"komunikować" English translation

PL

"komunikować" in English

PL

komunikować {imperfective verb}

volume_up
" (Śmiech) "Stoję przed wami jako człowiek, który pragnie się komunikować.
(Laughter) I'm here as a man who wants to communicate.
Rada wychodziła ze skóry, aby komunikować się z Parlamentem.
It bent over backwards to communicate with Parliament.
Jego brat powiedział: "Chciałbym znów rozmawiać z Tonym, komunikować się z nim, a on ze mną."
I just want to be able to communicate with him and him to be able to communicate with me."
Po pierwsze, jesteśmy bardzo zadowoleni, że to sprawozdanie powstało, co w jasny sposób komunikuje, że Unia Europejska odgrywa w Iraku ważną rolę i ma tam pewne zobowiązania.
First of all, we are very pleased that we have this report, which makes it clear that the European Union has a visible role and commitment in Iraq.
Zdecydowanie należy poprawić informowanie i komunikowanie się ze społeczeństwem.
There is a clear need for improvement in the way we inform and communicate with the public.
Tak więc jest dodatkowy sposób, za pomocą którego możemy się komunikować z Parlamentem Europejskim i lepiej go informować.
So there is an additional way in which we can communicate and keep the European Parliament better informed.
Pozytywnym aspektem przeprowadzania referendum jest to, że trzeba informować i komunikować się z obywatelami w odniesieniu do wszystkich wyzwań, jakie się z tym wiążą.
The upside of carrying out a referendum is that you also have to inform and communicate with citizens, with all the challenges that implies.

Context sentences for "komunikować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDokładamy starań, aby komunikować się skutecznie z obywatelami Europy i z mediami.
We aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.
PolishSkrypty Google Apps mogą komunikować się z innymi produktami i usługami firmy Google.
Google Apps Scripts may interact with other Google products and services.
PolishJednak jest to państwo, które musimy zrozumieć i lepiej się z nim komunikować.
But it remains one that we need to understand and engage with better.
PolishPonieważ: „nie trzeba być dobrym w danym języku, by móc się komunikować.
“You don’t necessarily have to be good at a language to manage basic communication.
PolishZakładam przy tym oczywiście, że będziemy się komunikować z obywatelami w sposób przystępny i zrozumiały.
Of course, this presupposes, among other things, communications that are accessible and comprehensible to citizens.
PolishRB: Udało im się skutecznie komunikować.
RB: And they successfully have that sort of communication.
PolishRównież odnotowaliśmy fakt, że premierzy George Papandreou i Nikola Gruevski zaczęli się bezpośrednio komunikować.
We also take note of the fact that Prime Ministers Papandreou and Gruevski have begun communicating directly.
PolishPowinien być jeszcze piąty, dla osób niemych, by mogły komunikować się przez głośniki." by mogły komunikować się przez głośniki."
This technology can be used for them to speak out in a different way with maybe a speaker system."
PolishAle gdy weźmiemy pod uwagę zanieczyszczenie hałasem, dystans, na który wieloryb może się komunikować, spada z 1000 km do 10 km.
All of a sudden, the effective range of communication goes from a thousand kilometers to 10 kilometers.
PolishJest to środowisko, w którym można lokalnie lub zdalnie komunikować się z wielką ilością danych wizualnych.
This is Seadragon, and it's an environment in which you can either locally or remotely interact with vast amounts of visual data.
PolishBędą komunikować się z maszyną.
PolishCzy więc najpierw zainstalowane powinno być rozwiązanie technologiczne w samochodzie, które potrafi się komunikować z nadajnikiem obok drogi?
Should the technology installed in the car which is capable of communicating with a roadside transmitter come first?
PolishW imieniu pana wiceprzewodniczącego Kallasa mogę obiecać, że postaramy się lepiej komunikować z Parlamentem Europejskim na temat poruszonych problemów.
I can promise, on behalf of Vice-President Kallas, that we will improve communication with Parliament on these issues.
PolishPrzypomnę, że niedawno przyjęliśmy również rozwiązania, które pozwalają na podstawie wiz długoterminowych odpowiednio dobrze komunikować się po całej strefie Schengen.
I will remind everyone that not so long ago, we also adopted measures which make it easy to travel throughout the Schengen Area with a long-term visa.
PolishHomo sapiens jest dość ciekawym gatunkiem - może polecieć na księżyc, komunikować się na masową skalę za pomocą najnowszych technologii informacyjnych, może też rozmawiać.
Homo sapiens as a race is an interesting thing, because we can fly to the moon, we can do mass communication through information technology and we can definitely talk.
PolishAle mieć tam mózg znaczy, że nie tylko ten duży mózg musi komunikować się z pożywieniem, ale na odwrót też, bo musimy się nauczyć jak rozmawiać z tymi mózgami.
But what it means to have a brain there is that, not only the big brain has to talk with the food, the food has to talk with the brain, because we have to learn actually how to talk to the brains.
PolishProblem polega na tym, że instytucje europejskie, zamiast komunikować się z krajem czy z islamem, który wyznaje takie same wartości i poglądy jak my, postępują na odwrót.
The problem now is that, instead of the European institutions communicating with the country and with Islam, which has the same values and viewpoints as we do, they are doing the opposite.