"jak następuje" English translation

PL

"jak następuje" in English

PL jak następuje
volume_up

W języku angielskim musi ona brzmieć, jak następuje, od ostatniego wiersza:
In English, this must say as follows, from the last line:
Poprawka kompromisowa miałaby brzmieć, jak następuje:
The compromise amendment would read as follows:
Uzupełnienie to brzmi, jak następuje: "kiedy nie wymaga to państwowości, np. w MOP”.
That addition reads as follows: 'where this does not require statehood, for instance, in the ILO'.

Similar translations for "jak następuje" in English

jak noun
English
jak adverb
jak conjunction
jak preposition
English
jak pronoun
jak? interjection
English
następować verb

Context sentences for "jak następuje" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZgłaszane działania niepożądane wymienione są według częstości ich występowania, jak następuje:
Adverse reactions reported are listed according to the following frequency:
PolishPodam wam przykład pokazujący, jak szybko to następuje.
I want to give you one example that shows how fast this evolution is happening.
PolishNiestety, negocjacje są często trudne, a dla takich niecierpliwych osób jak ja postęp następuje zbyt wolno.
Unfortunately, the negotiations are often difficult and progress much too slow for impatient people such as me.
PolishRozwój w dziedzinie klonowania zwierząt, jako metody produkcji żywności, następuje jak dotąd poza świadomością ogółu społeczeństwa.
Yet the development of animal cloning as a method of food production is being pursued without public awareness.
PolishNasz tekst brzmi, jak następuje:
PolishMożliwe jest osiągnięcie określonego postępu z Rosją, ale bez fanfar, po których następuje frustracja, jak bywało po zbyt wielu szczytach UE-Rosja.
Some progress can be made with Russia, but without the fanfare, followed by frustration, which marks too many EU-Russia summits.
PolishPaństwa komisja proponuje, aby zasadę tę interpretować jak następuje: po pierwsze, minima i maksima określone w Traktacie powinny być w pełni wykorzystane.
Your committee is proposing that this principle should be translated in the following way: firstly, the minimum and maximum numbers set by the Treaty must be fully utilised.
PolishPoprawka wówczas brzmiałaby, jak następuje: "podkreśla znaczenie pełnej regionalnej współpracy gospodarczej i obowiązek przestrzegania i pełnego wdrażania postanowień porozumienia CEFTA”
The amendment would then read: 'Underlines the importance of full regional economic cooperation and the obligation to comply with and fully implement the provisions of the CEFTA Agreement'.