"jedna" English translation

PL

"jedna" in English

EN
EN
EN
EN
PL

jedna {adjective feminine}

volume_up
jedna
Jedna inhalacja dwa razy na dobę Jedna inhalacja dwa razy na dobę Jedna inhalacja dwa razy na dobę
One inhalation twice a day One inhalation twice a day One inhalation twice a day
Postarajcie to sobie wyobrazić: 10 planet, jedna planeta, 10 planet, jedna planeta.
Again, you know, mental, visual, 10 planets, one planet, 10 planets, one planet.
To stare podejście, stara śpiewka, tak, jedna maszyna, jeden człowiek, jedna mysz, jeden ekran.
That's the old way, that's the old mantra: one machine, one human, one mouse, one screen.

Context sentences for "jedna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo niedorzeczne, że jedna czwarta miejsc w parlamencie zostanie oddana wojsku.
It is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
PolishWażne jest jednak, by wyjaśniać, że unia walutowa jest jedną z sił Wspólnoty.
However, it is important to explain that the monetary union is a community power.
PolishJedna iniekcja podskórna w dawce 8 mg / kg masy ciała (1 ml na 10 kg masy ciała).
A single subcutaneous injection of 8 mg/ kg bodyweight (1 ml per 10 kg bodyweight).
PolishPo odtworzeniu jedna fiolka zawiera 125 mg/ ml omalizumabu (75 mg w 0, 6 ml).
After reconstitution the vial contains 125 mg/ ml of omalizumab (75 mg in 0.6 ml).
PolishPo odtworzeniu jedna fiolka zawiera 125 mg/ ml omalizumabu (150 mg w 1, 2 ml).
After reconstitution the vial contains 125 mg/ ml of omalizumab (150 mg in 1.2 ml).
PolishTransport odpowiedzialny jest za około jedną trzecią wszystkich emisji CO2 w UE.
Transport is responsible for around a third of all CO2 emissions in the EU.
PolishGlobalizm to wiara w jedną ideę, która wyklucza alternatywne punkty widzenia.
Globalism is the belief in a single idea that excludes alternative points of view.
PolishPozwoliłem sobie poczynić dziś jedną więcej uwagę, ponieważ nie brakuje nam czasu.
I have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
PolishNa te pytania jest tylko jedna odpowiedź: sprawa Romów jest sprawą Europy.
To these questions there is a single answer: the Roma issue is a European issue.
PolishJedna tabletka zawiera 30 mg pioglitazonu (w postaci chlorowodorku) i 2 mg glimepirydu.
Each tablet contains 30 mg pioglitazone (as hydrochloride) and 2 mg glimepiride.
PolishJedna tabletka zawiera 30 mg pioglitazonu (w postaci chlorowodorku) i 4 mg glimepirydu.
Each tablet contains 30 mg pioglitazone (as hydrochloride) and 4 mg glimepiride.
PolishJedna tabletka zawiera 45 mg pioglitazonu (w postaci chlorowodorku) i 4 mg glimepirydu.
Each tablet contains 45 mg pioglitazone (as hydrochloride) and 4 mg glimepiride.
PolishJa również nie uważam, aby konieczna była jedna definicja mieszkalnictwa socjalnego.
I do not believe either that there should be a single definition of social housing.
PolishOn strzeże wszystkich kości jego, tak, iż i jedna z nich nie skruszy się.
Evil shall slay the wicked; And they that hate the righteous shall be condemned.
PolishNa obu tych ścieżkach klient mógł kliknąć jedną bądź drugą reklamę lub obie.
For each of these paths, the customer could've clicked on either ad, or both.
PolishDokładnie w tym regionie znajduje się jedna piąta nieodkrytych światowych zasobów.
A fifth of the world's undiscovered resources lie in precisely this region.
PolishEuropejski Bank Inwestycyjny odgrywa jedną z głównych ról w strategii Europa 2020.
Firstly, the European Investment Bank has a central role in the Europe 2020 strategy.
PolishProdukt PhotoBarr 15 mg podaje się w dawce jedna fiolka na każde dodatkowe 7, 5 kg mc.
A PhotoBarr 15 mg vial will be needed for every additional 7.5 kg body weight.
Polishad jedną z substancji (czynników) uczestniczących w krzepnięciu krwi – czynnik Xa.
ut surgery; over 8,000 patients) or dalteparin (in abdominal surgery; 2,927 patients).
Polishjeśli więcej niż jedna czwarta szpiku kostnego zawiera komórki nowotworowe,
If more than a quarter of your bone marrow contains malignant abnormal cells.