"mimo to" English translation

PL

"mimo to" in English

PL mimo to
volume_up
{adverb}

mimo to (also: i tak)
Jeżeli państwa UE nie przyznają się same, ich brudne tajemnice zostaną mimo to ujawnione po drugiej stronie Atlantyku.
If EU States do not come clean, their dirty secrets will be revealed anyway from across the Atlantic.
Mimo to postanowili oni iść naprzód; chyba - nie, z pewnością - o przeprowadzeniu tej debaty zaważyły względy polityczne i ideologiczne.
Yet they resolved to go ahead anyway, perhaps - no, definitely - because of political and ideological elements, deciding that this debate should take place.
Nie mogę zrozumieć, dlaczego próbują być Państwo świętsi od papieża; nie jestem pewien, czy mogę to powiedzieć o Finach, ale mimo to powiedziałem!
I cannot understand why you are trying to act like a bigger Catholic than the Pope - I am not sure whether I can say that to a Finn but, there, I have said it anyway!

Similar translations for "mimo to" in English

mimo adverb
English
mimo preposition
to adverb
English
to conjunction
English
to pronoun

Context sentences for "mimo to" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW rzeczywistości Komisja Handlu Międzynarodowego zdecydowała się mimo to procedować.
In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
PolishMimo to ogólnie popieramy sprawozdanie, dlatego głosowaliśmy za jego przyjęciem.
However, overall we support the Report and therefore have voted in favour.
PolishMimo to dziękuję panu komisarzowi Frattiniemu za zorganizowane posiedzenie.
Thank you, though, to Commissioner Frattini for the hearing that was organised.
PolishI co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.
And what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.
PolishI mimo to odrzucił pomysł, że ubarwienie ludzkiej skóry jest związane z klimatem.
And yet he rejected the idea that human skin pigmentation was related to the climate.
PolishAle chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.
But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.
PolishMimo to sądzę, że UE nie powinna mówić państwom członkowskim, co robić w tym względzie.
However, nor do I think the EU should tell Member States what to do in this regard.
PolishMimo to pojawiają się obiecujące sygnały, na przykład ambicje nowego rządu Japonii.
Yet there are also hopeful signs, such as the ambitions of the new Japanese Government.
PolishPonieważ wszyscy wiemy, mimo, że brzmi to głupawo, że sekretem życia jest dawanie.
Because we all know, corny as it sounds, the secret to living is giving.
PolishMam nadzieję, że mimo to priorytety nie pozostaną tylko martwymi obietnicami.
In spite of this, I hope the priorities will not be only empty promises.
PolishMimo to wymiar miejski nie zyskał jak dotąd wystarczającego uznania.
However, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
PolishMimo to odsetek ich zatrudnienia wzrósł z 51 % w 1997 roku do 58 % w roku 2007.
Yet, their employment rate increased from 51% in 1997 to 58% in 2007.
PolishMimo to jest to sprawozdanie dobre, jak pokazuje rezolucja Parlamentu.
Notwithstanding, it is a good report, as reflected by Parliament's resolution.
PolishMimo to zdecydowaliśmy się głosować przeciwko przyjęciu tego sprawozdania w całości.
Despite this, we have chosen to vote against the report in its entirety.
PolishMimo to nie mogę zgodzić się na metody i opcje określone w przedmiotowym sprawozdaniu.
However, I am unable to subscribe to the pathways and options described in this report.
PolishMimo to mieli nieprzeciętne wyniki trafień, bo nie robili tego na siłę.
But they had outstanding shooting percentages, because they didn't force it.
PolishMimo to Stany Zjednoczone i kraje wschodzące również muszą sięgnąć do kieszeni.
Yet the United States and the emerging economies, too, must put their hands in their pockets.
PolishMamy nadzieję, że nie będzie on potrzebny, ale mimo to go przygotowaliśmy.
We hope it will not be needed but we have made that preparation as well.
PolishWięc to inny rodzaj, bardzo duchowej, ale mimo to bardzo ścisłej kontroli.
So it's a different kind of, a very spiritual but yet very firm control.
PolishWiększość z nich nie zawiera DNA a mimo to mają "życiopodobne" właściwości.
Most of these don't contain DNA, but yet they have lifelike properties.