"kraj" English translation

PL

"kraj" in English

PL kraj
volume_up
{masculine}

kraj (also: wieś, państwo)
Jeżeli zarówno Twój kraj zamieszkania, jak i kraj zatrudnienia należą do strefy euro:
If both your country of residence and country of employment are in the Eurozone:
Jest to młody kraj i będzie to młody kraj po secesji.
This is a young country and will be a young country once secession has taken place.
Po tym jak kraj uzyskał bardzo imponujące dane statystyczne dotyczące ilości telefonów, kraj upadł.
After the country reported very impressive statistics on telephones, the country collapsed.
kraj (also: rola, teren, ziemia, ląd)
volume_up
land {noun}
W mojej opinii Indie to właśnie kraj takiej historii.
And India is, and must remain, in my view, the land of the better story.
W krajach rozwijających się wysychają gleby i szerzą się epidemie.
In developing countries, the land is drying out and diseases are spreading.
Dużą część powierzchni kraju stanowią grunty zalesione lub orne.
Much of the land is farmed or forested.

Context sentences for "kraj" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPoprzez przyznanie praw swoim mniejszościom kraj stanie się silniejszy, a nie słabszy.
A state will become stronger and not weaker by granting rights to its minorities.
PolishPrzez lata Europa Zachodnia i Ameryka traktowały Kenię jako kraj, któremu się powiodło.
For years, Western Europe and America considered Kenya to be a major success story.
PolishKraj ten jest jednym z najważniejszych partnerów wschodniej polityki Polski.
Ukraine is one of the most important partners in Poland's Eastern policy.
PolishObecnie kraj zajmuje się zaległymi reformami w sądownictwie, o czym wspomniano.
The remaining reforms in the judiciary referred to are being tackled.
PolishTen kraj, ten rząd, ten prezydent lekceważą prawa mężczyzn i kobiet.
This state, this government, this president, scorn the rights of men and women.
PolishDziś zagrożenie minęło i kraj ten kroczy pewnie drogą ku Unii Europejskiej.
Today, that danger has passed and Serbia is firmly on the road towards the European Union.
PolishTo nie naród-kraj może mieć dostęp do broni masowego rażenia, ale jednostki.
It's not the nation-states that have potential access to mass destruction, but individuals.
PolishFYROM to kraj ubiegający się o przystąpienie do UE, a Albania to potencjalny kraj kandydujący.
The FYROM is a candidate for EU accession and Albania is a potential candidate.
PolishTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovak Republic
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovak Republic
PolishJeszcze dwa lata temu jako jedyny kraj w Unii byliśmy producentem energii netto.
We were, until two years ago, the EU's only net energy producer.
PolishKraj otrzymuje wymaganą regulację i dochody, ale uchyla się od odpowiedzialności.
The nation gets the regulation it wants, as well as the revenues, but ducks the responsibility.
PolishJest to między innymi skutek niszczącego kraj liberalnego myślenia.
This is the result of nation-destroying liberal thinking, among other things.
PolishZginęła wskutek tragicznego trzęsienia ziemi, które 12 stycznia nawiedziło ten kraj.
She died in the tragic earthquake which struck Haiti on 12 January.
PolishWiceprezydent wyraził nadzieję, że kraj ten pozostanie na szczycie unijnej agendy.
The Vice-President expressed the hope that Afghanistan would remain at the top of the EU agenda.
PolishW trakcie tego procesu nie tylko odpowiadamy za kraj kandydujący.
During this process, we are not only responsible for the accession candidate.
PolishW podejściu Indii jest sprzeczność i proszę ten kraj o przemyślenie sprawy.
There is a contradiction in its approach. I ask them to reconsider.
PolishReformy są konieczne, jeżeli kraj ten chce zapewnić sobie trwały dobrobyt i bezpieczeństwo.
Reform is essential for Ukraine's own long-term prosperity and security.
PolishW ostatnich latach kraj dokonał ogromnego postępu politycznego i gospodarczego.
The Kenyan elections have shown that the vast majority of Kenyans prefer democracy to dictatorship.
PolishTu mamy Mayflower a tu Waszyngtona, który buduje, buduje kraj.
It is Mayflower down here. ~~~ It is Washington here, building, building countries.
PolishTadżykistan to kraj dość często krytykowany za deficyt demokracji.
Tajikistan has come in for a lot of criticism for its lack of democracy.