"masa ciała" English translation

PL

"masa ciała" in English

PL masa ciała
volume_up
{feminine}

masa ciała
Mała masa ciała Pacjenci z masą ciała < 50 kg są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia.
Low body weight Patients with body weight < 50 kg are at increased risk of bleeding.
Masa ciała - Klirens osocza fondaparynuksu zwiększa się wraz z masą ciała (9 % zwiększenie na icz
ut Body weight - Plasma clearance of fondaparinux increases with body weight (9 % increase per 10 kg).
Masa ciała - Klirens osocza fondaparynuksu zwiększa się wraz z masą ciała (9 % zwiększenie na icz
Body weight - Plasma clearance of fondaparinux increases with body weight (9 % increase per 10 kg). du

Similar translations for "masa ciała" in English

masa noun
ciała noun
English
ciało noun

Context sentences for "masa ciała" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeśli masa ciała psa jest niższa niż 15 kg, dokładne dawkowanie nie zawsze jest możliwe.
In dogs with a bodyweight of less than 15 kg accurate dosing is not always possible.
PolishMasa ciała jest najbardziej znaczącym kowariantem wpływającym na klirens efalizumabu.
Weight is the most significant covariate affecting efalizumab clearance.
PolishJeśli masa ciała pacjenta (lub dziecka) jest mniejsza niż 20 kg, czas wlewu może być wydłużony.
If you (or your child) weighs less than 20 kg, the infusion time may be longer.
PolishCzęstość występowania działań niepożądanych była większa u pacjentów z małą masą ciała (≤ 60 kg).
The incidence of adverse events was higher in patients with low weight (≤ 60 kg).
PolishAby zastosować poniższą tabelę, należy znaleźć linię, w której podana jest masa ciała pacjenta.
To use this table, look for the line that shows how much the patient weighs.
PolishZmniejszenie tempa wzrostu (mniejszy wzrost i (lub) masa ciała w stosunku do wieku)
Growth rate decrease (height and/or weight decrease for age)
PolishMasa ciała zwierzęcia (psy i koty) 2. 5 kg 5 kg 10 kg 20 kg 40 kg 60 kg
Animal Weight (Dogs and Cats) 2.5 kg 5 kg 10 kg 20 kg 40 kg 60 kg
PolishMasa ciała nie miała wpływu na klirens agalzydazy w tej populacji.
Agalsidase clearance was not influenced by weight in this population.
PolishJeżeli masa ciała wynosi mniej niż masa ciała podana dla danego wzrostu nie należy przyjmować alli.
If you weigh less than the weight shown for your height, do not take alli.
PolishWiek czy masa ciała nie mają istotnego wpływu na właściwości farmakokinetyczne histaminy.
There are no significant effects of age or weight on the pharmacokinetic properties of histamine.
PolishW analizie farmakokinetyki populacji, stwierdzono że masa ciała wpływa na klirens efalizumabu.
Through population pharmacokinetic analysis, weight was found to affect efalizumab clearance.
PolishJeżeli masa ciała wynosi mniej niż masa ciała podana dla danego wzrostu, nie należy przyjmować leku alli.
If you weigh less than the weight shown for your height, do not use alli.
PolishMasa ciała pacjenta Poniżej 50 kg Od 50 kg do 100 kg Powyżej 100 kg
Your weight Below 50 kg Between 50 kg and 100 kg Over 100 kg
PolishWydaje się, że sposób wydalania jest taki sam u ochotników z prawidłową masą ciała, jak i u otyłych.
The disposition of orlistat appeared to be similar between normal weight and obese volunteers.
PolishDane sugerują, że płeć i masa ciała nie mają znacznego wpływu na farmakokinetykę ikatybantu.
Data suggests that gender and weight do not have a significant influence on icatibant pharmacokinetics.
PolishMasa ciała zwierzęcia (psy i koty) 2. 5 kg 5 kg 10 kg 20 kg 40 kg 60 kg
(Dogs and Cats) 2.5 kg 5 kg 10 kg 20 kg 40 kg 60 kg
PolishW przypadku cieląt z mniejszą lub większą masą ciała, należy przeprowadzić dokładne wyliczenie (2 ml / 10 kg m. c.).
For smaller or higher weights, a precise calculation should be performed (2 ml/ 10 kg).
Polish10/ 12 W przypadku cieląt z mniejszą lub większą masą ciała, należy przeprowadzić dokładne wyliczenie (2 ml / 10 kg m. c.)
For smaller or higher weights, a precise calculation should be performed (2 ml/ 10 kg).
PolishIlość i moc tabletek, jakie należy podać Masa ciała
Number and Strength of Tablets to be Administered Bodyweight
PolishEliminacja fondaparynuksu zmniejsza się wraz masą ciała.
Elimination of fondaparinux decreases with weight.