"każdy" English translation

PL

"każdy" in English

PL każdy
volume_up
{pronoun}

każdy
Bo każdy je przeżył, prawda? ~~~ Każdy z nas cierpiał.
Because we've all had them, haven't we? We've all had a heartache.
Sądzę, że każdy człowiek, każdy z nas ma inne podłoże genetyczne, każdy z nas wiedzie inne życie.
And I think every human, we all have different genetic backgrounds, we all have lived separate lives.
Porównujemy każdy upload ze wszystkimi plikami w naszej bazie danych.
We compare each upload against all of the reference files in our database.
każdy (also: dowolny, który, ktoś, kilkoro)
volume_up
any {pron.}
Łatwo jest blokować każdy krok naprzód, każdą reformę europejskich wytycznych.
It is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.
Ja domagam się równowagi i jak każdy dobry liberał zwracam się w tej sprawie do rządu.
Now, the balance that I try to fight for, I, as any good liberal, try to fight for first by looking to the government.
Każdy wniosek o członkostwo zostanie zbadany zgodnie z przepisami Traktatu.
Any application for accession will be examined in accordance with the provisions of the Treaty.
każdy (also: każdorazowy, każda, każde)
volume_up
each {adj.}
Na zakończenie imprezy wylosowano czterech zwycięzców, z których każdy otrzymał kurs językowy.
At the end of the tour there was a draw and the lucky ones each won a language course.
Każdy z nich jest z kimś w związku i każdy z nich ma szeroki krąg przyjaciół.
Each of them is in a romantic relationship and each has a rich repertoire of friends.
Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich.
not looking each of you to his own things, but each of you also to the things of others.
każdy (also: wszelki, każda, każde)
volume_up
every {adj.}
śledzili szczęśliwe pary, analizowali każdy ich ruch i zwyczaje.
They stalk blissful couples and they study their every move and mannerism.
Każdy ma prawo do pomysłów i nie powinien się bać, ilekroć wpadnie na nowy pomysł.
One has the right to have ideas and not to be frightened every time there is a new idea.
Chcę was też przekonać, że każdy powinien mieć elektronowy mikroskop skaningowy.
And, secondly, to convince you that every home really ought to have a scanning electron microscope.
każdy
Ale tak mówcie każdy do bliźniego swego, i każdy do brata swego: Cóż odpowiedział Pan?
Thus shall ye say every one to his neighbor, and every one to his brother, What hath Jehovah answered?
Każdy z nas przychodzi tutaj, aby wyrazić żądania swoich wyborców.
Every one of us comes here to voice the demands of our electorate.
Uważam, że każdy z nas musi wyraźnie potwierdzić zerwanie z totalitaryzmem.
I believe that the break with totalitarianism must be clearly affirmed by every one of us.
każdy (also: wszyscy)
Każdy jest narratorem, ponieważ każdy ma historię do opowiedzenia.
And everybody's a narrator, because everybody has a story to tell.
Ale każdy ma - i wierzę w pluralistyczne społeczeństwo - każdy na coś stawia.
But everybody's got -- and I believe in a pluralistic society -- everybody's betting on something.
Miejmy więc nadzieję, że każdy przyjmie na siebie odpowiedzialności.
Let us hope, then, that everybody will shoulder their responsibilities.
każdy
W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.
There is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
Każdy wie, że budżet tej instytucji na rok 2009 był przedmiotem dochodzenia OLAF-u.
Everyone is aware that this institution's 2009 budget was investigated by OLAF.
Każdy w tej chwili cierpi, a w szczególności najbardziej wrażliwi na zmiany cen.
Everyone is suffering at the moment, but the most vulnerable especially so.
każdy (also: wszyscy)
Tedy rozkazał Farao wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc: Każdego syna, który się urodzi, w rzekę go wrzućcie, a każdą córkę żywo zachowajcie.
And it came to pass, that on the sixth day they gathered twice as much bread, two omers for each one: and all the rulers of the congregation came and told Moses.

Context sentences for "każdy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAle każdy o śniadej skórze, każdy, kto jest inny, zostanie zatrzymany i sprawdzony.
But anyone who is brown-skinned, anyone who is different will be stopped and checked.
PolishTymczasem nie każdy posiada prawo do zapobieżenia debacie, konstruktywnej debacie.
However, no one has the right to prevent a debate, a constructive debate.
PolishProszę o powtórzenie głosowania, tak aby każdy mógł podjąć słuszną decyzję.
Please put it to the vote again so that people can make the right decision.
PolishKażdy, kto chce uścisnąć rękę wyciągniętą przez grupę PPE-DE, może zrobić to jutro.
Anyone who wants to grasp the outstretched hand of the PPE-DE Group can do so tomorrow.
Polishdo 2, 25 mikrogramów (raz na tydzień) leku Nespo na każdy kilogram masy ciała.
Your treatment will continue until approximately four weeks after the a
PolishKażdy, kto ich używa, w wyraźny sposób łamie międzynarodowe prawa humanitarne.
Anyone who uses them is evidently acting in violation of international humanitarian laws.
PolishSkurczyłem się, i skrzywiłem się bardzo, na każdy dzień w żałobie chodzę.
For my loins are filled with burning; And there is no soundness in my flesh.
PolishTo była bardzo węgierska rzecz do zrobienia, o czym poświadczy każdy, kto pamięta rok 1956.
That was a very Hungarian thing to do, as anyone will attest who remembers 1956.
PolishKażdy, kto opowiada się za referendum, ma prawo ogłosić to w tej Izbie.
Anyone who is in favour of a referendum is entitled to express this in this House.
PolishKażdy, kto nadmiernie wydobywa surowce działa na szkodę przyszłego pokolenia.
Anyone who over-exploits raw materials is harming the next generation.
PolishKażdy kto zajmował się polityką może potwierdzić jak trudno jest to niektórym osiągnąć.
Anyone who's followed politics can testify to how hard that is for some people to get.
PolishKażdy, kto go czyta z łatwością zobaczy, że nie tego oczekiwali obywatele.
Anyone reading it can easily see that it is not what the citizens wanted.
PolishTedy oni poczęli się smucić, i do niego mówić, każdy z osobna: Azażem ja jest?
They began to be sorrowful, and to say unto him one by one, Is it I?
PolishPonadto winny jest każdy, kto pośrednio lub bezpośrednio popiera przestępstwa terrorystyczne.
Furthermore, anyone directly or indirectly supporting terrorist crimes is guilty.
PolishPowiedziałem, że każdy, kto zadaje pytania, jest tym złym w tej debacie.
I have said that anyone who asks questions is the bad guy in this debate.
PolishKażdy, kto zapozna się z tymi testami wypadkowymi, przekona się, że nie wolno do tego dopuścić.
Anyone who has seen this crash test will be convinced that we cannot allow that.
PolishKażdy Londyńczyk powinien być za to wdzięczny instytucji europejskiego nakazu aresztowania.
No Londoner could be ungrateful to the European Arrest Warrant in the light of that.
PolishKażdy z 306 pacjentów otrzymał 3 dawki infliksamabu w ilości 5 mg/ kg mc. w 0, 2 i 6 tygodniu.
A total of 306 patients received 3 doses of infliximab 5 mg/ kg at week 0,2 and 6.
PolishJak każdy lek, Fareston może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.
Side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
PolishKażdy, kto otrzymuje dotacje na rozwój regionalny, musi przestrzegać zasad.
Anyone who receives regional subsidies must also adhere to the rules.