"który" English translation

PL

"który" in English

PL który
volume_up
{pronoun}

który (also: to, tamten, ten, ta)
volume_up
that {pron.}
Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
Take ye away therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents.
Król sądem ziemię utwierdza; ale mąż, który dary bierze, podwraca ją.
The king by justice establisheth the land; But he that exacteth gifts overthroweth it.
Odpowiedział im: Ten, który mię uzdrowił, tenże mi rzekł: Weźmij łoże twoje, a chodź.
But he answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
który (also: która, które, kto, jaki)
volume_up
which {pron.}
Ja także mam dla państwa prezent, który własnoręcznie zapakowałam.
As for me, I have a gift for you, which I wrapped myself.
Przepraszam, ale czy mógłby mi Pan powiedzieć, który temat omawiamy w tej chwili?
Mr President, sorry, could you tell me which subject we are on now?
Efektem końcowym, który uzyskaliśmy jest kompromis, który z zadowoleniem popieramy.
The end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
który (also: dowolny, ktoś, kilkoro, jakiś)
volume_up
any {pron.}
Takie poszanowanie stanowi nieodzowny wymóg wobec każdego rządu, który nie jest dyktaturą.
Such respect is an indispensable requirement of any non-dictatorial government.
O członkostwo w UE ubiegać się może każdy kraj, który spełnia warunki członkostwa.
Any country that satisfies the conditions for membership can apply.
Lew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:
The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;
który (also: co, jaki, czym)
volume_up
what {pron.}
Należy koniecznie skonsultować się z lekarzem, który udzieli informacji dotyczących dalszego postępowania.
It is important that you consult your doctor, who will tell you what to do.
Dziękuję panu Geierowi, który dostrzegł, że czasem mówię własnym głosem.
Mr President, I would like to thank Mr Geier, who has noticed that I sometimes say what I think.
I odszedł od Elizeusza, a przyszedł do pana swego, który rzekł do niego: Cóż ci powiedział Elizeusz?
Then he departed from Elisha, and came to his master; who said to him, What said Elisha to thee?
który (also: kim, kto, któren, któryż)
volume_up
who {pron.}
Zawsze kiedy nastawała taka sytuacja, pytaliśmy ich: "Powiesz nam, który jest który?"
And I would always leave that moment, and we would ask them, "So can you tell me who is who?"
Następnie miałem przeszczep, który uratował moje życie i sprawił, że jestem kim jestem.
And this surgery came along and basically made me who I am today and saved my life.
Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje; który uzdrawia wszystkie choroby twoje;
Who forgiveth all thine iniquities; Who healeth all thy diseases;
który (also: kto, któryż)
volume_up
whom {pron.}
A on im rzekł: Nie wszyscy pojmują tej rzeczy, ale tylko ci, którym to dano.
But he said unto them, Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.
I wstąpił na górę, a wezwał do siebie tych, których sam chciał, i przyszli do niego.
And he goeth up into the mountain, and calleth unto him whom he himself would; and they went unto him.
Odpowiedział Jezus i rzekł im: Toć jest sprawa Boża, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.
Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.
który

Synonyms (Polish) for "który":

który
Polish

Context sentences for "który" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
So Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.
PolishTo pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
PolishAle co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
But how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
PolishWskazywałaby na to jej przeszłość, oraz jej stosunek, który często prezentowała.
Her past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
PolishJest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
This aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
PolishMiał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.
And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.
PolishBył tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.
He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.
PolishBlokuje ona enzym (proteazę), który uczestniczy w namnażaniu się wirusa HIV.
It blocks an enzyme called protease that is involved in the reproduction of HIV.
PolishJest to metal, który w zwykłych warunkach jest cieczą o wysokiej prężności par.
Under normal circumstances this metal is a liquid with high vapour compressibility.
PolishJedynym krajem w Europie, który w dalszym ciągu stosuje karę śmierci, jest Białoruś.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
PolishBył bezczelny, zuchwały, był prawdziwym macho, macho, który zawsze chciał zabłysnąć.
He was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
PolishNumer trzy: wszystkie 99 kamieni ma w sobie mechanizm, który samo-uaktualnia.
Number three, the 99 stones all have within them a mechanism that self-updates.
PolishTekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
PolishAisha została ukarana, zgodnie z islamskim prawem, za gwałt, który jej zadano.
Aisha was punished, in accordance with Islamic law, for the rape inflicted on her.
PolishA tak Samuel odniósł wszystkie słowa Pańskie do ludu, który go prosił o króla,
And Samuel told all the words of Jehovah unto the people that asked of him a king.
PolishReteplaza uruchamia produkcję enzymu, plazminy, który prowadzi do rozpadu zakrzepów.
Reteplase activates the production of an enzyme, plasmin, that breaks up clots.
PolishSpowoduje to odsłonięcie plastikowego kolca, który posłuży do przekłucia fiolki.
This will expose a plastic spiked end that you will use to pierce the vial.
PolishPreparat ZYPREXA VELOTAB jest lekiem, który zawiera substancję czynną olanzapinę.
ZYPREXA VELOTAB is a medicine that contains the active substance olanzapine.
PolishTo problem, który najlepiej rozwiązywać lokalnie, nawet nie na płaszczyźnie krajowej.
This is a matter that is probably best tackled not even nationally, but locally.
PolishJest to prosty krok, który w dość prosty sposób uratuje życie milionów dzieci.
It is a simple step that will quite simply save millions of children's lives.