"jakość" English translation

PL

"jakość" in English

EN

PL jakość
volume_up
{feminine}

jakość (also: gatunek, cecha, zaleta, walor)
Jakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.
The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
Stąd stosunkowo wysoki poziom technologii i wysoka jakość kapitału ludzkiego.
Hence the relatively high level of technology and good quality of human capital.
Czy to wadliwy projekt, materiały, jakość konstrukcji, czy nadzór budowlany?
Is it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?

Context sentences for "jakość" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishObywatele Mołdawii oczekują konkretnych reform, które poprawią ich jakość życia.
The citizens of Moldova are hoping for specific reforms that would improve their lives.
PolishSprawozdawca znakomicie odczytuje nową jakość w tym odwiecznym dylemacie.
The rapporteur has clearly identified the new manifestation of this age-old dilemma.
PolishDzięki niej polepsza się jakość usług i podnosi poziom opieki konsularnej.
It offers a better service and an enhanced level of consular assistance.
PolishChciałam, żeby „Upwake” miało pod względem audio-wizualnym jakość filmu.
I wanted "Upwake" to have the same audiovisual qualities as a movie would.
PolishPrzyjęcie szeregu kompromisowych poprawek znacznie poprawiło jakość pierwotnego sprawozdania.
A series of compromise amendments has improved the initial report considerably.
PolishMożemy koordynować nasze działania i poprawiać ich jakość w ramach europejskich.
We can coordinate, and do better within our European framework.
PolishUdzielając poparcia temu znakowi, polepszymy jakość dialogu międzykulturowego.
By supporting this label, we will improve multicultural dialogue.
PolishTo nie działałoby, gdybyśmy nie doszli do terminu "wysoka jakość".
And this just didn't work until we could cross this line that says high-definition.
PolishMuszę też pokreślić doskonałą jakość wykonanej przez nas i przez tę Izbę pracy.
I must underline the excellent work that we have done and that this House has done in this area.
PolishW związku z tym musimy dramatycznie podnieść jakość inicjatywy podejmowanej przez Europę.
We therefore need to see a qualitative leap in Europe's initiative.
Polishna piśmie - (IT) Po pierwsze pragnę podziękować sprawozdawcy za doskonałą jakość wykonanej pracy.
I wish first of all to thank the rapporteur for the outstanding work done.
PolishW rzeczywistości, jeśli chodzi o jezioro, to jakość wykonania jest naprawdę kiepska.
The reality, with the lake -- the workmanship is pretty bad.
PolishOto właśnie dlaczego potrzebujemy podnieść jakość naszych stosunków, instrumentów i narzędzi.
This is precisely why we need to upgrade our relationship and our own instruments and tools.
PolishUrządzeniom, jak narzędziom dla DJ-ów, kolor nadaje nową jakość.
And also with something technical, like these are DJ decks, it sort of adds another level.
PolishProjekt ten poprawi jakość ochrony konsumenta oraz bezpieczeństwo produktów.
The proposal will improve the amount of protection given to consumers and will improve product safety.
PolishDoskonała jakość dźwięku wpływa ponadto na ułatwienie współpracy wewnętrznej w centrum.
Maximum comfort Uncomfortable headsets aren’t an option, at least not if you value employee retention.
PolishLepsza jakość dźwięku podnosi wydajność i poziom obsługi klienta.
Better sound enhances productivity and improves customer service.
PolishChcieliśmy znaleźć 5 rzeczy, które trzeba zrobić by poprawić jakość swojego życia.
But a piece of work we did was on: what five positive actions can you do to improve well-being in your life?
Polish. ~~~ Jest tak gęsto zaludnione... to nowa jakość.
They're actually managing to talk North Americans out of driving cars, which is a pretty great thing.
PolishAle robimy to po to, aby poprawić jakość życia naszych obywateli.
But we are doing that to make the lives of our citizens better.