"jedność" English translation

PL

"jedność" in English

PL

jedność {feminine}

volume_up
jedność (also: całość)
Przedstawiają one symbole krajów europejskich, a jednocześnie wyrażają jedność Unii.
They show symbols of European countries and reflect the unity of the EU.
Motto UE brzmi: "Jedność w różnorodności”.
. - Mr President, the EU's motto is 'Unity in diversity'.
Działając w ten sposób demonstrujemy jedność i empatię w czasie klęski żywiołowej.
By acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
W ten sposób wzmacniamy samą Europę, jej spójność i wiarę ludów Europy w ich jedność.
We are thus strengthening Europe itself, its cohesion and the faith of the European peoples in their own unity.
Czyżby naruszyła spójność euro i zagrażała jedności Unii?
Has it sawed through the cohesion of the euro and is it threatening the unity of the Union?
Obecna sytuacja stanowi test dla spójności i wewnętrznej jedności euro.
The present situation is a test case for the cohesion and internal unity of the euro.
Podmiot, ja, i obiekt, schemat rzeczy, łączą się w jedność, w doznanie, o którym nikt nie może powiedzieć, "zabrano mi je", doznanie wspólne dla wszystkich bez wyjątku.
The subject -- "me" -- and the object -- the scheme of things -- fuse into oneness, an experience nobody can say, "I am denied of," an experience common to all and sundry.
Pragnie przy tym zachować jedność polityki pieniężnej i zapewnić odpowiednie przełożenie nastawienia tej polityki na gospodarkę realną w całej strefie euro.
It aims to preserve the singleness of the ECB’s monetary policy and to ensure the proper transmission of its monetary policy stance to the real economy throughout the area.
jedność

Synonyms (Polish) for "jedność":

jedność

Context sentences for "jedność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMotto Unii Europejskiej to jedność w różnorodności.
(PL) Madam President, the motto of the European Union is 'United in Diversity'.
PolishUnia Europejska stanowi jedność różnorodności. Według mnie powinniśmy być z tego dumni.
The European Union is united in diversity and, I should say, proud of it.
PolishCo najważniejsze, wydarzenia te pokazują również jedność i solidarność Unii Europejskiej.
Most importantly, it also shows how the European Union can be united and show solidarity.
PolishTo niezwykle ważne, jeżeli chcemy osiągnąć paneuropejską jedność.
That is highly necessary if we are to achieve a pan-European alignment.
PolishRegionów, które tworzą określoną całość i jedność miast i obszarów wiejskich.
It is a fact that urban areas have an important influence on the acceleration of regional development.
PolishI ja także czuję tą wirtualną jedność z nimi wszystkimi.
But, I know myself too, I feel this virtual esprit de corps, if you will, with all of them.
PolishNa konferencji w Kopenhadze będziemy świadkami działania przez 27 państw jako jedność, aby osiągnąć ambitne cele.
At Copenhagen, we will see 27 countries acting as one to achieve ambitious targets.
PolishJedność w różnorodności – dwujęzyczny szyld uliczny na Malcie.
United in diversity – a bilingual street sign in Malta.
PolishChcieliśmy, po pierwsze i najważniejsze, żeby Europa zachowała jedność - co niełatwo było osiągnąć.
We wanted, first and foremost, for Europe to stand united - something that has not been easy to achieve.
PolishWtedy dopiero czuję jedność z pałeczką i werblem.
And I just feel, at last, one with the stick and one with the drum.
PolishEuropa musi stanowić jedność i siłę, aby rzeczywiście zaistnieć w rankingu przewodnictwa nad światem.
Europe must be united and strong in order to be a real presence at the tables of the world's leadership.
PolishPoczułam jedność z całą istniejącą energią.
I felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there.
PolishTa jedność to pomysł, że nie ma nic jednorazowego.
And it's the idea that we don't have disposable anything.
PolishW kwestiach bezpieczeństwa Wspólnota będzie skuteczna jedynie wtedy, gdy będzie zachowywać jedność wypowiedzi i jedność działań.
In the field of security, the EU's actions will only be effective if we speak and act as one.
PolishPrzez ostatnie sześć miesięcy zabiegaliśmy o jedność i siłę Europy, o jej zdolność do samodzielnego myślenia.
We have tried, over the last six months, to ensure that Europe is united and strong, and that it thinks for itself.
PolishJak wyjaśnił pan minister Rupel, Rada Ministrów Spraw Zagranicznych UE wykazała jedność, reagując na wydarzenia.
As Foreign Minister Rupel explained, the EU Foreign Ministers on Monday responded to developments in a united way.
Polish"Europa działała jako jedność”.
PolishJedność i integracja nie oznaczają jednak tłumienia różnych poglądów na życie, tradycji i kultur poszczególnych narodów.
But the process of European integration has not smothered the different ways of life, traditions and cultures of its peoples.
PolishSzczyt w Camp David, który odbył się w ubiegłym tygodniu, najlepiej świadczy o tym, co Europa jest zdolna osiągnąć, gdy zachowuje jedność.
The Camp David Summit last weekend gave a strong indication of what Europe is capable of achieving when it is united.
PolishNie należy widzieć tych problemów jako oddzielonych rozwidleń, trzeba widzieć je jako jedność. ~~~ Cały świat dostarcza nam żywności.
And instead of taking these two things as bifurcated problems that are very separate, it's really important to look at them as one system.