"konkretny" English translation

PL

"konkretny" in English

PL konkretny
volume_up
{adjective masculine}

konkretny (also: betonowy)
Jest to konkretny przykład oddziaływania UE na nasze życie codziennie.
This is a concrete example of how the EU affects our day-to-day lives.
Podam państwu konkretny przykład, który dla komisarza jest dobrze znany.
Let me give a concrete example which the Commissioner knows well.
Omawiany tekst jest odpowiedzialny, konkretny i pozwala otworzyć furtkę do przyszłości.
This text is responsible, concrete and opens doors to the future.
W tym miejscu pragnę przytoczyć konkretny przykład pochodzący z Rumunii.
On this point, I wish to mention a specific example from Romania.
To konkretny krok, który jest odpowiedzią na zadane dziś pytanie.
This is a specific step which addresses the question raised today.
To jest konkretny wkład, bez którego Europa byłaby dużo bardziej uboga.
This is a specific contribution without which Europe would be far worse off.
konkretny (also: dokładny, właściwy, ścisły)
volume_up
exact {adj.}
Lekarz prowadzący przepisał Viraferon konkretnej osobie z uwagi na jej obecny stan zdrowia; nie należy zn
Your doctor has determined the exact dosage for administration of Viraferon according to your individual needs. uc
Dlatego chciałabym opracować konkretny plan działania, zawierający dokładne efekty każdego wydarzenia i dokładną datę, kiedy mamy coś osiągnąć.
That is why I would like to see a specific roadmap with exact deliverables for each event, and an exact date on which we have to conclude it.
Ta dyskusja nadal trwa, a więc zgadzamy się z duchem wniosku, ale nie uważamy za wskazanie ustalenia już teraz ani dokładnej kwoty, ani konkretnych warunków.
This is a discussion which is ongoing, so we agree with the spirit of the proposal, but do not consider it appropriate to set either an exact sum or specific conditions right now.
konkretny (also: znaczący, ważny, znaczny, wymowny)
Bardziej sensowne byłoby przedstawienie konkretnych propozycji w sprawie usprawnienia i ułatwienia międzynarodowych procedur adopcyjnych.
It would be more meaningful if concrete proposals are made on how to streamline and facilitate international adoption procedures.
Zastrzeżenia CHMP wynikały z faktu, że badania nie wykazały konkretnych korzyści ze stosowania preparatu Lacosamide Pain UCB Pharma.
The CHMP was concerned that the studies had not shown a meaningful benefit of Lacosamide Pain UCB Pharma.
Przecież do czasu przedstawienia nam przez Komisję granic przyszłorocznego budżetu nie możemy rozmawiać o konkretnych sumach.
After all, we can not yet talk about figures in any meaningful way until the Commission presents to us the boundaries within which it foresees the budget for the next year.
konkretny (also: dokładny, akuratny, gruntowny, ścisły)
(DE) Propozycje zawarte w sprawozdaniu są bardzo konkretne i precyzyjne.
(DE) The proposals made in this report are very specific and precise.
Rok 2007 był rokiem przełomowym, ponieważ ustanowiliśmy nasze konkretne cele.
2007 was a decisive year, because we set out our precise objectives.
Nie mogę podać żadnych konkretnych terminów, ale prace trwają.
I cannot give any precise timelines but we are working on it.
konkretny (also: istotny, merytoryczny)
Dlatego też instytucja ta charakteryzuje się niewielkim konkretnym autorytetem moralnym.
Clearly, therefore, this body has little substantive moral authority.
Ważne jest zapewnienie, by nasze rozmowy były jak najbardziej efektywne i przynosiły konkretne wyniki.
It is important to ensure that our dialogues are as productive as possible and that they deliver substantive results.
Konieczne będzie jednak nie tylko wysunięcie przez nas nowych konkretnych propozycji, ale również zbliżenie ze strony gospodarek wschodzących.
However, it will be necessary not just for us to make new and substantive proposals, but also for the emerging economies to move towards us.
Ten konkretny projekt dotyczy wprowadzenia systemu zarządzania ruchem.
This particular project deals with the deployment of the traffic management system.
W związku z tym ten konkretny budżet niesie ze sobą ciężar odpowiedzialności.
This particular budget is, in consequence, loaded with responsibility.
Całkowicie jednakże sprzeciwiam się temu, by ten konkretny kraj stał się częścią naszej Wspólnoty.
However, I am fiercely opposed to that particular country becoming part the Community.
konkretny (also: zwięzły, treściwy)
Sprawozdanie jest jasne, zwięzłe i konkretne.
The report is clear, succinct and to the point.
Ostatnie tygodnie przyniosły nam dwa konkretne przykłady roli Komisji w nadzorowaniu karteli i konkurencji, jakkolwiek brak czasu nie umożliwił nam dotąd ich starannego rozważenia.
Recent weeks have given us two succinct examples of the Commission's function of overseeing cartels and competition, although the timing does allow pause for thought.

