PL kończyć się
volume_up
[kończę się|kończyłbym się] {reflexive verb}

Jednak współpraca nie może kończyć się na tym etapie.
Cooperation, however, must not end there.
Gdzie powinny kończyć się granice Europy?
Where do you see Europe's borders ending?
to end on a cautionary note
kończyć się (also: skończyć się, zawodzić)
volume_up
to fray [frayed|frayed] {v.i.} (patience)
kończyć się (also: wyczerpywać się)
kończyć się (also: skończyć się)
volume_up
to lapse [lapsed|lapsed] {vb} (friendship)
kończyć się (also: skończyć się)
volume_up
to let out {vb} [Amer.]
kończyć się (also: wygasnąć, wygasać, urwać się, urywać się)
volume_up
to peter away {vb} [Brit.]
kończyć się
volume_up
to terminate [terminated|terminated] {v.i.} (meeting, relationship, employmen)
kończyć się (also: skończyć się)

Synonyms (Polish) for "kończyć się":

kończyć się

Similar translations for "kończyć się" in English

kończyć verb
się pronoun

Context sentences for "kończyć się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishObietnice nie mogą jednak kończyć się na opracowaniu samej strategii.
The level of commitment, however, cannot stop at creating a strategy alone.
PolishObecne wzrosty cen są punktem zwrotnym, znakiem, że czasy obfitości mogą się kończyć.
The recent price spikes are a turning point, a sign that the days of plenty may be drawing to a close.
PolishSądzę, że sprawi to, że moje operacje będą kończyć się lepszym wynikiem i mniejszą ilością powikłań."
I think that this will result in my surgeries with a better outcome and fewer complications."
PolishSprawiedliwość społeczna jest główną wartością, jaka nam przyświeca i sprawiedliwość ta nie powinna kończyć się na granicach.
Social justice is a major part of that and it does not stop at borders.
PolishDialog w zakresie praw człowieka w Chinach nie może kończyć się jednak na przemowach dyplomatów.
The human rights dialogue with China, however, must not simply be allowed to remain at the level of diplomatic speeches.
PolishPotem od góry Hor wymierzycie granice, aż gdzie wchodzą do Hemat; a będą się kończyć granice aż do Sedada.
from mount Hor ye shall mark out unto the entrance of Hamath; and the goings out of the border shall be at Zedad;
PolishGdzie powinny kończyć się granice Europy?
Where do you see Europe's borders ending?
PolishCzas zaczął mi się kończyć.
Polishkończyć się czymś
PolishSprawy korupcyjne muszą kończyć się postępowaniem sądowym, a nie na etapie ścigania przestępstwa/śledztwa, zaś wyroki muszą mieć efekt odstraszający.
Corruption cases have to come to court and not remain at the prosecution/investigation stage, and sentences must have deterrent effects.
Polishkończyć się fiaskiem
PolishEuropa pozwala nam na swobodne przemieszczanie się, lecz powinna także zapewniać nam większe prawa socjalne, które nie mogą kończyć się na granicy państwowej.
Europe allows us to move freely, but it should also provide us with more social rights, which should not stop at national borders.
Polishkończyć się czymś
PolishW Europie dążymy do najwyższego standardu bezpieczeństwa jądrowego, jako że zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania elektrowni jądrowych nie może kończyć się na naszych granicach.
In Europe, we want the highest standard for nuclear safety, because ensuring the safety of nuclear plants cannot stop at our borders.
PolishOznacza to, że loty z Gatwick do Nowego Jorku nie mogą być kierowane do Los Angeles, lecz loty ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do Gatwick mogą kończyć się w dowolnym miejscu w UE.
This means that flights emanating from Gatwick to New York cannot fly to Los Angeles, but USA flights to Gatwick can fly to anywhere they want in the EU.
PolishJednakże w odniesieniu do omawianych podatków akcyzowych, treść polityczna nie powinna kończyć się na aspektach technicznych, jak to już wspomniał mój kolega Manuel António dos Santos.
However, with regard to these excise duties, the political content should not stop at technical aspects, as already mentioned by my colleague Manuel António dos Santos.