnie podstawowe zasady były respektowane.
These bodies will play an influential role since they will be responsible for ensuring that the basic principles I outlined are respected.
Brak istotnych danych klinicznych dotyczących stosowania leku w ciąży.
No meaningful clinical data on exposure during pregnancy are available.
Takich zmian farmakokinetyki sitagliptyny nie uznano za istotne klinicznie.
These changes in sitagliptin pharmacokinetics were not considered to be clinically meaningful.
Powinno to być istotne, znaczące i świadome uczestnictwo dzieci.
It should be relevant, meaningful and informed child participation.
istotny
Dostęp do rynku jest istotną kwestią dla obu obozów.
The subject of market access is a salient issue for both camps.
Najistotniejszym elementem tej Sardyńskiej społeczności jest to w jaki sposób traktuje się starszych.
And one of the most salient elements of the Sardinian society is how they treat older people.
Chciałbym jednak podkreślić kilka istotnych punktów.
I would just like to highlight a few salient points.
Ustanawia ona istotne przepisy nakładające obowiązki na kontrolerów danych i uznające prawa jednostek.
It lays down substantive provisions imposing obligations on data controllers and recognising the rights of individuals.
W Birmie nie było istotnych zmian jeśli chodzi o demokrację, rządy prawa czy poszanowanie praw człowieka.
In Burma, there have been no substantive changes with regard to democracy, the rule of law or respect for human rights.
Muszę przyznać, że pierwszy projekt, jaki pani przedstawiła, utrudniał nam nieco wprowadzenie istotnych poprawek.
I must admit that the first draft you presented made it quite difficult for us to introduce substantive amendments.
Dodatkowo, pomiędzy sportem, ćwiczeniami a zdrowiem publicznym istnieje wyjątkowo istotny związek.
Furthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Kolejny istotny środek odnosi się do wysiłków podejmowanych w ramach dywersyfikacji dostaw energii.
The other crucial measure refers to the efforts for diversification of energy supply.
Uważamy, że ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych i prawa podstawowe.
We believe that it has crucial implications for personal data security and for fundamental rights.
Polityka spójności stanowi również bardzo istotny element strategii "Europa 2020”.
Cohesion policy also forms a very important part of the Europe 2020 strategy.
Bardzo istotny jest również przydział określonych funduszy na sektor mleka.
It is also very important that we allocated specific funds for the dairy sector.
Dlatego też bardzo istotny jest rozwój współpracy w tym obszarze.
As a result, the development of cooperation in this area is extremely important.
istotny (also: kluczowy, ważny, węzłowy)
Takie jakościowe standardy płynności są istotnym elementem reakcji na kryzys.
These good quality liquidity standards are a key element in the response to the crisis.
Wszyscy wiemy, jak istotną rolę dla lokalnej gospodarki odgrywa rolnictwo.
We all know what a key role agriculture plays in the local economy.
Istotną kwestią, wskazaną w sprawozdaniu, jest problem prostytucji i handlu kobietami.
A key issue referred to in the report is the problem of prostitution and trafficking in women.
Pani Przewodnicząca! Polityczne i ekonomiczne relacje z Ukrainą są dla nas bardzo istotne.
(PL) Madam President, political and economic relations with Ukraine are of great importance to us.
Po pierwsze, bezpieczeństwo energetyczne pozostaje bardzo istotne, w kontekście Dyrektywy.
Firstly, in the context of the Directive, the issue of energy security continues to be of great importance.
Sprawozdanie pana Sándora Tabajdi podejmuje problem bardzo istotny dla rolników, gospodarki i środowiska.
(PL) Madam President, Mr Tabajdi's report raises an issue that is of great importance to farmers, the economy and the environment.
Istotny warunek w tym zakresie wprowadzono w tekście kompromisowym prezydencji.
A relevant provision on this issue has been introduced in the Presidency compromise.
Kolejny bardzo istotny akapit to ustęp G, dotyczący skoordynowanych operacji.
Another very relevant paragraph is paragraph G regarding the coordinated operations.
Jednakże nic nie wskazuje, aby miało to istotny wpływ na wyniki kliniczne.
However, there is no indication of a relevant impact on the clinical outcome.
Odnotowaliśmy istotny postęp w zakresie technologii, lasów i adaptacji.
There was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii wniosła istotny wkład.
The Committee on Industry, Research and Energy has made a significant contribution.
W istotny sposób przyczynia się ona do utrzymania bezpieczeństwa i do procesu normalizacji.
