PL kierować
volume_up
[kieruję|kierowałbym] {imperfective verb}

1. general

Nie wolno kierować pojazdami ani obsługiwać maszyn, jeśli leczenie lekiem Remicade wywołuje zmęczenie lub senność.
If you are feeling tired or unwell after receiving Remicade, do not drive or use any tools or machines.
Jeżeli dziecko będzie senne, nie powinno korzystać z narzędzi, maszyn ani jeździć lub kierować pojazdami.
Your child should not use any tools, machines, ride or drive if affected in this way.
Ogranicza to zdolność kierowania i obsługi maszyn (patrz punkt 4. 7).
This affects the ability to drive or use machines (see section 4.7).
Następnie mamy pomoc zewnętrzną, rozwój i rozszerzenie - cały pakiet funduszy, które kierujemy do Narodów Zjednoczonych.
Then there is external aid, development and enlargement; the whole package of funds that we channel to the United Nations.
Ponadto środki będą kierowane do wszelkiego rodzaju fundacji politycznych.
And on top of that money will be channelled into all sorts of political foundations.
Nie jestem pewna, czy ich wsparcie jest kierowane w odpowiednie miejsca.
But I'm not really sure that their assistance is also being channeled in the right way.
Oczekiwalibyśmy po tym międzynarodowym przedsiębiorstwie, że będzie kierowane w sposób właściwy, ale tak nie było.
We would have expected this multinational to conduct itself properly, but that was not the case.
Nie można się spodziewać przyjaznego dla zwierząt postępowania ze strony kapitału, który kieruje się tylko wykorzystywaniem, a także nieludzko i gruboskórnie postępuje nawet wobec ludzi.
No one can expect animal-friendly conduct from capital, whose motivation is exploitation and which behaves inhumanely and coarsely even towards people.
Od tamtego czasu EBC jako instytucja kierująca Eurosystemem (systemem bankowości centralnej strefy euro) prowadzi politykę pieniężną krajów należących do unii walutowej.
Since that time, the ECB as the "captain" of the Eurosystem team – the central banking system of the euro area – has been conducting monetary policy for the countries in the currency union.
Jeśli ma on funkcjonować, musimy kierować polityką rolną i produkcją w krajach przeżywających trudności.
If it is to work, then we must direct agricultural policy and production in the difficult countries of this world.
Pytania dotyczące wykorzystania godła europejskiego można kierować na adres:
Questions related to use of the European Emblem can be directed to:
W tym zakresie możemy współpracować z obywatelami, ale to oni muszą kierować swoje postulaty do Komisji.
It is something that we can join hands with citizens over, but they must direct their message to the Commission.
. ~~~ Może kierować was po mieście.
Another thing it's good for is navigation -- it can guide you around in a city.
Tym, co musi kierować europejskim podejściem, jest szacunek dla ludzi.
What must guide the European approach is respect for people.
Są w stanie kierować swoim ruchem z niezwykłą szybkością.
They're able to guide their traffic with remarkable speed.
Moim zdaniem współczucie i zdrowy rozsądek to dwa czynniki, które obecnie powinny kierować naszymi działaniami.
Sympathy and a cool head are, I believe, the two things which should guide our actions now.
(SK) W moim kraju kieruję jednym z organów samorządu regionalnego.
(SK) I am the head of a regional authority in my own country.
Głową, która wszystikim kierowała, było moje sumienia.
The head, I mean the conscience, was provided by me
Dzieci mogą kierować swoimi projektami.
Children can lead their projects.
Zamierzam kierować tą ekspedycją.
I intend to lead that expedition.
W tej sytuacji powinniśmy wybrać do kierowania nimi najlepszych kandydatów.
Given that we do, we should appoint the best people to lead them.
Sieć reklamowa pozwala Ci bardzo efektywnie kierować reklamy.
On the Display Network, you can target your ads very effectively.
Kampanie kierowane na miejsca docelowe i kampanie kierowane na słowa kluczowe, które są kierowane na sieć reklamową Google.
Placement-targeted campaigns and keyword-targeted campaigns that target the Google Display Network.
Dowiedz się więcej o tym, gdzie mogą się pojawiać Twoje reklamy w przypadku kierowania ich na zaawansowane urządzenia przenośne.
Read more about where your ads might appear when you target high-end mobile devices.
kierować (also: skierować)
volume_up
to funnel {vb} [fig.]
Jedna z typowych sztuczek to tworzenie domen-cieni, które kierują użytkowników do witryn przy użyciu oszukańczych przekierowań.
One common scam is the creation of "shadow" domains that funnel users to a site by using deceptive redirects.
kierować (also: nadzorować)

