"kazać" English translation

PL

"kazać" in English

PL

kazać [każę|kazałbym] {imperfective verb}

volume_up
Wstań, idź do Niniwy, tego miasta wielkiego, a każ przeciwko niemu to, coć rozkazuję.
Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee.
Kiedy siły powietrzne, morskie i lądowe przybyły z pomocą na miejsce, lewa strona tego Parlamentu i lewica na całym świecie podniosły krzyk, każąc im się wynieść z Haiti.
When the air forces, the navies and the armies came to help, the left wing of this Parliament and the left wing around the world screamed for them to get out of Haiti.
Możemy badać różne rzeczy, kazać mu wykonywać polecenia.
And he's also hearing our instructions when we tell him to do things.
Więc jak wrócicie do domu, każcie dzieciom częściej grać w gry komputerowe, ponieważ właśnie tego potrzebuję.
So please go back home, tell your kids to play more games, because that's what I need.
W tym wypadku mamy dwojaki wybór: możemy kazać naszym obywatelom zostać w domu, ponieważ w domu mamy zawsze najlepszy system prawny.
In this case, we have two choices: the first is to tell our citizens to stay at home, because we always have the best legal systems at home.

Synonyms (Polish) for "kazać":

kazać

Context sentences for "kazać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie możesz komuś kazać być kreatywnym w 15 minut i dogłębnie przemyśleć problem.
You cannot ask somebody to be creative in 15 minutes and really think about a problem.
PolishKazać temu krajowi, by czekał jeszcze dłużej, oznaczałoby wysłanie niewłaściwego sygnału.
To make this country wait even longer would be to send out the wrong signals.
PolishI postanowił ich dwanaście , aby z nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangieliję:
And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,
PolishW one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej,
And in those days cometh John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, saying,
Polish. ~~~ Możemy też kazać mu kogoś okrążyć.
This works with a laser sensor that's mounted on top of Rezero.
PolishZacząłem pracować w Solid Works, i kazać innej grupie to zrobić. i kazać innej grupie to zrobić.
And I started working with Solid Works and a whole other group to do that.
PolishAle jeśli kazać im poskładać dwa stosy prania, mały i duży, który wybiorą?
But if you offer kids two piles of laundry to fold, the small pile or the big pile, which will they choose?
PolishLecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangieliję królestwa Bożego,
Now after John was delivered up, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,
PolishWróćmy do moskitier: Dawać za darmo, czy kazać płacić?
Should you give them for free, or should you ask people to pay for them?
PolishOd onego czasu począł Jezus kazać i mówić: Pokutujcie, albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie.
From that time began Jesus to preach, and to say, Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.
PolishI przyszedł do wszystkiej krainy leżącej około Jordanu, każąc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.
And he came into all the region round about the Jordan, preaching the baptism of repentance unto remission of sins;
PolishAle karzę ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać inszym każąc, sam nie był odrzucony.
but I buffet my body, and bring it into bondage: lest by any means, after that I have preached to others, I myself should be rejected.
PolishMożemy też kazać mu kogoś okrążyć.
With the same method, we can also get him to circle a person.
PolishJakoż też będą kazać, jeźliby nie byli posłani?
and how shall they preach, except they be sent?
PolishA teraz oto ja wiem, że już więcej nie oglądacie oblicza mojego wy wszyscy, między którymim chodził, każąc królestwo Boże.
And now, behold, I know that ye all, among whom I went about preaching the kingdom, shall see my face no more.
PolishNawet jeżeli nie udało się Pani przekonać szefów państw, to proszę nam o tym powiedzieć, a nie kazać nam zgadywać!
Even if you do not manage to persuade the Heads of State - and I agree with Mr Cohn-Bendit here - say so, do not leave us guessing!
PolishTo, co stało się podczas niedzielnych wyborów w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, powinno kazać nam się zastanowić.
What happened at the elections on Sunday in the former Yugoslav Republic of Macedonia is something that should make us think.
PolishA to tak usiłując kazać Ewangieliję, gdzie i mianowany nie był Chrystus, abym na cudzym fundamencie nie budował.
yea, making it my aim so to preach the gospel, not where Christ was [already] named, that I might not build upon another man's foundation;
PolishKażąc o królestwie Bożem i ucząc tych rzeczy, które są o Panu Jezusie Chrystusie, ze wszystkiem bezpieczeństwem bez przeszkody.
preaching the kingdom of God, and teaching the things concerning the Lord Jesus Christ with all boldness, none forbidding him.
PolishBoć mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangieliję kazać, wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not in wisdom of words, lest the cross of Christ should be made void.