"je" English translation

PL

"je" in English

volume_up
je {pron.}
EN
volume_up
jeść {ipf. v.}

PL je
volume_up
{pronoun}

je (also: im, ich)
volume_up
them {pron.}
Panie przewodniczący, zróbmy je szybko, zróbmy je dobrze, zróbmy je razem.
Mr President, let us do them quickly, let us do them well, let us do them together.
Sprzedajemy je, zabijamy je jako embriony. ~~~ Zniewalamy je.
We sell them, we kill them as embryos, we enslave them, we rape them.
Państwa te faktycznie nie tylko je wypełniły, ale nawet wypełniły je z nawiązką.
In fact, not only have they met them, but they have even overfulfilled them.

Context sentences for "je" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSłaba i nieodpowiednia reakcja będzie zachęcała do naruszeń i je stymulowała.
A weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.
PolishA drugie padło między ciernie; ale ciernie wespół z niem wzrosły, i zadusiły je.
And other fell amidst the thorns; and the thorns grew with it, and choked it.
PolishPadło pytanie dotyczące wyborów oraz tego, czy nadal należy je przeprowadzić.
A question was asked about the elections and whether they should still be held.
PolishTworzy i jest najbardziej widoczne, gdy postrzegamy je jako nową formę konkurencji.
It's creating, and it's most visible when we see it as a new form of competition.
PolishJednakże można je osiągnąć dzięki woli politycznej i nie wymagają one tego Traktatu.
However, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
PolishDane nie mogą być używane do celu innego niż ten, dla którego je zgromadzono.
Data must not be used for a purpose other than that for which it was collected.
PolishPonadto należy wspierać inicjatywy, na przykład tłumacząc je na inne języki.
There should also be support for the initiatives, for example, with translations.
PolishNie jestem autorem, ale postrzegam je jako kod dla Rady i Rady Europejskiej.
It is not mine but I see it as a code for the Council and the European Council.
PolishMożna napełnić je powietrzem lub spuścić je, w zależnośći od odczuwanych emocji.
So they can actually inflate it and deflate it according to their emotions.
PolishMetoda pokazana na tym filmie wykorzystuje je do wytwarzania dedykowanych HyperCard.
Here's the Architecture Machine Group, the predecessor of the Media Lab, in 1981.
Polishdane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:
Grab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.
PolishNasze wzajemne stosunki są silne i możemy oraz powinniśmy je dalej wzmacniać.
Our mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
PolishJej uwagi dotyczą tego materiału i musimy je uwzględnić w naszej bieżącej pracy.
It is directed at this material and we must take it into account in our ongoing work.
PolishW razie przypadkowego dostania się proszku do oczu lub nosa należy spłukać je wodą.
If you accidentally get some in your eyes or nose, flush the area with water.
PolishPo aplikacji zszywa się otaczające tkanki miękkie, zamykając je wokół implantu.
The surrounding soft tissues are then closed around the implanted material.
PolishPotępiliśmy je wówczas i obecnie widzimy wyraźnie, jak niewystarczające ono jest.
We denounced it at the time and can now clearly see how inadequate this agreement is.
PolishDlatego też należy postrzegać je łącznie, analizować łącznie i łącznie je omawiać.
They can therefore be seen together, examined together and debated together.
PolishOczywiście należy je formułować zgodnie z europejskimi zasadami spójności społecznej.
Of course, they must be couched in line with European social cohesion principles.
PolishWynika ono także z tego, że wiele krajów dominowało nad Haiti i grabiło je.
It is also the result of the domination and pillaging of Haiti by many countries.
PolishNiech mi będzie wolno rozpocząć od staży, czy jak się je często określa - stypendiów.
Let me start with traineeships, or internships as they are also sometimes called.