"kłaść" English translation

PL

"kłaść" in English

PL

kłaść [kładę|kładłbym] {verb}

volume_up
to lay the grounds for
to lay emphasis on
Lecz gdy słońce wznijdzie, zaś się zgromadzają, i w jamach swoich kładą się.
The sun ariseth, they get them away, And lay them down in their dens.
Where should we place our emphasis?
Dlatego też wśród proponowanych poprawek szczególny nacisk powinnyśmy kłaść na kwestię badań.
That is why, amongst the amendments tabled, particular emphasis should be placed on research.
Ostatni, integracyjny etap scalania sieci powinien kłaść większy nacisk na finansowanie jej elementów transgranicznych.
The final stage of integrating the network should place greater emphasis on the financing of its cross-border elements.
Albo kłaść go spać z grzechotkami jak małe dziecko.
Or that we put him to sleep with a rattle like a little kid
Musimy jednak również wspólnie kłaść większy nacisk na to, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć.
However, what we need to agree and put greater emphasis on is the importance of prevention rather than cure.
Mniejszy nacisk należy kłaść na standardową zawartość 250 ppm związaną z „ normalnym ” spożyciem paszy.
Less emphasis should be put on the standard incorporation of 250 ppm. related to “ normal” food consumption.
Wyznaczyliśmy realistyczne terminy dla tej procedury, kładąc kres niekończącym się debatom.
We have set realistic deadlines for this process, thus cutting short endless debates.
Tych stawili przed Apostołów, którzy pomodliwszy się, kładli na nich ręce.
whom they set before the apostles: and when they had prayed, they laid their hands upon them.
Jednak mimo tych wad, przedmiotowy kompromis stanowi ważny przełom i kładzie podwaliny bardziej zrównoważonej gospodarki.
Despite these drawbacks, the compromise is an important breakthrough that will set the foundations of a more sustainable economy.
Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę moję kładę za owce.
even as the Father knoweth me, and I know the Father; and I lay down my life for the sheep.

Synonyms (Polish) for "kłaść":

kłaść

Context sentences for "kłaść" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTe familije synów Kaatowych kłaść się będą obozem po bok przybytku ku południowi;
The families of the sons of Kohath shall encamp on the side of the tabernacle southward.
PolishW przyszłości będziemy jednak starali się kłaść większy nacisk na wczesne ostrzeganie.
However, we will try to reinforce the early prevention side in the future.
PolishPo przyjęciu preparatu Bondronat pacjenci nie powinni się kłaść przez 60 minut.
Patients should not lie down for 60 minutes after taking Bondronat.
PolishDlatego należy nieustannie kłaść nacisk na nienaruszalność granic państw członkowskich UE.
This is why the inviolability of the borders of EU Member States needs to be reiterated.
PolishOd momentu zażycia leku Alendronate HEXAL nie wolno się kłaść przez 30 minut!
Do not lie down within 30 minutes of taking Alendronat HEXAL
PolishDlatego też wśród proponowanych poprawek szczególny nacisk powinnyśmy kłaść na kwestię badań.
That is why, amongst the amendments tabled, particular emphasis should be placed on research.
PolishW mojej opinii szczególny nacisk powinniśmy kłaść na rozwój wymiany młodzieży z Białorusią, Ukrainą i Gruzją.
In my view, we should promote youth exchanges with Belarus, Ukraine and Georgia.
PolishNa te kwestie będziemy kłaść nacisk i nadal będziemy się nimi zajmować.
These are points we insist on and will continue to pursue.
PolishDo momentu spożycia pierwszego w ciągu dnia posiłku nie należy się kłaść.
Do not lie down until after your first food of the day.
PolishA zatem musimy na tę kwestię cały czas kłaść nacisk w ramach kontynuacji działań związanych z zieloną księgą.
So we have to keep the pressure up on this, along with the follow-up to the Green Paper.
PolishPo trzecie, musimy kłaść nacisk na to, by w sercu irackiej walki o dalszy rozwój leżały prawa człowieka.
Thirdly, we need to insist that human rights lie at the heart of Iraq's development struggle.
PolishNie należy ich kłaść w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu.
Insulin lispro is closely related to human insulin which is a natural hormone made by the pancreas.
PolishMają prawo do tego, by kłaść się spać i wstawać rano w poczuciu bezpieczeństwa.
So these people are refugees; they are entitled to go to bed at night and get up in the morning, safe.
PolishNależy, moim zdaniem, posunąć naprzód kwestie, od których nie ma już odwrotu, na które powinniśmy kłaść nacisk.
I think we need to go forward with matters on which we cannot turn back, matters we need to insist on.
PolishNie należy prowokować wymiotów, ani nie należy się kłaść.
Do not make yourself vomit, and do not lie down.
PolishFakt ten nie powinien jednak kłaść się cieniem na funkcjonowaniu całości systemu, który działa dobrze, choć zdarzają się nadużycia.
Now, this should not overshadow that overwhelmingly; it works well, but there are abuses.
PolishNie należy wywoływać wymiotów ani kłaść się.
Do not make yourself vomit, and do not lie down.
PolishMusimy kłaść nacisk na wprowadzenie zakazu.
We must press ahead with a ban on these weapons.
PolishNie wywoływać wymiotów, nie kłaść się.
Do not make yourself vomit, and do not lie down.
Polishnie kłaść się; jeśli nie zachowa się pozycji wyprostowanej (stojącej lub siedzącej), część leku może cofać się do przełyku
do not lie down; if you do not stay upright (standing or sitting), some of the medicine could leak back into your oesophagus