"ląd" English translation


Did you mean: ład, lad
PL

"ląd" in English

PL

ląd {masculine}

volume_up
1. general
ląd (also: rola, teren, ziemia, kraj)
A przejście z wody na ląd było trudne, ale się powiodło.
And the step from the ocean to the land was not easy, but it happened.
Nie zna granic - nie schodzi na ląd.
It knows no boundaries -- it doesn't go to land.
Ludzie wyjeżdżali, żeby wrócić na ląd.
People were leaving to go back to the land.
2. "ujrzany z morza lub powietrza"

Context sentences for "ląd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak zwany nowy zielony ład powinien być podstawą naprawy gospodarczej i nowego wzrostu.
The 'New Green Deal', as it is known, must be a basis for recovery and new growth.
PolishTa unia gospodarcza oznacza, co najważniejsze, gospodarczy i społeczny ład Unii.
This economic union means, most importantly, economic and social governance of the Union.
PolishUważam, że nowy ład przyniósł ze sobą nowy globalny chaos ekonomiczny.
I believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
PolishNiski dochód narodowy, jaki się w nim proponuje, przyniesie UE ład i porządek.
The low national income it proposes will bring law and order to the EU.
PolishI nagle, dziś, obywatele pytają, dlaczego nie istnieje ład gospodarczy.
And now, suddenly, the citizens are asking why we do not have any economic governance.
PolishPo drugie, musimy działać tak, aby usprawnić zarządzanie ryzykiem i poprawić ład gospodarczy.
Secondly, we need to act to improve risk management and economic governance.
PolishWięc chciałbym -- chciałbym zaprowadzić jakiś ład na tym obrazie.
So I'd like to -- I wanted to reintroduce some structure into that picture.
PolishPrzywróćmy w Europie pokój, porządek prawa międzynarodowego, przywróćmy ten ład!
Let us restore peace and the rule of international law to Europe! Let us restore the European order!
PolishNowy Zielony Ład stał się już koncepcją, mającą nasze pełne poparcie.
The Green New Deal has now become a concept, and one that receives our wholehearted support.
PolishByć może będziemy mieli prawo pouczania innych, kiedy już zaprowadzimy ład w naszej Izbie.
When we have put our own House in order, then perhaps we will be in a position to lecture others.
Polish. ~~~ To proces informacyjny, który przekształcał i wprowadzał nowy ład.
That's what life is: It's an information process that was restructuring and making new order.
PolishZ niego wyciągnęłam drugi wniosek, że powinniśmy udoskonalić europejski ład gospodarczy.
From this I draw the second lesson, which is that we should strengthen European economic governance.
PolishMam nadzieję, że przywrócę w ten sposób ład i porządek naszych obrad.
I hope this will bring peace and order back to our proceedings.
Polish. - istniał rząd, panował ład i porządek.
HA: My age -- because I was born in 1947 -- we were having, at that time, government, law and order.
PolishWidzimy teraz, co oznacza europejski ład gospodarczy, fiskalny federalizm.
Mr President, we now see what is meant by European economic governance, by fiscal federalism.
PolishPrzenieśmy je na ląd, budujmy rafinerie na stabilnym gruncie.
Move them inland and on very stable ground and build the reformers.
PolishChcę ponownie powiązać bieżący spór o zielony nowy ład z europejskim planem naprawy.
I should like to link the current dispute about a new green deal with the European recovery plan once again.
PolishCzy naprawdę istnieje nowy zielony ład, czy też zamierzacie kontynuować strategie z ubiegłego dziesięciolecia?
Is there a new green deal or do you indeed wish to pursue the strategies of the last decade?
PolishNa tej mapie widać, wszystko to, co zaznaczono na niebiesko to woda, a to, co na żółto to ląd.
If you look here at this map, showing everything in blue is out in the water, and everything in yellow is upland.
PolishTo jest nasz nowy ład gospodarczy - zarządzanie, które powinno być kompleksową reakcją na kryzys.
This is our new economic governance at work - governance that should be the comprehensive response to the crisis.