"kwestionować" English translation

PL

"kwestionować" in English

PL kwestionować
volume_up
[kwestionuję|kwestionowałbym] {imperfective verb}

Inni posłowie zaczynają kwestionować zasadność naszego stanowiska.
Others are beginning to question the legitimacy of our position.
Powinniśmy zatem kwestionować nasze wybory i inicjatywy polityczne.
We therefore need to question our choices and our political initiatives.
Nie mam podstaw, by kwestionować motywacje wybranych kandydatów.
I have no reason to question the motives of the candidates chosen.
Władze greckie kwestionują potrzebę uznania tych terenów za delikatne.
The Greek authorities contest the need for the designation of those areas as sensitive.
Niektórzy Europejczycy kwestionują jednak przedmiotowy projekt, ignorując jego nową orientację.
Still some Europeans contest the project, ignoring its new orientation.
Nie kwestionuję tego, że niektórzy z nich złamali prawa krajów, do których podróżowali.
I do not contest that some of them have infringed the laws of the countries to which they travelled.
kwestionować (also: zakwestionować)
volume_up
to impeach [impeached|impeached] {vb} (honesty, motives)
kwestionować (also: zwalczać)
volume_up
to oppugn {vb} [form.]
kwestionować (also: zakwestionować, pytać)
Wydaje się, że co do tego faktu Europa jest zgodna i nikt, kto kwestionuje prawa mniejszości nie zyska dzisiaj poklasku!
It appears that Europe is of one mind on this. Nowadays, anyone who queries the rights of minorities will certainly not succeed in the world of politics.
Nie jesteśmy tu, aby kwestionować możliwości.
We are not here to question the possible; we are here to challenge the impossible.
Należałoby rozważyć raczej kwestię państwa odpowiedzialności, nie zaś kwestionować wynik powszechnych wyborów w Irlandii, czy gdziekolwiek indziej.
Consider your responsibilities rather than seeking to challenge universal suffrage in Ireland, or anywhere else.
Przywykliśmy nie kwestionować idei religijnych, to ciekawe, jakie wzburzenie wywołuje Richard, kiedy je porusza".
So, we're used to not challenging religious ideas and it's very interesting how much of a furor Richard creates when he does it."
Proszę nie zapominać, że ten krok jest w pełni zgodny z prawem UE i nikt nie powinien tego kwestionować.
Let us remember that this step is fully in accordance with EU law and no one should dispute it.
Kwestionuję twierdzenie, jakoby UE mogła nadawać i regulować prawa podstawowe.
I dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.
Nie kwestionuję przydatności i konieczności dialogu na określonych szczeblach.
I do not dispute the usefulness and necessity of some level of dialogue.

Context sentences for "kwestionować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest to sprawa, której nie można kwestionować w żadnych negocjacjach akcesyjnych.
This is a matter which is not to be questioned in any accession negotiations.
PolishEwoluowaliśmy, by kwestionować zachowania innych, jako błyskotliwi, intuicyjni psychologowie.
We swim through a sea of people -- a social version of Middle World.
PolishNie ma zatem powodu, by kwestionować treść umowy.
Therefore, there is no reason to object to the content of the agreement.
PolishInformacji naukowych nie można kwestionować.
The scientific information cannot be disputed.
PolishPrzywykliśmy nie kwestionować idei religijnych, to ciekawe, jakie wzburzenie wywołuje Richard, kiedy je porusza".
So, we're used to not challenging religious ideas and it's very interesting how much of a furor Richard creates when he does it."
PolishNiefortunnie się zatem złożyło, że musimy kwestionować znaczny wzrost, który Komisja proponuje w odniesieniu do budżetu na 2012 rok.
In light of this, it is unfortunately the case that we have to complain about the considerable increase that the Commission is proposing with regard to the 2012 budget.
PolishCzasem się w tym mylimy, ale nikt nie może kwestionować naszej demokratycznej odpowiedzialności i naszego demokratycznego mandatu, który upoważnia nas do przemawiania w imieniu obywateli.
On occasions we may get it wrong, but nobody can argue with our democratic accountability and with our democratic mandate to speak on behalf of the people.
PolishPaństwo Pakistan zostało stworzone sztucznie jako ojczyzna dla muzułmanów zamieszkałych w Indiach, dlatego ma muzułmańską tożsamość, czego nie możemy kwestionować.
The State of Pakistan was artificially created as a home for the Muslim inhabitants of India, and it therefore has an Islamic identity, which is something we cannot now hold against it.
PolishZamiast kwestionować europejską praktykę dopłat eksportowych, które mają ogromny wpływ na zdolność niektórych państw afrykańskich do przetrwania, wciąż powtarzamy puste słowa.
Instead of questioning the European practice of export subsidies, which have a massive impact on the ability of some African states to survive, we keep coming up with more empty words.