"kombinacja" English translation

PL

"kombinacja" in English

PL kombinacja
volume_up
{feminine}

  1. general
  2. sports
  3. fashion & clothing, archaic

1. general

kombinacja (also: połączenie, zestaw)
Douszne – kombinacja kortykosteroidów i środków przeciwzakaźnych, kod ATCvet:
Otologicals – Corticosteroids and anti-infectives in combination ATCvet code:
Kombinacja wysokich cen żywności i ubóstwa jest najgorszą z możliwych kombinacji.
A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
Ów szczególny kontekst charakteryzuje kombinacja trzech podstawowych cykli.
This specific context is characterised by the combination of three major cycles.
volume_up
combo {noun} [Amer.] [coll.]
kombinacja (also: grupowanie)
kombinacja
Istnieje cały szereg kombinacji, w których odstąpienie Wielkiej Brytanii wywoła chaos i zamieszanie.
Indeed, there are all sorts of permutations where the opt-out will create chaos and confusion.
Z powyższego obliczono, że liczba permutacji i kombinacji powstających podczas działania mózgu przewyższa liczbę cząstek elementarnych znajdujących się we wszechświecie.
And based on this, people have calculated that the number of permutations and combinations of brain activity exceeds the number of elementary particles in the universe.

2. sports

kombinacja
volume_up
combined {noun} [sports]
Ale co bardzo fajne to to, że kiedy faktycznie połączymy dwie słabsze herbaty, kombinacja, mieszanka, jest mocniejsza niż każda z osobna.
But what's very cool is when we actually combined the two less potent teas together, the combination, the blend, is more potent than either one alone.
I właśnie w tych głębokich, oceanicznych gejzerach zaczęły się fantastyczne reakcje chemiczne, i atomy połączyły się we wszystkie rodzaje egzotycznych kombinacji.
So at those deep oceanic vents, fantastic chemistry began to happen, and atoms combined in all sorts of exotic combinations.

3. fashion & clothing, archaic

volume_up
chemise {noun} [cloth.]
volume_up
shimmy {noun} [cloth.] [coll.]

Context sentences for "kombinacja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeśli pracujesz w Internet Explorerze lub Firefoksie, zastąp Alt kombinacją Alt+Shift.
If you’re working in Internet Explorer or Firefox, replace Alt with Alt+Shift.
PolishIch przyczyną mogą być czynniki fizyczne lub psychologiczne, lub ich kombinacja.
There may be physical or psychological causes, or a mixture of both.
PolishAle nie każda kombinacja jest możliwa - a działa to tak.
But not every transition is possible. ~~~ And this shows how it works.
PolishJeśli pracujesz na Macu, zastąp Alt kombinacją Ctrl+Opcja.
If you’re working on a Mac, replace Alt with Ctrl+Option.
PolishTa kombinacja polityki na szczeblu krajowym jest głównie odpowiedzialna za kompromis pomiędzy środkami oszczędnościowymi a wzrostem gospodarczym.
The policy mix at national level is mainly responsible for the trade-off between austerity and growth.
PolishTo kombinacja rosnącej miejskiej populacji, niknącej bioróżnorodności i oczywiście także podnoszenia się poziomu mórz i zmian klimatycznych.
And it's really a conflux of urban population rising, biodiversity plummeting and also, of course, sea levels rising and climate changing.
Polish., a sekret stanowi kombinacja rewizji, elastyczności i ponownego rozdzielenia.
We have a budget that safeguards the foundations of the strategic Galileo project until 2013 in the first instance, and the secret lay in a mix of revision, flexibility and reallocation.