"ku" English translation

PL

"ku" in English

PL

ku {preposition}

volume_up
ku (also: do, za)
Stamtąd idzie ku stroni, która jest przeciwko równinom na północy, i ciągnie się ku Araba.
and it passed along to the side over against the Arabah northward, and went down unto the Arabah;
Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
We will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Nie będzie, ktoby sądził sprawę twoję ku uleczeniu; lekarstwa ku uleczeniu mieć nie będziesz.
There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines.
ku (also: w, na, do, po, przy, obok, o, o godzinie)
I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, także i pierwocin.
and for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits.
Ich wola jest prawem, nie tylko w domu, lecz także ku zmartwieniu wszystkich narodów. (...)
Their will is the law, not only at home, but as to the concerns of every nation. ...
Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego (głosowanie)
Tobacco smoke: policy options at EU level (vote)
Albo o szczęściu: "Dążenie do szczęścia = schodzenie ku nieszczęściu.
Or happiness: "Striving toward happiness = moving toward unhappiness."
A porozumiawszy Joab, syn Sarwii, że się serce królewskie obróciło ku Absalomowi,
Now Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom.
Nowy rząd obiecał również przeprowadzenie reform skierowanych ku członkostwu w UE.
The new Government also promised reforms on the path toward EU membership.
Droga Republiki Mołdowy ku demokracji była trudna i teraz zwróciła się ku Europie.
The Republic of Moldova's path towards democracy has been difficult and it has now turned towards Europe.
Sprawozdanie pana posła Kirilova stanowi pierwszy krok ku takiemu uproszczeniu.
The Kirilov report is a first step towards this simplification.
Dla innych jest to pierwszy krok ku ewentualnej interwencji wojskowej.
To others, it is the first step towards possible military intervention.
Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego;
for the perfecting of the saints, unto the work of ministering, unto the building up of the body of Christ:
Albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.
For Christ is the end of the law unto righteousness to every one that believeth.
Co mu poczytano ku sprawiedliwości od narodu do narodu, aż na wieki.
And that was reckoned unto him for righteousness, Unto all generations for evermore.

Synonyms (Polish) for "ku":

ku

Context sentences for "ku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA porozumiawszy Joab, syn Sarwii, że się serce królewskie obróciło ku Absalomowi,
Now Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom.
PolishDrogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
We will make the road from violent activities into politics harder to travel.
PolishWraz ze zbliżaniem się debaty ku końcowi wyjaśniło się wiele początkowych ocen.
As this debate draws to a close, a number of primary evaluations have become clear.
PolishCo się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.
What I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
PolishPowołanie tej agencji to kolejny krok ku centralizacji polityki azylowej UE.
Establishing this agency is another step towards centralising EU asylum policy.
PolishJest to krok ku popieranej przez nas stopniowej rezygnacji z energii jądrowej.
This is a step towards the gradual phasing-out of nuclear power, which we advocate.
PolishSpekulanci zwrócą następnie oczy ku Włochom, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
The speculators will then turn their attention to Italy, to the UK and to Spain.
PolishAlbowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.
For Christ is the end of the law unto righteousness to every one that believeth.
PolishW naszych unijnych instytucjach przeszliśmy już dość długą drogę ku przejrzystości.
We have come quite a long way in our EU institutions when it comes to transparency.
PolishKu mojemu zdziwieniu, ponad połowa z nich miała jakiś związek z projektowaniem.
And, very surprisingly, over half of them had, actually, something to do with design.
PolishCytując Platona: "Do nas należy podążać drogą ku górze, a nie drogą w otchłań”.
To quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.
PolishPonadto musimy być przygotowani na wypadek, gdyby ten napływ skierował się ku Europie.
Moreover, if this influx makes its way towards Europe, then we must be prepared.
PolishI rzekłem: Widzę garniec wrzący, a przednia strona jego ku stronie północnej.
And I said, I see a boiling caldron; and the face thereof is from the north.
PolishKu mojemu zaskoczeniu jako pierwsi zadzwonili ludzie z Andy Warhol Museum.
To our surprise, one of the first people who called was the Andy Warhol Museum.
PolishNasz przegląd budżetu wieloletniego daje nam ku temu sposobność, panie komisarzu.
Our review of the multiannual budget gives us an opportunity to do that, Commissioner.
PolishObecne dążenie ku demokracji w Afryce Północnej powinno rozciągnąć się na Iran.
The current push for democracy in North Africa should be extended to Iran.
PolishAlbowiem daję im świadectwo, iż gorliwość ku Bogu mają, ale nie według wiadomości.
For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge.
PolishNowy rząd obiecał również przeprowadzenie reform skierowanych ku członkostwu w UE.
The new Government also promised reforms on the path toward EU membership.
PolishPowinny one być stosowane ku naszej wspólnej korzyści podczas wprowadzania EPS.
These should also be used to advantage when the ENP is being implemented.
PolishJest do duży kraj, który wszedł na drogę ku demokracji dzięki Pomarańczowej Rewolucji.
It is a large country whose Orange Revolution has put it on the road to democracy.