"korzystając z" English translation

PL

"korzystając z" in English

EN

PL korzystając z
volume_up

Ułatwisz klientom płacenie Ci należności, korzystając z usługi Google Checkout.
Make it easy for customers to pay you by using Google Checkout.
Albo korzystając z plamiących owoców i warzyw stworzyć organiczne wzory.
Using fruit and vegetable staining, create organic patterning.
Będzie ona musiała połączyć te dwie kompetencje, korzystając z najskuteczniejszych synergii.
She will have to put together, using the best of the synergies, those two competences.
korzystając z (also: przy użyciu)
Pokażę wam jak stworzyć taką tablicę korzystając z wiilota.
So what I'm going to show you how to do is how to create one with a Wii remote.
Komunizm należy potępić korzystając z wszelkich dostępnych nam środków.
Communism must be condemned with all the means at our disposal.
Powinni Państwo przeprowadzić bardziej dogłębną analizę, korzystając z pomocy wyspecjalizowanych organów.
Commissioner, you should look more deeply, with the help of the specialised bodies.

Similar translations for "korzystając z" in English

korzystać verb
z preposition
z
English

Context sentences for "korzystając z" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOd kilku miesięcy pracujemy nad tym wyzwaniem korzystając z państwa ogromnego wsparcia.
We have been working with your great support over the last months on this challenge.
PolishKorzystając z okazji, życzę wszystkim państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku.
I take this opportunity to wish you all the very best for the coming year.
PolishDlatego korzystając z okazji podczas tej debaty, chcę wygłosić apel.
This is why I am taking the opportunity in this debate to make an appeal.
PolishKorzystając z tych uprawnień państwa członkowskie powinny jednak przestrzegać unijnych przepisów.
However, when exercising this power, Member States should comply with EU law.
PolishKorzystając z okazji, chciałbym na koniec zaznaczyć dwie kwestie.
I would also like to take the same opportunity to end my speech by making two points.
PolishKorzystając z okazji, pragnę wszystkim podziękować za tę możliwość.
I take this opportunity to thank you all sincerely for this experience.
PolishOrganizacja polityków, którzy, korzystając z niej, uczestniczą w światowym życiu politycznym.
It is an organisation of politicians, who use it to participate in global political life.
PolishPokażę wam jak stworzyć taką tablicę korzystając z wiilota.
So what I'm going to show you how to do is how to create one with a Wii remote.
PolishW związku z tym, korzystając z tej nowej zasady przejrzystości, wprowadziliśmy pięć podstawowych wymagań.
Building on this new transparency, therefore, we have set five key requirements.
PolishKomunizm należy potępić korzystając z wszelkich dostępnych nam środków.
Communism must be condemned with all the means at our disposal.
PolishKoszty można tutaj obniżać korzystając z istniejących odwiertów z badań geologicznych.
Making use of existing boreholes sunk for geological research purposes could reduce the cost involved.
PolishA zatem, generalnie rzecz biorąc, poruszamy tę kwestię, korzystając z formy regularnych dialogów.
So, in general, we use our regular dialogues to refer to this issue.
PolishByłoby dużo lepiej, gdyby Turcja dołączyła do Europy, korzystając z uprzywilejowanego partnerstwa.
It would be much better to have Turkey joined to Europe by a bond of privileged partnership.
PolishWiemy jak tego dokonać korzystając z wielu dostępnych sposobów.
So we know how to do this in many of the ways that are up there.
PolishKorzystając z okazji składam mu serdeczne podziękowania.
I would like to take this opportunity to offer him my sincere thanks.
PolishTrzeba uwzględnić interesy Romów stosując unijne prawa i korzystając z unijnych funduszy.
What we need is to take Roma issues fully into account when we apply EU law and when we implement EU funds.
PolishKorzystając z okazji, że budżet wciąż znajduje się w fazie projektu, pragnę podnieść pewną bardzo ważną kwestię.
I want to say something important while this budget is still being drafted.
PolishZagraniczni przewoźnicy pracują w Wielkiej Brytanii korzystając z paliwa, które przywożą w tysiąclitrowych zbiornikach.
Foreign hauliers work in the UK on fuel brought with them in 1 000-litre tanks.
PolishW latach 2002-2006 do Guantánamo przetransportowano, korzystając z portugalskiej przestrzeni powietrznej, 728 osób.
Between 2002 and 2006, 728 people were transferred to Guantánamo via Portuguese airspace.
PolishPowinni Państwo przeprowadzić bardziej dogłębną analizę, korzystając z pomocy wyspecjalizowanych organów.
Commissioner, you should look more deeply, with the help of the specialised bodies.