"liczba" English translation

PL

"liczba" in English

PL

liczba {feminine}

volume_up
liczba (also: numer, ilość, cyfra, lik)
Jedyną daną wejściową jest liczba. ~~~ A tą liczbą jest nierówność.
They were done on a computer, and the only input is a number, and that number is roughness.
Głównym kryterium oceny skuteczności była liczba nawrotów u pacjentów.
The main measure of effectiveness was the number of relapses that the patients had.
Liczba ataków na wspólnoty chrześcijańskie w 2010 roku niepokojąco wzrosła.
In 2010, the number of attacks on Christian communities rose worryingly.
A więc to niewłaściwa liczba i może nie jest tak źle, jak ona sugeruje.
There is a wrong figure there, and it may well not be as bad as that figure suggests.
Ponad 100 milionów Europejczyków jest wolontariuszami - to niewiarygodna liczba!
Over 100 million Europeans volunteer - that is an incredible figure!
Czy liczba 1000 metrów to wartość arbitralna?
Commissioner, is the 1 000 metre figure an arbitrary figure?
Ich liczba będzie się zwiększać, a my musimy nad tym pracować w celu wprowadzenia innowacji.
The amount will increase, and we must work on this to bring about innovation.
Tego, by liczba cierpiących na wojnie była jak najmniejsza.
Well God's will was that the amount of suffering in any kind of war be reduced to as small an amount as possible.
Podczas krótkiej przerwy w przyjmowaniu leku liczba wirusów we krwi może się zwiększyć.
During a short break in taking the medicine the amount of virus in your blood may increase.
Zakres czy liczba działań jest więc w pewien sposób dostosowana do rozszerzonej Unii Europejskiej.
The scope or quantity of these activities are thus in a way adapted to the enlarged European Union.
Taka liczba CDM wraz z systemem ETS kosztuje łącznie 63 miliardy euro, co jest, moim zdaniem, za dużo.
This quantity of CDMs, together with the ETS, is worth a total of EUR 63 billion, which in my opinion is excessive.
Na awersie, na każdej połowie tabletki znajdują się litery “ MPT ” oraz liczba określająca ilość maropitantu.
On the obverse side, each half is marked with the letters “MPT” and figures denoting the quantity of maropitant.
liczba
volume_up
toll {noun} (number)
Według różnych źródeł, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych to 80 tysięcy osób.
According to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
Obecnie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 230 tysięcy, a rannych - do 300 tysięcy.
The death toll is now believed to be 230 000, with 300 000 injured.
W 2005 r. liczba osób zmarłych w wypadkach drogowych wyniosła 41 500 osób.
The death toll for 2005 was 41 500 people.

Context sentences for "liczba" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPodobnie należy zredukować dawki, jeżeli liczba płytek spada poniżej 25 x 109/ l.
Doses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.
PolishZmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.
A reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
PolishSą setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.
There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
PolishLiczba morderstw w Europie zmalała o współczynnik rzędu 30 od Średniowiecza.
The murder rate in Europe has dropped by a factor of 30 since the Middle Ages.
PolishMieliśmy do czynienia z dziesięciokrotnie większą liczbą ludności w tych krajach.
And there were more than 10 times as many people living in these countries.
PolishKiedy ich liczba jeszcze wzrośnie, nasz naród nie będzie zasługiwał na obronę.
When we have enough of them, we're going to have a nation that's not worth defending.
PolishOd utworzenia UE w 1957 r. liczba państw członkowskich wzrosła z 6 do 27 .
Since it was founded in 1957, the EU has grown from 6 member countries to 27 .
Polishjeśli u pacjenta występowały zaburzenia krzepnięcia krwi (mała liczba płytek krwi),
if you have, or have had, difficulty with your blood clotting (a low platelet count).
PolishPonieważ nie obchodzi nas liczba km na litr, ale liczba litrów na kilometr.
Because we don't care about miles per gallon, we care about gallons per mile.
PolishDo dziś dnia to najwyższa liczba Medali Honoru kiedykolwiek przyznanych za jedną bitwę.
To this day, this is the most Medals of Honor ever awarded for a single battle.
PolishW badaniu RUTH całkowita liczba złama była oceniana jako drugorz dowy punkt kra cowy.
In the RUTH study overall clinical fractures were collected as a secondary endpoint.
PolishTo ogromna liczba włókien energii, wibrujących z różnymi częstotliwościami.
The different particles are responsible for all the richness in the world around us.
PolishOdwiedziny przed zakupem: liczba odwiedzin witryny przez użytkownika przed zakupem.
Visits to Purchase: How many visits does it take for visitors to purchase?
PolishIm bardziej bezkarni będą się czuć, tym bardziej będzie wzrastała ich liczba.
The more they feel that they are immune, the more their numbers will grow.
PolishNie powinniśmy także zapominać, że w ostatnich latach zmniejszyła się liczba urodzeń.
We should also not forget that the birth rate has decreased in recent years.
Polish(niedokrwistość), zmniejszona liczba krwinek białych i płytek krwi lub problemy z
clotting problems before starting the treatment, or if you develop them during treatment.
PolishW badaniu RUTH całkowita liczba złamań była oceniana jako drugorzędowy punkt krańcowy.
In the RUTH study overall clinical fractures were collected as a secondary endpoint.
PolishW okresie życia wielu spośród tu obecnych liczba ludności tej planety ulegnie potrojeniu.
In the lifetimes of many of us here, population on this planet will have trebled.
PolishTo niepokojące, że zmniejszyła się liczba żarłaczy olbrzymich. ~~~ Wg.
There's great concern that basking sharks are depleted all throughout the world.
PolishLiczba ta zostanie odpowiednio dostosowana w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego.
The numbers will be adjusted for the next mandate of the European Parliament.