"Marek" English translation

PL

"Marek" in English

EN

PL Marek
volume_up
{masculine}

Marek
volume_up
Mark {pr.n.}
Pozdrawia was Arystarchus spółwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnabaszowy, (o któremeście wzięli rozkazanie: Jeźliby do was przyszedł, przyjmijcież go.
Aristarchus my fellow-prisoner saluteth you, and Mark, the cousin of Barnabas (touching whom ye received commandments; if he come unto you, receive him),

Context sentences for "Marek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMyślcie więc o portfelu marek albo nowych markach dla nowych przedsięwzięć.
So think about a portfolio of brands or maybe new brands for new ventures.
PolishObecnych jest u nas więcej marek mody i jakości niż w pozostałych częściach świata łącznie.
We have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
PolishPammy -- jedna z naszych marek, która zdawało nam się, mogła rywalizować z Coca-Colą.
CA: I mean, speaking of which, tell us about --
PolishIstnieje też większy wybór niż 10 lat temu, przy czym dla każdego typu pojazdu dostępnych jest więcej marek.
There is also more choice than there was 10 years ago, with more brands available for each type of car.
PolishZasoby dedykowane były malutkie w porównaniu z zasobami stojącymi za olbrzymią promocją marek ogólnie na rynku.
The resources allocated have been minuscule compared to the resources behind a lot of branding in the market in general.
PolishPozwolę sobie podkreślić, że sprzedaż wielu marek jest faktem - i nadal nim pozostanie - tam, gdzie wymagają tego realia rynku.
Let me stress that multi-branding exists - and will continue to exist - where market reality calls for it.
PolishTakże brak zaufania dla dużych, globalnych marek w wielu branżach. ~~~ I to otworzyło furtkę.
Also, there's been this recent distrust of big brands, global big brands, in a bunch of different industries, and that's created an opening.
PolishNie było narodowych marek.
PolishJest całkiem wolna od komercyjnego harmidru: nie widzisz naszych logo, marek i nazw i dzięki temu zwracasz uwagę na fizyczność rzeczy.
It's quite free of commercial clutter: you don't see our logos and brands and names, and therefore you're alert to things physically.
PolishJohn Kamen: Sądzę, że to będą ciężkie spotkania, ale warto postarać się o wsparcie kilku dużych, naprawdę znanych marek.
John Kamen: I think that you're going to have a hard time meeting with them, but I think it's certainly worth pursuing a couple big, really obvious brands.
PolishOd tych z Was, którzy są dobrzy w kreowaniu marek, Chciałbym porady i pomocy, co do tego jak mówić o tym w sposób, zrozumiały dla wszystkich.
Those of you who are good at branding, I'd love to get your advice and help on how to say this in a way that connects with the most people.
PolishJeżeli chcemy chronić konsumenta, nie możemy wymagać, by wszystkie warsztaty mogły w równym stopniu świadczyć usługi dla wszystkich marek pojazdów.
If we want to protect the consumer, therefore, we cannot expect that all garages will be equally capable of providing services for all makes of vehicle.
PolishZwołaliśmy więc narady przy okrągłym stole, podczas których rozważamy cały łańcuch wartości, od producentów, po sprzedawców detalicznych i sprzedawców konkretnych marek.
So we've started roundtables where we bring together the entire value chain, from producers all the way to the retailers and brands.
PolishOczywiście nie mogę wymienić tu żadnych marek, ale chodzi mi o włoską firmę odzieżową, która od 20 lat łamie tabu, a także i o inne produkty.
Of course I cannot name any brands here, but I am thinking of an Italian fashion label that has been breaking taboos for 20 years now, and of other products too.
PolishPrawdopodobnie wygląda to na śmiesznie małą liczbę, dlatego właśnie tak ważne jest, by wprowadzane zmiany w żaden sposób nie zagroziły sprzedaży wielu marek.
That probably sounds a ridiculously tiny number, and that is why it is extremely important that these changes do not in any way jeopardise multibranding.
PolishWyrok na polskie stocznie to także prezent dla stoczni niemieckich, które po 1989 roku otrzymały setki miliardów marek bezzwrotnej dotacji.
The sentence imposed on Poland's shipyards is also a gift to Germany's shipyards, which after 1989 received hundreds of billions of Deutschmarks in non-repayable subsidies.
PolishWspółpracuje z Twoim obecnym systemem telefonicznym Jabra Speak™ 410 dobrze współpracuje z rozwiązaniami Unified Communications uznanych marek oraz z klientami VoIP.
Works with your existing telephony system Jabra Speak™ 410 works well with the leading brands within Unified Communications solutions and VoIP clients.
PolishPoprzednie rozporządzenie, gwarantujące sprzedaż wielu marek w handlu samochodami, było świetne, dlatego też musimy zapytać, dlaczego zmienia się je na tym etapie.
The previous regulation that guaranteed multibranding in the car trade was an excellent one, and so we are bound to ask why it is being amended at this stage.
Polish(PL) W dniu wczorajszym w Polsce, w Łodzi, na stanowisku pracy w biurze poselskim Parlamentu Europejskiego został zamordowany pracownik tego biura, mój asystent pan Marek Rosiak.
(PL) Yesterday, in Łódź, Poland, an employee of a European Parliament constituency office was murdered at work. He was my assistant, Marek Rosiak.
PolishChiny niedługo prześcigną USA jako rynek numer jeden dla luksusowych marek jako rynek numer jeden dla luksusowych marek, nie wliczając chińskich wydatków w Europie i gdzie indziej.
China is soon to pass the U.S. as the number one market for luxury brands -- that's not including the Chinese expenditures in Europe and elsewhere.