"kres" English translation

PL

"kres" in English

EN

PL kres
volume_up
{masculine}

Trzeba koniecznie położyć kres takiej zorganizowanej przestępczości.
One important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
Położył kres zaostrzonym technikom przesłuchań, również tym stosowanym przez CIA.
He has put an end to the 'enhanced' interrogation techniques, also by the CIA.
Komisja powinna położyć kres systematycznym i rozmyślnym przeciekom do prasy.
The Commission should put an end to the systematic and deliberate leaking to the press.
kres (also: pojęcie, określenie, termin)
volume_up
term {noun}
Wymagało to śmiałości politycznej i odwagi, by położyć kres oburzającej sytuacji związanej ze skandalicznym długoterminowym ubóstwem.
This required political boldness and courage, to put an end to the outrageous scandal of long-term poverty.
Ponadto, wielooporne jej odmiany nie dają specjalnie nadziei położenia kresu tej pladze w krótkiej perspektywie.
Furthermore, the multiple-resistant strains offer little hope of an end to this scourge in the short term.
Jako odpowiedzialni politycy powinniśmy być gotowi do wniesienia zdecydowanego wkładu w poszukiwanie trwałego rozwiązania w celu szybkiego położenia kresu tej spirali przemocy.
As responsible politicians, we must be prepared to decisively contribute to finding a permanent way out of this spiral of violence in the short term.

Context sentences for "kres" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPotrzebujemy go, aby raz na zawsze położyć kres wszelkim spekulacyjnym ekscesom.
We need it so that we can put a stop once and for all to highly speculative excesses.
PolishNależy położyć kres próbom oszukiwania konsumentów i próbom ukrywania prawdy.
The attempts to deceive consumers and to try to hide the truth must stop.
PolishW tym celu potrzebne są nam zasady, które pozwolą położyć kres takim nadużyciom.
In order to achieve this we need the rules to stop this kind of abuse.
PolishKoniecznie trzeba więc położyć kres spekulacji oraz skutkom zmian klimatu.
Stopping speculation is absolutely crucial, as is combating climate change.
PolishWładze Konga pokazały ostatnio swoją determinację, aby położyć kres bezkarności.
The Congolese authorities have recently shown their determination to put a stop to impunity.
PolishNajwyższy czas, by cywilizowane kraje położyły kres praktykowaniu aborcji.
It is high time civilised countries discontinued the practice of abortion.
Polishi to również kładzie kres mitowi, rzekomemu wyborowi pomiędzy środowiskiem a ekonomią.
And this dispels a myth too, this false choice between the environment and the economy.
PolishTrzeba im położyć kres.
Yes, rocket attacks across the border are unacceptable and should stop.
PolishTrzeba położyć kres nielegalnym połowom, które bardzo szkodzą rybakom przestrzegającym prawo.
Illegal fishing must be stopped - it is very detrimental to law-abiding fishermen.
PolishZamierzyłeś im kres, aby go nie przestępowały, ani się wracały na okrycie ziemi.
Thou hast set a bound that they may not pass over; That they turn not again to cover the earth.
PolishMusimy uczynić wszystko, aby położyć kres temu zjawisku i ułatwić handel.
We must do everything to quash these phenomena and to facilitate trade.
PolishDzięki jasno określonym terminom płatności będzie można położyć kres tym praktykom.
Clearly defined payment deadlines will put a stop to these methods.
PolishWyznaczyliśmy realistyczne terminy dla tej procedury, kładąc kres niekończącym się debatom.
We have set realistic deadlines for this process, thus cutting short endless debates.
PolishNiektórzy mówią, że dzieciaki niszczyły trawniki, wiec pan położył temu kres.
Someone said they were damaging the lawn, so you put a stop to it.
PolishNależy położyć kres tego rodzaju nadużyciom, egzekwując przestrzeganie prawa.
Abuses of this kind must be stopped and the law must be enforced.
PolishCzas położyć kres spekulacjom finansowym oraz zdominowaniu gospodarki przez finanse.
It is time to put a stop to financial speculation and the domination of the economy by finance.
PolishPodobnie, nawet doświadczając miłych chwil - kiedy przychodzi ich kres?
Like, even when you're having a good time, when is the good time over?
PolishPrezydent Obama położył również kres "udoskonalonym” metodom przesłuchań stosowanym przez CIA.
President Obama also ended the use of 'enhanced' interrogation techniques by the CIA.
PolishPrzeciwnie, możliwie jak najszybciej musimy położyć temu kres.
On the contrary, we must put a stop to this and we must do so as soon as possible.
PolishNależy koniecznie położyć kres izolacji Tybetu - dla dobra mieszkańców, turystów, dziennikarzy.
The isolation of Tibet must stop - for the inhabitants, for tourists, for journalists.