It is making a significant contribution to security and to normalisation.
Swoboda podróży krótkoterminowej stanowi istotny element takiego przygotowania.
Freedom of short-term travel is a vital part of preparation for that.
Istotny jest jasny komunikat nas, posłów Parlamentu Europejskiego, dla Białorusi.
It is vital that we, the Members of the European Parliament, send a clear message to Belarus.
Krótko mówiąc, wymiar zewnętrzny stanowi istotny element naszej polityki rynku wewnętrznego.
In short, the external dimension is a vital part of our internal market policy.
We wszystkich pozostałych dziedzinach wydatków Trybunał stwierdził istotny poziom błędów.
In all other areas of expenditure, the Court found material levels of error.
To trzeci rok z rzędu, kiedy Trybunał uznał rachunki za wolne od istotnych błędów i wiarygodne.
This is the third consecutive year the Court has found the accounts to be free from material misstatements and reliable.
Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że płatności jako całość były wolne od istotnych błędów.
The Court of Auditors found the payments as a whole to be free from material error.

Context sentences for "istotny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishImigranci przybywający do naszych państw wnoszą istotny wkład w nasze gospodarki.
Migrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
PolishW niektórych obszarach działalności również UE może wnieść istotny wkład.
In some areas of activity, the EU may also be able to make a useful contribution.
PolishPragnę zakończyć, podkreślając istotny charakter promowania dialogu międzykulturowego.
I wish to end by stressing the importance of promoting intercultural dialogue.
PolishJest to niezwykle istotny problem, ale jest to problem państw członkowskich.
That is a fundamental problem, but it is a fundamental problem for the Member States.
PolishPodkreślam, że design jest istotny, nie dlatego, że chciałem rzeźbić.
And the reason I think design matters isn't because I wanted to go to art school.
PolishDla mnie istotny jest fakt niewykorzystania prawie 5 mld euro z budżetu roku 2008.
What strikes me is the fact that almost EUR 5 billion from the 2008 budget remained unused.
PolishMyślę również, że warto podkreślać istotny charakter polityki kształcenia i zatrudnienia.
I also think it is worth stressing the importance of education and employment policy.
PolishWiąże się to w istotny sposób z aktywnością tektoniczną i wulkaniczną planet.
This is closely related to tectonic and volcanic activity of planets.
PolishWolontariat można postrzegać jako istotny czynnik zasady partnerstwa.
Volunteering can be seen as a strong component of the partnership principle.
PolishWiek nie wydaje się w istotny sposób zmieniać farmakokinetyki temsyrolimusu i syrolimusu.
Age does not appear to affect temsirolimus and sirolimus pharmacokinetics significantly.
PolishJak widzicie, te zmiany ekonomiczne mają istotny wpływ na naszą kulturę.
So you can see that these economic changes really do have a strong effect on our culture.
PolishTak więc odpowiedni czas podejmowania prac nad skargą jest niezwykle istotny.
It is therefore of exceptional importance that complaints be acted on within a reasonable time.
PolishNatomiast występuje istotny poziom błędów w transakcjach leżących u podstaw płatności.
On the other hand, the number of errors in the transactions underlying the payments is high.
PolishSektor energetyczny stanowi istotny czynnik gospodarczy i geopolityczny.
The energy sector represents a major economic and geopolitical factor.
PolishProdukt leczniczy nie podlega w sposób istotny wątrobowo- jelitowej recyrkulacji.
Systemic exposure was 6- to 11-fold higher based on AUC(0-24).
PolishLapatynib nie hamuje w istotny sposób następujących enzymów ludzkich mikrosomów wątrobowych:
Lapatinib did not significantly inhibit the following enzymes in human liver microsomes:
PolishPrzyjęcie przedmiotowego sprawozdania przyczyni się w sposób istotny do naprawy tej sytuacji.
If this report is adopted, it will go a long way towards rectifying that.
PolishBiodostępność lanzoprazolu nie zmienia się w sposób istotny w przypadku niewydolności nerek.
The bioavailability of lansoprazole is not significantly changed in renal insufficiency.
PolishBadania in vivo wskazują, że CYP2C19 bierze istotny udział w metabolizmie worykonazolu.
In vivo studies indicated that CYP2C19 is significantly involved in the metabolism of voriconazole.
PolishOczywiście rolnictwo stanowi nie tylko część problemu, ale również istotny element rozwiązania.
Obviously, agriculture is not only part of the problem but also a big part of the solution.