2. "do kogoś"

kierować (also: skierować)
volume_up
to funnel {vb} [fig.] (to sb)
Jedna z typowych sztuczek to tworzenie domen-cieni, które kierują użytkowników do witryn przy użyciu oszukańczych przekierowań.
One common scam is the creation of "shadow" domains that funnel users to a site by using deceptive redirects.

Context sentences for "kierować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZ pewnością tak jest, i jest to droga, którą powinniśmy kierować się w przyszłości.
This is definitely the case and this is the route which we must take in future.
PolishChciałbym również gorąco powitać nowego przewodniczącego, który zaczął kierować obradami.
I would also like to warmly welcome the new president who has taken the chair.
PolishDowiedzie ona, że mniejsze kraje są w równym stopniu zdolne kierować UE.
It will prove that smaller countries are equally capable of managing the EU.
PolishPomaga im podejmować własne decyzje i swobodnie kierować własnym życiem.
It helps enable them to take their decisions and shape their lives freely.
PolishNasze DNA potrafi więc kierować tego rodzaju uleczającymi mechanizmami.
So our DNA has the capacity to do these kinds of wound-healing mechanisms.
PolishOdpowiedź będzie zależeć od względów, którymi będziemy się kierować.
The answer will depend on the considerations which we choose to be guided by.
PolishKomisja przedstawiła dobre projekty i uważam, że Rada powinna się nimi kierować.
The Commission has made good proposals and I believe that the Council should go along with them.
PolishNie kierować strumienia rozpuszczalnika bezpośrednio na biały proszek na dnie fiolki.
Do not aim the stream at the white powder at the bottom of the vial.
PolishPytania dotyczące wykorzystania godła europejskiego można kierować na adres:
Questions related to use of the European Emblem can be directed to:
PolishJeżeli uważamy, że to samo podejście mogłoby pomóc wszystkim, wówczas powinniśmy się nim kierować.
If we believe that this same approach would help everybody, we should follow it.
PolishMusimy podkreślać, że fundusz ten powinien kierować się swoimi własnymi regułami.
We need to emphasise that this fund should have its own rules.
PolishMogą być skuteczne, ale musimy również kierować się ostrożnością i mądrością w ich wdrażaniu.
They can be effective, but we must also use prudence and wisdom when we implement them.
PolishJest jednak jeden warunek - rozmówcy muszą kierować się wspólnym celem.
However, there is one condition, and that is that the interlocutors must have a common goal.
PolishDopiero gdy moje miejsce zajmie Sekretariat, będzie mógł kierować się swoją.
If the Secretariat takes my place, they will follow their list.
PolishAż do końca będziemy kierować wnioski do obecnego Parlamentu i Rady.
We will continue to present proposals to this Parliament and to the Council until the end.
PolishGdyby nie urodziła się w Tanzanii, mogłaby kierować Wall Street.
If she were born anywhere else but Tanzania, I'm telling you, she could run Wall Street.
Polish(Oklaski) To tyle, można go kierować gdziekolwiek się chce, to godziny dobrej zabawy.
(Applause) And that's it, so you can just control it, wherever you want, and it's just hours of fun.
PolishTymi zasadami będę się kierować w mojej ocenie sprawy Opla.
And those principles will be my guidance in my assessment in the Opel case.
PolishWiele osób uważa, że kierować samochodem mogą tylko widzący.
Many believe driving is an activity solely reserved for those who can see.
PolishNie możemy dać się kierować naszym lękom lub obawom naszych obywateli.
We must not be guided by our fears or the fears of our citizens.