"mieć" English translation

PL

"mieć" in English

volume_up
mieć {ipf. v.}
PL

mieć [mam|miałbym] {imperfective verb}

volume_up
Nie możemy mieć pewności, lecz z pewnością musimy mieć określony stopień stabilności.
We cannot have certainty, but we certainly need to have some stability.
Jeśli chodzi o usługi, będziemy je i tak mieć, ponieważ będziemy mieć politykę przemysłową.
As for services, we will have them because we will have an industrial policy.
Jeżeli będziemy mieć szczęśliwe dzieci, będziemy mieć również szczęśliwe społeczeństwo.
If we have happy children, we will have a happy society.
to have got the run of the place
Mamy też wspólników w środowiskach biznesowych.
The other partners that we have got is business communities.
I jeszcze raz, dwóch naukowców miało problem z zakłóceniami.
And once again, two scientists have got a problem with noise.
Czy wiedzą państwo, że tylko jeden na dziesięciu Serbów ma paszport?
Do you know that only one tenth of Serbs possess a passport?
Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla UE, której dwa państwa członkowskie posiadają broń jądrową.
This topic has particular importance for the EU, two of whose Member States possess nuclear weapons.
CHMP uznał, że preparat Sanohex i produkt referencyjny mają ten sam profil bezpieczeństwa
the CHMP considered that Sanohex and the reference product possess the same systemic safety profile, as

Synonyms (Polish) for "mieć":

mieć

Context sentences for "mieć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.
Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
PolishMusimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.
We need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.
PolishJeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
PolishJednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę.
The proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
PolishTo się naprawdę nie spodobało ludziom, sądzili, że powinniśmy mieć ich więcej.
And that was really -- people didn't like that, we've got more genes than that.
PolishOczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
Of course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
PolishNależy zatem mieć to na uwadze, uwzględniając odpowiednio tę kwestię już teraz.
Therefore, account needs to be taken and due consideration given to this right now.
PolishMusimy mieć jasne wyobrażenie o jej składzie, statusie prawnym i uprawnieniach.
We must be given a clear understanding of its composition, legal status and powers.
PolishNależy mieć wzgląd na różnice, nie penalizując określonych modeli biznesowych.
Differences must be taken into account without penalising certain business models.
PolishPowinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.
There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.
PolishNależy jednak mieć jasność, na kim spoczywa odpowiedzialność za taką sytuację euro.
But let us be clear where the responsibility for this situation for the euro lies.
PolishTacy konsumenci muszą mieć największe korzyści z poprawy efektywności energetycznej.
These consumers must benefit most from the energy efficiency improvements made.
PolishPrzejrzystość nie może być jednostronna, musi mieć ona zastosowanie do obydwu stron.
Transparency cannot be a one-way street, however - it has to apply to both sides.
PolishPacjent musi mieć absolutną pewność, że lekarstwa, które zażywa są autentyczne.
Patients must be absolutely sure that the medicines they take are authentic.
PolishDzieci nie mogą mieć styczności z toksynami, nawet jeśli ich ilości są minimalne.
Toxins do not belong in the hands of children, even in the smallest amounts.
PolishMusimy mieć jednak również świadomość, że nie oznacza to zwiększenia funduszy.
However, we must also be aware that this does not represent any increase in funding.
PolishRok 2009 jest bardzo ważny i może mieć dla Bośni i Hercegowiny decydujące znaczenie.
2009 is an important year and it could be decisive for Bosnia and Herzegovina.
PolishWiem, że Państwo doceniają ten aspekt i moim zdaniem musimy mieć tego świadomość.
I know that you appreciate the point and I think we need to be aware of it.
PolishTak czy inaczej, z punktu widzenia tego Parlamentu, będziemy mieć budżet na 2008 r.
Either way, from the point of view of this Parliament, there will be a 2008 budget.
PolishW istocie duża większość mieszkańców Islandii wydaje się mieć takie samo zdanie.
Indeed, the vast majority of people in Iceland seem to hold the same view.