"mnie" English translation

PL

"mnie" in English

volume_up
mnie {pron.}
EN
volume_up
mieć {ipf. v.}

PL mnie
volume_up
{pronoun}

mnie (also: ja)
volume_up
me {pron.}
"Uderzyło" mnie to, że współczuła mi, zanim jeszcze mnie zobaczyła.
What struck me was this: She had felt sorry for me even before she saw me.
Tenże bój mając, jakiście widzieli we mnie, i jaki teraz o mnie słyszycie.
having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.
Ale nie, ten chłopiec powiedział do mnie: ten chłopiec powiedział do mnie: „To by mnie zniszczyło.”
No, the boy said to me -- the boy said to me, "It would destroy me."

Synonyms (Polish) for "mieć":

mieć

Context sentences for "mnie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMartwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
PolishDziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
PolishCieszy mnie szybka reakcja ze strony Komisji Europejskiej i państw członkowskich.
I welcome the rapid reaction of the European Commission and the Member States.
PolishJest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
This aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
PolishCieszy mnie pojednawczy ton przyjęty przez pana posła Pittellę oraz prezydencję.
I welcome the conciliatory tone adopted by Mr Pittella and by the Presidency.
PolishChciałabym podziękować również za wsparcie zaproponowanych przeze mnie poprawek.
I would also like to express my thanks for the support I received for my amendments.
PolishNiezmiernie cieszy mnie pozytywne zdanie Komisji na temat naszego sprawozdania.
I am delighted that the Commission has said that it will endorse this report.
PolishCieszy mnie wprowadzenie tej dyrektywy, która mówi o kilku bardzo ważnych rzeczach.
I am very pleased with this Directive, which deals with several important issues.
PolishPrzestałem brać bo bałem się co się stanie z moja matką jeśli mnie przyłapią.
I only stopped because I thought if I got caught, what would happen to my mother.
Polish(PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie, które według mnie jest istotne.
(PL) I would like to ask the Minister a question which I consider rather important.
PolishI kosztowałoby mnie to tylko 99.50 dolarów, czyli zmieściłbym się poniżej setki.
And I would only pay $99.50 -- so stay even below a hundred dollars for it.
PolishA mnie chodzi o to, że w tej Unii Europejskiej nikomu nie dano takiej możliwości.
But my point is that in this European Union, nobody is being given that opportunity.
PolishJeżeli o mnie chodzi, wolałbym, żebyśmy skupili naszą na wyborach we Francji.
For my part, I would be delighted if we were to focus on the French elections.
PolishUważam jednak, że pan poseł wspomniał o mnie, nie rozumiejąc systemu spraw pilnych.
But I think he made reference to my not understanding the system of urgencies.
PolishAle na poważnie, mnie czarną kobietę odróżnia od was jeszcze kilka innych rzeczy.
But, besides being a black woman, I am different from most of you in some other ways.
PolishJedno ostatnie słowo: uderzyło mnie to, co zostało powiedziane o sąsiadach Europy.
One last word: I was struck by what has been said about Europe's neighbours.
PolishSprawozdanie za rok 2010 utwierdziło mnie w przekonaniu o efektywności Cedefop.
The report for 2010 confirmed my beliefs regarding Cedefop's effectiveness.
PolishNiezmiernie cieszą mnie również wspaniałe pomysły komisarz Geoghegan-Quinn.
I am also delighted with the excellent ideas from Commissioner Geoghegan-Quinn.
PolishChciałabym tutaj podkreślić trzy elementy, które według mnie są priorytetowe.
I would just like to highlight three points here that I feel are priorities.
PolishNie robią na mnie natomiast żadnego wrażenia wnioski dotyczące artykułów 65-84.
I am, however, underwhelmed by the proposals concerning Articles 65 to 84.