"koniunktura" English translation

PL

"koniunktura" in English

PL koniunktura
volume_up
{feminine}

1. economics

koniunktura
Pierwszy - słabnąca koniunktura gospodarcza.
One example is the deteriorating economic situation.
Czy Rada dysponuje danymi wykazującymi, że koniunktura gospodarcza zaostrza problem wczesnego porzucania nauki szkolnej w borykających się z nim państwach członkowskich?
Does the Council have any data providing evidence that the current economic situation is exacerbating the problem of early school leaving in the Member States which are affected by it?
Edukacja, szkolenia i kształcenie zawodowe umożliwiają swobodne przemieszczanie się na rynku pracy wraz ze zmieniającą się koniunkturą i zapotrzebowaniem w danym sektorze gospodarki.
Vocational education and training make it possible to move around freely within the labour market, according to the changing economic situation and the demands of a particular economic sector.
koniunktura

Context sentences for "koniunktura" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDobra koniunktura UE zależy od powodzenia MŚP.
The prosperity of the EU will depend on the success of SMEs.
PolishKoniunktura na rynkach towarowych pompuje bezprecedensowe ilości pieniędzy do wielu, choć nie wszystkich, krajów dolnego miliarda.
The commodity booms are pumping unprecedented amounts of money into many, though not all, of the countries of the bottom billion.
PolishW końcu dobra koniunktura powstaje tam, gdzie coś się wytwarza, gdzie ludzie mogą za swój dochód utrzymać siebie i swoje rodziny.
After all, prosperity is created where something is produced, where people can live off the proceeds themselves and feed their families.
PolishNasz wewnętrzna koniunktura, nasza wolność i nasze bezpieczeństwo zależą od zdolności Unii Europejskiej do działania na szczeblu światowym.
Our internal prosperity, our freedom and our security depend on the capacity of the European Union to act decisively at the global level.
PolishSposobność, której się przyjrzymy, jest prawdziwym powodem do optymizmu w kwestii dolnego miliarda, a jest nią korzystna koniunktura na rynkach towarowych.
The opportunity we're going to look to is a genuine basis for optimism about the bottom billion, and that is the commodity booms.
PolishWygląda na to, że rywalizacja wyborcza szkodzi demokracji, podczas gdy silne mechanizmy równowagi i kontroli sprawiają, że koniunktura surowcowa jest dobra.
It turns out that electoral competition is the thing that's doing the damage with democracy, whereas strong checks and balances make resource booms good.
PolishJeszcze raz przyjrzałem się temu, i okazuje się, że sprawą najważniejszą jest poziom zarządzania, początkowy poziom zarządzania gospodarczego, kiedy koniunktura surowcowa poprawia się.
And again, I've looked at that, and it turns out that the critical issue is the level of governance, the initial level of economic governance, when the resource booms accrue.