"komunikat" English translation

PL

"komunikat" in English

PL komunikat
volume_up
{masculine}

1. general

komunikat (also: komunikacja)
Innymi słowy komunikat ten musi przypominać komunikat w sprawie powodzi.
In other words, the communication has to be equivalent to that on floods.
Jesienią Komisja przedstawi komunikat w oparciu o to sprawozdanie.
The Commission will be submitting a communication based on that this autumn.
Przedmiotowy komunikat był przedmiotem bardzo szerokich konsultacji.
The communication has been the subject of very broad consultation.
komunikat (also: meldunek, depesza, pośpiech, wysyłka)
Ten komunikat może się pojawiać w witrynach intensywnie korzystających z kodu JavaScript.
You might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.
Szczegóły: Podczas korzystania z funkcji autoryzowanych stron, każda nieautoryzowana witryna wywoła komunikat z alertem na stronie głównej.
Details: When using the authorized sites feature, any sites that you haven't authorized will trigger an alert message on your home page.
Z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź pana Špidli, że przygotowywany jest komunikat Komisji.
I welcome Mr Špidla's announcement that the Commission's communication is being drafted.
Otóż ten komunikat dotarł o jedno kliknięcie za daleko, a ono znowu o jedno za daleko.
You see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.
Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
Announcement by the President: see Minutes
Jeśli na skutek błędu ten komunikat jest nadal wyświetlany w Twojej sieci, prześlij nam dodatkowe informacje.
If your network continues to experience this message in error, please send us additional information.
Jedynymi, w miarę konkretnymi danymi, były komunikaty o zamykaniu kolejnych przestrzeni powietrznych.
The only fairly specific information came from statements about the closure of more areas of air space.
Może to być standardowy komunikat ,,Nie znaleziono pliku" lub niestandardowa strona służąca do przekazania użytkownikowi dodatkowych informacji.
This may be a standard "File Not Found" message, or it could be a custom page designed to provide the user with additional information.
komunikat (also: wiadomość, przesłanie)
Ponadto jest to szczególnie szkodliwy komunikat do naszych zewnętrznych partnerów.
Furthermore, it is also particularly damaging as a message to our external partners.
Unia Europejska przekazała ten komunikat białoruskim władzom.
The European Union has carried this message to the Belarusian authorities.
Taki komunikat Komisja przekazała wczoraj ministrom ECOFIN.
That is the message that the Commission put across to the Ecofin Ministers yesterday.
To był oficjalny komunikat związany z wyborem pana Barroso na przewodniczącego Komisji Europejskiej.
This was the official statement related to the election of Mr Barroso as President of the European Commission.
Mam oficjalny komunikat. Zgodnie z art.
I have an official statement.
A 19 maja, po posiedzeniu ASEAN w Singapurze, opublikowano komunikat zawierający pewne pozytywne elementy.
And on 19 May, following the ASEAN meeting in Singapore, a statement was received containing some encouraging elements.

2. "oficjalny"

komunikat
Ważnym europejskim osiągnięciem w tym obszarze jest komunikat brugijski z grudnia 2010 roku o ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
The Bruges Communiqué of December 2010 on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020 is an important European achievement in this area.
W rzeczy samej, dopełniając się nawzajem, wspólny komunikat z Nairobi i konferencja w Goma stanowią zachęcający początek - lecz tylko początek - trudnego i długotrwałego procesu.
Indeed, while complementing each other, the Nairobi Joint Communiqué and the Goma Conference represent an encouraging start - but only a start - of a difficult and lengthy process.

3. "prasowy"

komunikat

Context sentences for "komunikat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzyjąłem ten komunikat i przekażę go Radzie na posiedzeniu 9 października.
I have heard this and I will pass it on to the Council at our meeting on 9 October.
PolishUważam komunikat Komisji dotyczący tego zagadnienia za niezwykle ważny.
I consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.
PolishKomunikat prasowy w tej sprawie ukazał się w serwisie internetowym EBC 15 czerwca 2012 r.
A related press release was published on the ECB’s website on 15 June 2012.
PolishKomunikat jest następujący: albo podatek będzie miał zasięg globalny, albo go nie będzie.
What is being said is that either it is global or it is not going to exist.
PolishW zweryfikowanych wpisach użytkownicy widzą komunikat „Zweryfikowane”.
Verified listings also appear to users with the phrase "Verified by Business Owner."
PolishPrzyjęta właśnie przez Parlament wspólna rezolucja to jasny komunikat.
The joint resolution which has just been adopted by Parliament sends out a clear signal.
PolishKomunikat prasowy w tej sprawie pojawi się w serwisie internetowym EBC.
A related press release will be made available on the ECB’s website.
PolishDlaczego dzisiaj nie ukazał się żaden komunikat z biura komisarza Kyprianou?
Why was there no press release today from a Kyprianou source?
Polish[3] Zob. komunikat prasowy COM IP na temat wyników badania Capgemini.
[3] Reference to COM IP Press Release on results of Capgemini study
PolishKomunikat w sprawie wina stanie się z czasem komunikatem w sprawie własności.
The COM in wine would eventually become a COM in property.
PolishKomunikat prasowy w tej sprawie i szczegóły operacyjne są dostępne w serwisie internetowym EBC.
A related press release and further operational details are available on the ECB’s website.
PolishKomunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.
A related press release is available on the ECB’s website.
PolishWielu naszych młodszych wyborców w całej UE właśnie taki komunikat chce przekazać naszym prezydencjom.
Many of our younger constituents across the EU are telling our presidencies this very thing.
PolishUważam, że jest to bardzo istotny komunikat i mam nadzieję, że poprą mnie Państwo w tej kwestii.
That is, I think, a very important signal to send out today and I hope that you will support me in this.
PolishCzyli komunikat jest następujący: podatku nie będzie.
What is being said, therefore, is that it is not going to exist.
PolishBędzie to wyraźny komunikat, że członkowie mniejszości to również pełnoprawni obywatele jednoczącej się Europy.
This would give a clear signal that the minorities are also full citizens of a unifying Europe.
PolishTen komunikat o błędzie może zostać wyświetlony po przesłaniu odpowiedzi do opublikowanego formularza.
Please ask the form owner to remove any conflicting strict data validations from the spreadsheet and try again."
PolishOdpowiedział, "Komunikat mówił: "Błąd Typu 11." (Przyp.
PolishTen komunikat o błędzie może zostać wyświetlony po przesłaniu odpowiedzi do opublikowanego formularza.
This happens when the creator of the form deleted it and emptied the form from the Trash folder in their Documents List.
PolishKomunikat numer trzy: 17 maja br. po raz siódmy będziemy obchodzić w Unii Europejskiej Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią.
Item three: on 17 May, we will be observing the International Day Against Homophobia in the European Union.