"jawny" English translation

PL

"jawny" in English

volume_up
jawny {adj. m}

PL jawny
volume_up
{adjective masculine}

Proces legislacyjny w państwach demokratycznych jest jawny i ma charakter publiczny.
. - (FI) Mr President, the legislative process in democratic countries is open and public.
Konieczne jest, aby wpływ grup interesów na kształtowanie regulacji był odnotowany i jawny dla każdego.
It is essential that the influence of interest groups on the development of regulations be recorded and open for everyone.
Pokażcie nam jak skuteczne są te środki, prezentując jawne dokumenty, a nie tajne.
Show us how effective these measures are using open documents, not secret ones.
jawny (also: dobitny, bezczelny, rażący)
Jest to jawne naruszenie zasady proporcjonalności.
This is a blatant violation of the principle of proportionality.
Jest to jawna próba wprowadzenia w błąd naszych obywateli, a wobec tego odrzucam to sprawozdanie.
This is a blatant attempt to mislead our citizens and so I rejected the report.
Byłaby to jawna dyskryminacja innych grup.
That would be blatant discrimination against the other groups.
jawny (also: zdeklarowany)
Trybunał zatem jawnie łamie zasady ogłoszone przez Unię Europejską, mianowicie poszanowanie dla podstawowych wolności i praw człowieka.
This Tribunal is therefore blatantly violating the very principles that have been declared by the European Union, namely respect for fundamental freedoms and human rights.
Dlatego też pochwalam jawną krytykę poważnych zagrożeń i rzeczywistych ograniczeń dla swobody wypowiedzi i prasy.
Therefore, I welcome the explicit criticism of the serious threats to, and genuine restrictions on, freedom of speech and of the press.
jawny (also: nagi, goły, obnażony, nieskrywany)
volume_up
naked {adj.}
jawny (also: jasny, oczywisty, ewidentny, naoczny)
Jak możemy prosić Stany Zjednoczone, aby swoją polityką nie zagrażały pokojowi w Europie, skoro patrzymy przez palce, jak Rosjanie jawnie popierają irański reżim?
How can we ask the US not to jeopardise peace in Europe through its policy, while we make allowances for the Russians' more than obvious support for the Iranian regime?
Jeżeli wystąpią jawne objawy zapalenia trzustki bez innej uchwytnej przyczyny, należy rozważyć zakończenie podawania preparatu Zonegran oraz rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.
If pancreatitis is evident, in the absence of another obvious cause, it is recommended that discontinuation of Zonegran be considered and appropriate treatment initiated.
Skargi, które usłyszeliśmy są jawną agitacją wyborczą.
The complaints that have been heard are outright political electioneering.
Mniejszość chrześcijańska w Mezopotamii od lat narażona jest na jawne prześladowania na tle religijnym.
The Christian minority in Mesopotamia has been exposed to outright religious persecution for years.
Niektórzy ludzie postrzegają to jako niedopuszczalny atak na prawa człowieka i jawną dyskryminację.
Some people see this as an unacceptable attack on human rights and as outright discrimination.
jawny
volume_up
outspoken {adj.} (support, criticism)
jawny (also: wyraźny)
volume_up
overt {adj.}
Odrzuciliśmy wówczas antyamerykanizm, zarówno ukryty, jak i jawny, cechujący niektórych posłów w tej Izbie.
We repudiated at the time the anti-Americanism, both latent and overt, that characterises some in this House.
To niestety jawna promocja dyskryminacji kobiet.
This, unfortunately, is overt promotion of discrimination against women.
Jeżeli Parlament Europejski dziś nie zareaguje na tę jawnie radykalną inicjatywę, to jutro będzie za późno.
If the European Parliament does not react today to this overt radical initiative, by tomorrow, it will already be too late.
Proces legislacyjny w państwach demokratycznych jest jawny i ma charakter publiczny.
. - (FI) Mr President, the legislative process in democratic countries is open and public.
The Register is public.
    Posiedzenia Rady są jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad projektem aktu ustawodawczego.
The Council shall meet in public when it deliberates and votes on a draft legislative act.

Synonyms (Polish) for "jawny":

jawny

Context sentences for "jawny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo, co ja uznaję za jawny cynizm, wydaje się teraz wystarczać Komisji do legitymizacji umawiających się z nią stron.
What I regard as sheer cynicism, seems now to satisfy the demands of the Commission for the legitimacy of its fellow contracting parties.
PolishTo jawny skandal i hańba.
This is a downright scandal and disgrace.
PolishBo, że jawny cud przez nie jest uczyniony, to wszystkim mieszkającym w Jeruzalemie wiadomo jest, a nie możemy tego zaprzeć.
for that indeed a notable miracle hath been wrought through them, is manifest to all that dwell in Jerusalem; and we cannot deny it.
PolishTo krok wstecz i jawny atak na system prawa międzynarodowego, którego budowa po dwóch wojnach światowych tak wiele nas kosztowała.
This is a backward step, and a head-on attack on the system of international law that took so much to construct following the two world wars.
PolishJak wiadomo, instytucje i organy Wspólnoty muszą podejmować decyzje w sposób bardzo otwarty i jawny.
(PL) Mr President, it is clear to everyone that the decision-making process of the Community's institutions and bodies must take place openly and publicly.
PolishJeśli po podaniu pierwszej lub drugiej dawki wystąpi bezmocz lub jawny skąpomocz, należy zaniechać podania następnej dawki leku, do czasu osiągnięcia odpływu moczu w normalnych ilościach.
If anuria or manifest oliguria occurs after the first or second dose, the next dose should be withheld until urine output returns to normal levels.