Context sentences for "konkretny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPowinny one w konkretny sposób odbić się na stosunkach pomiędzy UE i Azerbejdżanem.
They should have real consequences for the relations between the EU and Azerbaijan.
PolishTo dość konkretny wkład w uczenie, jak na czynność przyrównywaną do "robienia niczego".
That is a pretty solid contribution for a behavior equated with doing nothing.
PolishNie robi tego dla szpanu -- po prostu lubi gdy konkretna muzyka brzmi w konkretny sposób.
It's not considered vintage -- she just likes certain music to sound a certain way.
PolishWykonały ogrom pracy, zapewniając tym samym konkretny postęp.
They have done a huge amount of work and, as a result, definite progress has been made.
PolishNależy wybrać konkretny dzień miesiąca, który będzie łatwy do zapamiętania.
Choose one day of the month that will be easy to remember.
PolishNależy przydzielić państwu członkowskiemu konkretny program.
Specifically, the Member State must be given a national action programme.
PolishPanie komisarzu, jak wygląda sytuacja w tym względzie i czy osiągnięto już konkretny postęp?
Commissioner, what is the situation with regard to this, and has any genuine progress been made yet?
PolishPostaram się zadać moje pytania w sposób zwięzły i konkretny.
(PT) Madam President, Commissioner, I am going to try to put the questions very succinctly.
PolishJeśli kropki się zaświecą, wiemy, że jest tam konkretny wirus.
And if spots light up, we know there's a certain virus in there.
PolishZnaczenie bardziej konkretny postęp osiągnięto jednak w sprawie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii.
But much positive progress has been made on the Renewables Directive.
PolishNa jeden konkretny... nie bierzcie Gleevec. ~~~ Nie pomoże wam.
Same thing with Receptin if you've got breast cancer.
PolishTa interwencja - jakkolwiek w pełni do przyjęcia - zakłóca debatę na konkretny temat.
Madam President, this intervention - which is totally acceptable - is interfering with a debate on a subject.
PolishW praktyce, jest to konkretny wzrost biurokracji, za który będą musieli zapłacić ostatecznie konsumenci.
In practice, this is a tangible increase in red tape, for which consumers will have to pay at the end of the day.
PolishJest to konkretny krok do uwzględnienia szczególnych warunków, w których żyje i pracuje 19% wszystkich obywateli UE.
This is a real step towards considering the special conditions in which 19% of all EU citizens live and work.
PolishNadając Unii osobowość prawną i znosząc filary, Traktat nadaje Europie konkretny wymiar prawny.
By endowing the Union with legal personality and abolishing the pillars, the Treaty of Lisbon gives Europe a definite political dimension.
PolishW Europie i na całym świecie sukces odniósł konkretny produkt, będący efektem tego systemu, oraz jakość produktów.
The individual product resulting from this and the quality of the goods are what succeed in Europe and the world at large.
PolishTym co skłania producentów do współpracy jest to, że nabywca wyraża zapotrzebowanie na produkt wyprodukowany w konkretny sposób.
For the producers, if a buyer wants to buy something produced a certain way, that's what brings them to the table.
PolishNatomiast otrzymają przynajmniej konkretny standard i ochronę przed niebezpiecznymi chemikaliami.
But they will at least get a decent standard and basic protection to protect themselves from hazardous chemicals.
PolishJeżeli jednak pisarz zdecydował się na jeden konkretny język literacki – w jaki sposób wielojęzyczność mogłaby być mu pomocna?
If one has decided for a certain language for literary purposes, to what extent is multi-lingualism then still helpful?
PolishTak wiele złego mówi się o demokracji, ale moim zdaniem warto podkreślić, że osiągnęliśmy bardzo konkretny kompromis.
So many awful things are said about democracy, but I think it is worth pointing out that we have achieved a very clear consensus.