"jeszcze" English translation

PL

"jeszcze" in English

PL jeszcze
volume_up
{adverb}

jeszcze (also: ciągle, spokojnie, nieruchomo, i tak)
volume_up
still {adv.}
Jednakże nie osiągnięto jeszcze porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska.
However, there is still no agreement on adopting such a common position.
Oczywiście wciąż jeszcze pozostaje wiele szczegółów, którymi należy się zająć.
There are of course many details that still need to be dealt with here.
Jeszcze bardziej niedopuszczalne jest żądanie wpisania na tę listę Kosowa!
And it is more unacceptable still to demand that Kosovo be included in it!
jeszcze (also: już, do tej pory, dotychczas)
volume_up
yet {adv.}
A Samuel jeszcze nie znał Pana, i jeszcze mu nie było objawione słowo Pańskie.
Now Samuel did not yet know Jehovah, neither was the word of Jehovah yet revealed unto him.
Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC) nie jest jeszcze przyznana.
Pharmacotherapeutic group: not yet assigned, ATC code: not yet assigned.
Jednak nie ma jeszcze wyników badań dotyczących skuteczności tej strategii.
However, definitive studies on the efficiency of this strategy are not yet available.
volume_up
anymore {adv.} [Amer.] [dial.]
Czy podatnicy zniosą jeszcze tę grę?
Can taxpayers tolerate this game anymore?
volume_up
more {adv.}
Amerykanie jedzą więcej tłuszczu niż kiedykolwiek i jeszcze więcej węglowodanów.
Actually, Americans are eating more fat than ever, and even more carbs.
W wyniku zwiększonej imigracji ich problemy jeszcze się nasilą.
Their problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
Militaryzacja bezpieczeństwa stworzyła jeszcze bardziej niesprawiedliwy i brutalny obraz świata.
The militarisation of security has created a more unjust, more violent world.

Synonyms (Polish) for "jeszcze":

jeszcze

Context sentences for "jeszcze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.
For all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
PolishI w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.
And as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
PolishA zatem tak i jeszcze raz tak: ograniczmy stosowanie pestycydów i zróbmy to szybko.
So, yes and yes again: let us reduce pesticide use and let us reduce it quickly.
PolishEBC pragnie jeszcze poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska.
The ECB is dedicated to further improving its environmental performance by 2013.
PolishU pacjentów nie poddawanych jeszcze hemodializie lek zazwyczaj podaje się podskórnie.
People who are not on haemodialysis will usually have injections under the skin.
PolishU pacjentów nie wymagających jeszcze hemodializy lek zazwyczaj podaje się podskórnie.
People who are not on haemodialysis will usually have injections under the skin.
PolishJednym słowem, UE nałożyłaby jeszcze większe obciążenia na podatnika brytyjskiego.
In a nutshell it would increase the burden on the British taxpayer by the EU.
PolishChciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.
I would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
PolishChciałabym raz jeszcze zwrócić uwagę, że potrzebna jest nam reforma, a nie impas.
I should once again like to point out that we need reform and not stalemate.
PolishChciałabym raz jeszcze pogratulować panu pańskiego wyboru.
Mr President, I would once again like to congratulate you on your election.
PolishZamiast tego, raz jeszcze uratowano dużą liczbę niemieckich i francuskich banków.
Instead, once again, a large number of German and French banks were rescued.
PolishBył on powtarzany wiele, wiele razy i jeszcze raz ponownie, przez prawie 40 lat.
This has been replicated over and over and over again, for nearly 40 years.
PolishJeszcze raz dziękuję sprawozdawcy Michlowi Ebnerowi, Komisji i wszystkim państwu.
I should like to thank once again Michl Ebner, the committee and all of you.
PolishRaz jeszcze do głosu na Bliskim Wschodzie doszła broń.
- (FR) Mr President, once again, weapons are doing the talking in the Middle East.
PolishNadto jeszcze rzekła Noemi: Ten mąż jest powinowatym naszym, i z pokrewnych naszych.
And Naomi said unto her, The man is nigh of kin unto us, one of our near kinsmen.
PolishW niektórych krajach na ulicach oddziały wojskowe strzegą pozostałej jeszcze żywności.
In some countries troops are on the streets to protect what is left of the food.
PolishCieszę się, że Rumunia raz jeszcze powstrzymała się od realizacji tych planów.
I am pleased that Romania has again refrained from implementing these plans.
PolishRzeczy uważane jeszcze kilka lat temu za niemożliwe teraz dają się zaobserwować.
Things that were thought impossible just a few years ago can actually be measured now.
PolishAle na poważnie, mnie czarną kobietę odróżnia od was jeszcze kilka innych rzeczy.
But, besides being a black woman, I am different from most of you in some other ways.
PolishPokazuje to stopień złożoności sprawy, a dodatkowo mamy jeszcze państwa członkowskie.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.