"ktoś" English translation

PL

"ktoś" in English

PL

ktoś {pronoun}

volume_up
Gdyby ktoś spytał mnie o to rok temu, nie miałbym wcale takiej pewności.
Now if you'd have asked me that a year ago, I wouldn't have been able to tell you that with any certainty.
Czy ktoś sprzeciwia się włączeniu przedmiotowej poprawki ustnej?
Is there any opposition to the inclusion of this oral amendment?
Czy może ktoś z Państwa wziął ze sobą dzisiaj kalkulator?
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
(Brawa) Jest tu ktoś przerażony, ktoś w potrzebie?
(Applause) Anybody feels threatened, anybody really need it?
Chyba że jest ktoś na tej sali, kto chciałby się zgłosić na ochotnika i przestać jeść?
Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
Nie przyszło mi na myśl, że ktoś z jego rodziny może coś takiego zrobić.
It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
Jeżeli ktoś ma romantyczny obraz hazardu, to muszę go rozczarować.
If anyone has a romantic notion of gambling, then I have to disappoint them.
Jeżeli ktoś narusza prawo, to ponosi karę ustanowioną przepisami kodeksu karnego.
If anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.
Czy może ktoś z Państwa wziął ze sobą dzisiaj kalkulator?
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
ktoś (also: jeden, pewien)
Ktoś nawet powiedział, że na Czad należy spojrzeć jak na polityczną okazję.
Indeed, one has said that Chad should be seen as a political opportunity.
Jeśli ktoś ma guza albo nienormalne wartości w badaniach krwi, idzie do lekarza.
Well, if one has a mass or an abnormal blood value, you go to a doctor, they stick a needle in.
Ktoś mógłby pomyśleć, że to mi powinno coś podpowiedzieć.
And one would think, that should give me a clue.
Ktoś przyprowadził ze sobą chłopaka, ktoś inny ojca.
And somebody brought a boyfriend, somebody a father.
Ktoś zapytał czy jest możliwość zorganizowania w przyszłości szczytu w sprawie piractwa.
Somebody asked whether there could be a summit on piracy in the future.
Ktoś, gdzieś, patrząc na tę mapę, zauważył coś do poprawienia.
Somebody somewhere looking at the Open Street Map, and realizing it could be better.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Ktoś bezzwłocznie poszedł po sok pomarańczowy, ktoś inny przyniósł hotdoga, ktoś przyprowadził strażnika z metra.
Immediately someone went to get orange juice, someone brought a hotdog, someone brought a subway cop.
W końcu ktoś poświęcił trochę uwagi kwestii zwanej polityką regionalną.
At last, someone has given some thought to what is referred to as regional policy.
I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bom poznał, że moc ode mnie wyszła.
But Jesus said, Some one did touch me; for I perceived that power had gone forth from me.
ktoś
volume_up
sb [abbr.] (somebody)
SB: Doskonale. ~~~ Ktoś wiedział.
SB: Yes! Somebody got it.
sądzić, że ktoś jest inteligentny
to credit sb with intelligence
powodować, że ktoś czuje się lepiej
to do sb the world of good

Context sentences for "ktoś" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeżeli ktoś narusza prawo, to ponosi karę ustanowioną przepisami kodeksu karnego.
If anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.
PolishWczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
PolishKtoś powiedział kiedyś: "Kiedy słyszę słowo "kultura", sięgam po pistolet”.
Somebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.
PolishKtoś powiedział, że Europa nie lubi lub nie pomaga krajom rozwijającym się.
Someone said that Europe did not like or was not helping developing countries.
Polish(RO) Ktoś wcześniej powiedział, że omawialiśmy już sprawy Birmy w tej Izbie.
(RO) Someone was saying earlier that we have already discussed Burma in this House.
PolishCzy ktoś mógł przewidzieć zmiany, które nastąpiły w czasie ostatnich 20 lat?
Who could have predicted the rate of change that we have seen in the past 20 years?
PolishJeśli wstrzyknięcie wykonuje ktoś inny, lek można także podawać w tylne części ramion.
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
PolishNie lubią, jak ktoś przychodzi i chce rozpiłować je, żeby zajrzeć do środka.
They don't like it if you come in and want to saw them open and look inside.
PolishJako ktoś, kto żyje w regionie górskim, doskonale rozumiem, co się tam wydarzyło.
As someone who lives in a mountainous region, I understand very well what happened here.
PolishChyba że jest ktoś na tej sali, kto chciałby się zgłosić na ochotnika i przestać jeść?
Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
PolishI jeśli ktoś z was ma pomysł jak rozwiązać ten problem, z przyjemnością go wysłuchamy.
And if you guys have ideas to help us solve this, we'd love to hear about it.
PolishNawet jeśli ktoś utworzy genom ospy, to DNA samo w sobie nie spowoduje infekcji.
So even if somebody made the smallpox genome, that DNA itself would not cause infections.
PolishGdy ktoś chciał do nas zalinkować, nie można było mu tego wzbronić, ani go powstrzymać.
You couldn't deny -- if someone wanted to link to you, you couldn't stop them.
PolishPomyślcie o niej jako o rywalizacji pomiędzy potomstwem, w której ktoś wygrywa.
Think about evolution in terms of offspring competing, and some winning.
Polishwięcej niż dwa -- już czytacie o Larrym Page'u, ktoś czyta bardzo szybko.
More than two -- you're reading about Larry Page already, somebody reads very fast.
PolishW końcu ktoś poświęcił trochę uwagi kwestii zwanej polityką regionalną.
At last, someone has given some thought to what is referred to as regional policy.
PolishNie przyszło mi na myśl, że ktoś z jego rodziny może coś takiego zrobić.
It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
PolishW sensie, coś jak sprawienie, że ktoś wyglądający uroczo będzie wyglądał okropnie.
I mean, like making someone who's already cute look terrible like that.
PolishKtoś podczas dzisiejszej debaty powiedział, że odpowiedź Unii Europejskiej była pochopna.
Someone said during this debate that the European Union's response has been hasty.
PolishMoże ktoś wierzy, że poprzez symbole da się ukryć brak korzyści dla ludzi.
Perhaps someone believes that the symbols can mask a lack of benefits for the people.