"krzywda" English translation

PL

"krzywda" in English

PL krzywda
volume_up
{feminine}

krzywda (also: skarga)
Pogłębi to tylko poczucie krzywdy i zachęci następne osoby do udziału w działalności terrorystycznej.
It will deepen a sense of grievance and create new recruits for terrorist activity.
Społeczeństwo miało zostać podzielone na grupy, które mogły wiedzieć lub nie, że dzieje im się krzywda, aż do momentu, kiedy uświadomili im to młodzi bojownicy.
Society was to be segmented into groups, who might or might not have known that they had a grievance until that was explained to them by helpful young militants.
krzywda (also: niesprawiedliwość)
Posłowi do Parlamentu Europejskiego wyrządzono okrutną krzywdę, a Wy milczycie.
A cruel injustice was perpetrated against a Member of the European Parliament and you remain silent.
Biada temu, kto buduje dom swój z niesprawiedliwością, a pałace swoje z krzywdą, który bliźniego swego darmo zniewala, a zapłaty mu jego nie daje
Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by injustice; that useth his neighbor's service without wages, and giveth him not his hire;
Brak reprezentacji w ważnych działaniach zewnętrznych UE mógłby wzbudzać poczucie niesprawiedliwości lub krzywdy w niektórych państwach.
An absence of representation in the important external activities of the EU might provoke feelings of injustice or injury among the countries affected.
krzywda
volume_up
wrong {noun}
Oto, wołamli o krzywdę, nie bywam wysłuchany; krzyczęli, niemasz sądu.
Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry for help, but there is no justice.
A ujrzawszy jednego ukrzywdzonego, ujął się oń i pomścił się krzywdy tego, który bezprawie cierpiał, zabiwszy Egipczanina.
And seeing one [of them] suffer wrong, he defended him, and avenged him that was oppressed, smiting the Egyptian:
A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia, a nie maszci względu na osoby u Boga.
For he that doeth wrong shall receive again for the wrong that he hath done: and there is no respect of persons.
krzywda (also: intrygi, szkoda, paskuda, urwis)
Izali z tobą towarzyszy stolica nieprawości tych, którzy stanowią krzywdę miasto prawa?
Shall the throne of wickedness have fellowship with thee, Which frameth mischief by statute?
Ale ty widzisz ucisk, i krzywdę upatrujesz, abyś im odpłacił ręką twą; na ciebieć się spuścił ubogi, tyś jest pomocnikiem sierocie.
Thou hast seen [it]; for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand: The helpless committeth [himself] unto thee; Thou hast been the helper of the fatherless.

Synonyms (Polish) for "krzywda":

krzywda

Context sentences for "krzywda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBrat krzywdą urażony trudniejszy nad miasto niedobyte, a swary są jako zawory u pałacu.
A brother offended [is harder to be won] than a strong city; And [such] contentions are like the bars of a castle.
PolishJak możemy najskuteczniej chronić naszych obywateli przed krzywdą?
How can we best protect our citizens from harm?
PolishW moim rozumieniu twoim dzieciom mogła się stać krzywda przez zachowanie Pani przyjaciółki.
Well, it's my understanding that real harm could have come to your children as a direct result of your friend's behavior.
PolishBędziemy protestować, gdy kobietom dzieje się krzywda.
We will protest if women are unfairly treated.
Polish"... ochraniaj przed wszelką krzywdą. "
"... keep and protect her from all harm. "
PolishPierwszym jest krzywda-opieka.
PolishDomagamy się zatem wyjaśnienia tej sytuacji, ponieważ jeżeli takie pogłoski będą powtarzane, wielka krzywda zostanie wyrządzona koncepcji europejskiej.
We therefore request clarification on this because if these rumours were to be repeated, great harm would be done to the European concept.
PolishWymagało to całej psychologii moralności, by móc stworzyć grupy oparte na współpracy Tak, należy się przejmować krzywdą, psychologia sprawiedliwości jest potrzebna.
It took all of our moral psychology to create these cooperative groups. ~~~ Yes, you do need to be concerned about harm, you do need a psychology of justice.
PolishOddziały pokojowe, o których wspominałam, mają zezwolenie na działanie, ale żaden z krajów na kuli ziemskiej nie odważył się wysłać swoje oddziały tam, gdzie ludziom dzieje się krzywda.
And the peacekeepers I've mentioned, the force has been authorized, but almost no country on Earth has stepped forward since the authorization to actually put its troops or its police in harm's way.