"jeden" English translation

PL

"jeden" in English

EN
EN
EN

PL jeden
volume_up
{masculine}

jeden (also: jedynka, raz, jedno, człek)
volume_up
one {noun}
I ostatni przykład: jeden z moich ulubionych, w kształcie wiatraczka.
And then this last one, one of my favorites, this pinwheel design.
Każdy z nas, oczywiście, zawiera dwa ludzkie genomy - jeden od matki i jeden od ojca.
Each of us, of course, contains two human genomes -- one from our mothers and one from our fathers.
Gabriela stanowi jeden z przykładów przedmiotowego problemu.
The case of the monastery of Mor Gabriel is one example of the problem.

Context sentences for "jeden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeden z posłów nadal oczekuje, by komisarz Reding odpowiedziała na jedno z pytań.
A fellow Member is still waiting for Commissioner Reding's reply to a question.
PolishW nowej dyrektywie traktuje się opiekę zdrowotną jako jeden z towarów handlowych.
The new directive treats healthcare as a piece of commercially tradeable goods.
PolishAle jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.
But there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.
PolishJeden gram kremu zawiera 115 mg eflornityny (w postaci jednowodnego chlorowodorku).
Each gram of cream contains 115 mg eflornithine (as hydrochloride monohydrate).
PolishJeden z ustępów naszej rezolucji wywołał falę krytyki w zachodniej Ukrainie.
This paragraph in our resolution has attracted much criticism in western Ukraine.
Polish(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.
(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.
Polish0, 1 mg meloksykamu / kg masy ciała jeden raz dziennie (1 tabletka na 25 kg m. c.).
mg meloxicam/ kg body weight once daily (1 chewable tablet per 25 kg body weight).
PolishTekst stał się bardziej przejrzysty, a rozporządzenia zostały połączone w jeden tekst.
The text is clarified and three Regulations are consolidated into a single text.
PolishProdukty czynnika IX rzadko wymagają podawania częściej niż jeden raz dziennie.
Factor IX products rarely require to be administered more than once daily.
PolishMówię to jako jeden z obywateli jednego z krajów, który z tej strategii korzystał.
I say this as a citizen of a country that has benefited from this strategy.
PolishProszę pozwolić, że podam jeden przykład uruchomienia środków z Funduszu Solidarności.
Just allow me to give you an example involving money from the Solidarity Fund.
PolishJednakże istnieje jeden czynnik, który ma wpływ na wszystko: zmiany klimatyczne.
However, there is a single factor that affects all this: climate change.
PolishJej celem jest łączenie poszczególnych kawałków mięsa w jeden produkt mięsny.
Its role is to combine individual pieces of meat together into a single meat product.
PolishTo jeden z przykładów uzasadniających wsparcie dla badań opartych na ciekawości.
It's just an example of why we need to support curiosity-based research.
PolishI żeby to osiągnąć, staraliśmy się połączyć te pięć wież w jeden system.
And to do that, we tried to connect up ~~~ the five towers into a single system.
PolishW końcu kwestia ta została uznana przez ONZ za jeden z priorytetów globalnej agendy.
An issue, finally, that the United Nations managed to put high on the global agenda.
PolishWymiar sprawiedliwości stanowi również jeden z sektorów wymagających głębokich reform.
The administration of justice is another sector requiring fundamental reform.
PolishZazwyczaj stosowaną dawką jest 150 mg jeden raz na dobę (dwie tabletki na dobę).
Patients with high blood pressure The usual dose is 150 mg once a day (two tablets a day).
PolishŚledząc te kanały, widzimy jak zbiegają się w jeden, który wpada w to miejsce.
And they converge into this channel here, which drains into this region.
PolishJeden ml zawiera 376 mg bezwodnego etanolu i 560 mg glikolu propylenowego.
Each ml contains 376 mg of ethanol anhydrous and 560 mg of propylene glycol