PL końcowy
volume_up
{adjective masculine}

1. general

końcowy (also: wynikowy)
volume_up
end {adj.}
Możemy wprawdzie napotkać trudności, ale wynik końcowy będzie pomyślny.
Although we might encounter difficulties the end result will be a happy one.
Podsumowując, uważam, że możemy osiągnąć dobry rezultat końcowy, jeżeli Rada jest na to gotowa.
To sum up, I think that we can come up with a good end result if the Council has the will to do so.
It is, nevertheless, a good end result.
volume_up
final {adj.}
Wspomniany raport końcowy jest rzeczywiście końcowy, gdyż brak jest jakiejkolwiek dalszej organizacji.
This final report really is a final report. There is no follow-up organisation.
Negocjacje w sprawie handlu uprawnieniami do emisji również osiągnęły końcowy etap.
The negotiations on emissions trading are also in their final stages.
Wniosek końcowy jest taki, że konieczność uciekania się do sloganów jest poniżająca.
In the final analysis, it is humiliating to have to resort to slogans.
końcowy (also: finalny)
Pani komisarz! Może jednak mogłaby pani odnieść się do tej kwestii w swoich końcowych uwagach?
Commissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
Akceptując to porozumienie, chcę jedynie zgłosić dwie uwagi końcowe.
I just want to make two concluding remarks in endorsing this agreement.
Ograniczę się do tych kilku końcowych uwag.
I shall limit myself to these few concluding remarks.
końcowy
końcowy (also: ostateczny)
Bez względu na to, jaką formę przyjmiemy uważam, że pytanie o zarządzanie będzie bardzo ważne w kontekście wpływu na uzgodnienia końcowe.
No matter what eventual format we find, I think this question of management will be very important in influencing the final arrangements.
Ponadto prezydencja postanowiła zorganizować szczyt w sprawie zatrudnienia, by stworzyć platformę do dyskusji i decyzji końcowych. Ten szczyt odbędzie się 7 maja.
Moreover, the Presidency has decided to organise the Employment Summit so as to maintain a platform for the debate and eventual decisions, and that will be held on 7 May.
Przypomina nam to, że musimy czynić większe wysiłki, aby osiągnąć nasz cel końcowy: uczynienie z Europy bezpiecznego miejsca pracy.
It reminds us that more has to be done to achieve our ultimate aim: to make Europe a safer place to work.
To jest końcowe dziedzictwo tej mapy.
And so that in a way is the ultimate legacy of this map.

2. sports

końcowy
volume_up
full-time {adj.} (score, whistle)

Context sentences for "końcowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKońcowy okres półtrwania jest długi (wartość populacji końcowej fazy eliminacji:
The terminal half-life is long (population value of the terminal elimination phase:
Polish„Wniosek końcowy: gdy pojawią się błędy większe i doskonalsze, dopadniemy je.”
"Parting thought: when there's bigger and better errors, we'll have them."
PolishKońcowy okres półtrwania wynosi 129± 87 min., a klirens osoczowy równa się 119± 49 ml/ min.
The terminal half-life is 129± 87 min, and plasma clearance is 119± 49 ml/ min.
PolishWynik końcowy musi przedstawiać sobą prawdziwą zmianę bieżącej sytuacji.
The overall result must represent a real change from the current situation.
PolishW rozdziale tym za dobry wynik końcowy uznano całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie.
Successful outcome in this section is defined as complete or partial response.
PolishŚredni końcowy okres półtrwania dazatynibu u pacjentów wynosił w przybliżeniu 5- 6 godzin.
The overall mean terminal half-life of dasatinib is approximately 5-6 hours in patients.
PolishKońcowy okres półtrwania wynosi, w zależności od dawki, od 5 do 7 godzin.
The terminal half-life is between 5 and 7 hours depending on dose.
PolishUśredniony końcowy okres połowicznej eliminacji leku wynosił 23, 7 godziny (zakres 12 - 33).
The terminal elimination half-life averaged 23.7 hours (range 12 - 33).
PolishRzeczywiście był to długi proces, lecz końcowy efekt jest zadowalający.
Ladies and gentlemen, it has indeed been a lengthy process, but one with a successful outcome.
PolishPo podaniu doustnym końcowy okres półtrwania tenofowiru wynosi około 12 do 18 godzin.
Following oral administration the terminal half-life of tenofovir is approximately 12 to 18 hours.
PolishKońcowy okres połowicznej eliminacji irbesartanu wynosi 11- 15 godzin.
The terminal elimination half-life of irbesartan is 11-15 hours.
PolishEliminacja memantyny jest procesem jednowykładniczym, a końcowy t1/ 2 wynosi od 60 do 100 godzin.
Memantine is eliminated in a monoexponential manner with a terminal t½ of 60 to 100 hours.
PolishW rozdziale tym za dobry wynik końcowy uznano całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie.
Clinical Experience Succesful outcome in this section is defined as complete or partial response.
PolishW rozdziale tym za dobry wynik końcowy uznano całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie.
Clinical Experience Successful outcome in this section is defined as complete or partial response.
PolishEliminacja z osocza jest dwufazowa, a końcowy okres półtrwania wynosi około 30 - 50 godzin.
Elimination from the plasma is biphasic with a terminal elimination half-life of about 30-50 hours.
PolishKońcowy okres półtrwania maksymalnej tolerowanej dawki dożylnej (150µg/ m2) wynosił 15- 30 minut.
The terminal half-life at the maximum tolerated intravenous dose (150µg/ m2) was 15-30 minutes.
PolishW normalnych warunkach enzym ten rozkłada końcowy tłuszczowy produkt przemiany materii zwany glukocerebrozydem.
This enzyme normally breaks down a fatty waste product called glucocerebroside.
PolishBudżet to zadanie wspólne, a na jego końcowy kształt składają się żądania kilku grup politycznych.
The budget is a joint task, and the result meets with the demands of several political groups.
PolishKońcowy okres półtrwania aprepitantu po podaniu doustnym waha się od około 9 do 13 godzin.
The terminal half-life of aprepitant after oral administration ranged from approximately 9 to 13 hours.
Polish., średni końcowy okres półtrwania wynosił 13, 1 dni (w zakresie od 8 do 25 dni).
At 10 mg/ kg, the mean terminal half-life was 13.1 days, ranging from 8 to 25 days.