"Kim" English translation

PL

"Kim" in English

volume_up
Kim {pr.n.}
EN
volume_up
kim {pron.}
EN
EN

"Kim" in Polish

volume_up
Kim {pr.n.}
PL

PL Kim
volume_up
{proper noun}

Kim
volume_up
Kim {pr.n.}
To również dowodzi powagi sytuacji w wygłodniałym imperium Kim Dzong Ila.
It is also a measure of how serious the situation is in Kim Jong Il's famished empire.
Jedna z moich przyjaciółek z uniwersytetu, Marie, powiedziała: "Kim, rozgryzłam to.
One of my girlfriends in graduate school, Marie, said, "Kim, I figured it out.
Saddam, Mugabe, Kim Jong II- ludzie, którzy wymordowali setki tysięcy czy nawet miliony ludzi.
Like Saddam, like Mugabe, like Kim Jong-Il -- people who kill in hundreds of thousands or millions.

Context sentences for "Kim" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy jednak mieć jasność, na kim spoczywa odpowiedzialność za taką sytuację euro.
But let us be clear where the responsibility for this situation for the euro lies.
PolishPowodem tej uwagi może być to, że znała ona kogoś, kim interesuje się policja.
This could be because they had an associate of interest to the police.
PolishA odpowiadając rzezaniec Filipowi, rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi?
And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this?
PolishZłapałam tą książkę, usiadłam na kanapie i powiedziałam do siebie: "Wiem kim bedę.
And I grabbed this book off, and I'm sitting on the couch going, "I know what I'm going to do.
PolishPamiętam, że pomyślałam o okuliście, który zapytał mnie: "Kim chcesz być?
And then I remember thinking about that eye specialist asking me, "What do you want to be?
PolishReputacja jest tym, jak postrzegają nas inni, a charakter jest tym, kim naprawdę jesteśmy.
Your reputation is what you are perceived to be; your character is what you really are.
PolishJak może coś takiego twierdzić, skoro nie wie, z kim przyjdzie mu niedługo negocjować?
How can he say that, when he does not even know with whom he may shortly have to negotiate?
PolishKiedy nie ma już z kim grać, trzeba natychmiast zejść ze sceny.
As soon as I can't find anybody else to air out, I leave the scene immediately.
PolishCzy pamiętacie kim chcieliście zostać mając 17 lat? ~~~ Wiecie kim ja chciałam być?
Can any of you remember what you wanted to be when you were 17? Do you know what I wanted to be?
PolishPrzez ostatnią dekadę było całkiem jasne, kim jest ateista.
And for the last decade or so, it's been quite clear what being an atheist means.
PolishJuż 25 lat temu Ronald Reagan nie miał wątpliwości, kim jest Kaddafi.
As long as 25 years ago, Ronald Reagan was in no doubt about Gaddafi.
PolishBo było tajne głosowanie, ale nie wiemy, nad kim głosowaliśmy.
I know it was a secret ballot, but we do not know for whom we have voted.
PolishA gdy Jan dokonał biegu swego, rzekł: Kim mię być mniemacie?
And as John was fulfilling his course, he said, What suppose ye that I am?
PolishNawet jeśli konkurenci robią coś tylko "po staremu", to ja chcę wiedzieć kim oni są.
Even if the competition is the old way of doing something.
PolishYR: Chcę wytrenować kogoś młodszego, z kim mógłbym dzielić doświadczenie, wykonując loty akrobatyczne.
YR: First, to instruct a younger guy. ~~~ I want to share it, to do formation flights.
PolishChcesz skorzystać z Google i sprawdzić kim jest ta Mena Trott?
You have your Google search where you say, "Hey, what is Mena Trott?"
PolishWłaściwie nie musisz być nie wiadomo kim, aby to zrozumieć.
And actually you don't need to be a rocket scientist to understand that.
PolishA tak nad kim chce, zmiłowywa się, a kogo chce, zatwardza.
So then he hath mercy on whom he will, and whom he will be hardeneth.
PolishTedy uczniowie spoglądali po sobie, wątpiąc, o kim by to mówił.
The disciples looked one on another, doubting of whom he spake.
PolishKoniecznym jest zniszczenie naszej wizji tego, kim są architekci, tego, która ścieżka jest prawidłowa!
We need to break down our vision of what planners are, of what the correct way of a path is.