"ktoś" English translation

PL

"ktoś" in English

PL ktoś
volume_up
{pronoun}

ktoś (also: dowolny, który, kilkoro, jakiś)
volume_up
any {pron.}
Gdyby ktoś spytał mnie o to rok temu, nie miałbym wcale takiej pewności.
Now if you'd have asked me that a year ago, I wouldn't have been able to tell you that with any certainty.
Czy ktoś sprzeciwia się włączeniu przedmiotowej poprawki ustnej?
Is there any opposition to the inclusion of this oral amendment?
Czy może ktoś z Państwa wziął ze sobą dzisiaj kalkulator?
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
ktoś (also: ktokolwiek, kimkolwiek)
volume_up
anybody {pron.}
(Brawa) Jest tu ktoś przerażony, ktoś w potrzebie?
(Applause) Anybody feels threatened, anybody really need it?
Chyba że jest ktoś na tej sali, kto chciałby się zgłosić na ochotnika i przestać jeść?
Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
Nie przyszło mi na myśl, że ktoś z jego rodziny może coś takiego zrobić.
It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
ktoś (also: ktokolwiek, kimkolwiek)
volume_up
anyone {pron.}
Jeżeli ktoś ma romantyczny obraz hazardu, to muszę go rozczarować.
If anyone has a romantic notion of gambling, then I have to disappoint them.
Jeżeli ktoś narusza prawo, to ponosi karę ustanowioną przepisami kodeksu karnego.
If anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.
Czy może ktoś z Państwa wziął ze sobą dzisiaj kalkulator?
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
ktoś (also: jeden, pewien)
volume_up
one {pron.}
Ktoś nawet powiedział, że na Czad należy spojrzeć jak na polityczną okazję.
Indeed, one has said that Chad should be seen as a political opportunity.
Jeśli ktoś ma guza albo nienormalne wartości w badaniach krwi, idzie do lekarza.
Well, if one has a mass or an abnormal blood value, you go to a doctor, they stick a needle in.
Ktoś mógłby pomyśleć, że to mi powinno coś podpowiedzieć.
And one would think, that should give me a clue.
ktoś
Ktoś przyprowadził ze sobą chłopaka, ktoś inny ojca.
And somebody brought a boyfriend, somebody a father.
Ktoś zapytał czy jest możliwość zorganizowania w przyszłości szczytu w sprawie piractwa.
Somebody asked whether there could be a summit on piracy in the future.
Ktoś, gdzieś, patrząc na tę mapę, zauważył coś do poprawienia.
Somebody somewhere looking at the Open Street Map, and realizing it could be better.
ktoś
volume_up
someone {pron.}
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Ktoś bezzwłocznie poszedł po sok pomarańczowy, ktoś inny przyniósł hotdoga, ktoś przyprowadził strażnika z metra.
Immediately someone went to get orange juice, someone brought a hotdog, someone brought a subway cop.
W końcu ktoś poświęcił trochę uwagi kwestii zwanej polityką regionalną.
At last, someone has given some thought to what is referred to as regional policy.
ktoś
I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bom poznał, że moc ode mnie wyszła.
But Jesus said, Some one did touch me; for I perceived that power had gone forth from me.
ktoś
volume_up
sb [abbr.] (somebody)
SB: Doskonale. ~~~ Ktoś wiedział.
SB: Yes! Somebody got it.
sądzić, że ktoś jest inteligentny
to credit sb with intelligence
powodować, że ktoś czuje się lepiej
to do sb the world of good

Context sentences for "ktoś" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCzy ktoś mógł przewidzieć zmiany, które nastąpiły w czasie ostatnich 20 lat?
Who could have predicted the rate of change that we have seen in the past 20 years?
PolishNie lubią, jak ktoś przychodzi i chce rozpiłować je, żeby zajrzeć do środka.
They don't like it if you come in and want to saw them open and look inside.
PolishI jeśli ktoś z was ma pomysł jak rozwiązać ten problem, z przyjemnością go wysłuchamy.
And if you guys have ideas to help us solve this, we'd love to hear about it.
PolishPomyślcie o niej jako o rywalizacji pomiędzy potomstwem, w której ktoś wygrywa.
Think about evolution in terms of offspring competing, and some winning.
PolishCzy ktoś z nas w tym Parlamencie ma w ogóle jakieś naukowe doświadczenie?
Have none of us, or very few of us, scientific backgrounds in this Parliament at all?
PolishPrzynajmniej ludzie przychodzą tutaj do Parlamentu i ktoś ich słucha.
At least people come here to the Parliament and they are heard and listened to.
PolishPodchodzę do tego problemu nie jako ktoś, kto wcześniej wyznawał poglądy antyeuropejskie.
I approach it not like the former speaker from an anti-European perspective.
PolishNaprawdę łatwo jest krytykować, a ja jako Polka pamiętam, że nam kiedyś ktoś pomagał.
It is very easy to criticise, but as a Polish woman, I remember that we were once helped.
PolishCzy ktoś da się przekonać, że te dyskusje dotyczą tylko "quasi-akcesji”?
Who can be persuaded that discussions merely concern a 'quasi-accession'?
PolishCzy ktoś reprezentujący Komisję chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie?
Would a representative of the Committee like to say something about this?
PolishDlatego takie zmiany zawsze ktoś szybko zauważy, cofnie i przywróci poprzednią wersję strony.
And people can get RSS feeds -- they can get e-mail notifications of changes.
PolishNiemowlęta udają płacz, przestają, patrzą, czy ktoś idzie i zaraz znów płaczą.
Well babies will fake a cry, pause, wait to see who's coming and then go right back to crying.
PolishCzy słyszeliście ostatnio aby ktoś mówił o potrojeniu produkcji towarów i usług?
Who have you heard talking lately that's said we have to triple production of goods and services?
PolishA jeśli ktoś powie, że jest w stałym stanie skupienia, wtedy już nie będzie, wyparuje.
And if they say it's solid, it will not be solid, it will evaporate.
PolishOn wtedy do mnie mówi, że nie możemy pozwolić, żeby ktoś się o tym dowiedział, że muszę mu pomóc.
He said, he said, he said, 'We can't, we can't let nobody find out about this.'
PolishCzasami ktoś mnie pyta o mojego najlepszego zawodnika lub najlepszą drużynę w karierze.
Sometimes I'm asked who was the best player I had, or the best teams.
PolishNie chodzi tu o przywileje czy ulgi - jak ktoś słusznie zauważył - ale o sprawiedliwość.
It is not about privileges or discounts - that has rightly been said - but about fairness.
PolishZłamane, wykpione, znajdujące się tam, skąd nie pochodzą, nie chcą, aby ktoś za nimi tęsknił.
Broken, dissed, placed where they're not from, don't want to be missed.
PolishAle powiecie na pewno, skoro papier jest takim dobrym pomysłem, ktoś musiał już na to wpaść wcześniej.
Now, you say, "If paper is a good idea, other people have surely thought of it."
PolishI dlatego nawoływałabym, żeby państwo rzeczywiście poparli tę politykę, jak ktoś już powiedział.
So I would rather hope that this policy, as some have said, is really supported by you.