"moc" English translation


Did you mean: móc
PL

"moc" in English

PL moc
volume_up
{feminine}

I dał mu moc i sąd czynić; bo jest Synem człowieczym.
and he gave him authority to execute judgment, because he is a son of man.
I żeby mieli moc uzdrawiać choroby i wyganiać dyjabły:
and to have authority to cast out demons:
I rzekli do niego, mówiąc: Powiedz nam, którą mocą to czynisz, albo kto jest ten, coć dał tę moc?
and they spake, saying unto him, Tell us: By what authority doest thou these things?
moc (also: siła, przebój)
volume_up
force {noun}
Po pierwsze nadawałby karcie praw podstawowych moc prawnie wiążącą.
Firstly, it would give the Charter of Fundamental Rights legally binding force.
Można zmienić moc, zmieniając ciśnienie powietrza.
You can actually change the force, simply just changing the air pressure.
Czar pryska, a szamańskie zaśpiewy tracą moc.
The spell is breaking and the shamanistic incantations are losing their force.
moc (also: siła, zdolność, potęga)
volume_up
might {noun}
Słuchajcie, którzyście daleko, com uczynił, a bliscy poznajcie moc moję.
Hear, ye that are far off, what I have done; and, ye that are near, acknowledge my might.
azaż nie w rękach twoich jest moc i siła?
and in thy hand is power and might, so that none is able to withstand thee.
A wszakże ich wyswobodził dla imienia swego, aby oznajmił moc swoję.
Nevertheless he saved them for his name's sake, That he might make his mighty power to be known.
moc (also: siła, potęga, potencja)
Metabolit 4 ’ - hydroksy ma podobną moc i COX- 2 selektywność jak lumirakoksyb.
The 4’ -hydroxy metabolite has similar potency and COX-2 selectivity to lumiracoxib.
Moc (j. m.) jest oznaczana chromogeniczna technika barwienia zgodna z Farmakopea Europejska.
The potency (IU) is determined using the European Pharmacopoeial chromogenic assay.
Przy pomocy tego systemu, możemy określać moc leków na raka.
And using this system, we can test the potency of cancer drugs.
Nie wiesz, iż mam moc ukrzyżować cię i mam moc wypuścić cię?
Knowest thou not that I have power to release thee, and have power to crucify thee?
Jeżeli kwestię tę potraktujemy oddzielnie, wówczas zdecydowanie straci ona moc.
If we deal with this separately, then definitely it loses all power.
Wszystko sprowadza się do akumulatorów -- jak w małym opakowaniu zmieścić ogromną moc.
It all comes down to that power plant -- how to get a large amount of power in a small package.
moc (also: siła, potęga, atut, hart)
Są w stanie przystosować moc wniosków do mocy ich dowodów.
They are able to adjust strength of the conclusions to the strength of their evidence.
Moc i przystojność jest odzieniem jej; nie frasuje się o czasy przyszłe.
Strength and dignity are her clothing; And she laugheth at the time to come.
Należy się upewnić, że wybrano właściwą postać farmaceutyczną i moc.
Please make sure to select an appropriate dosage form and strength.
moc
volume_up
headiness {noun} (wine)
moc (also: siła)
volume_up
vigour {noun}
Uważam, że teraz możemy z nową energią i ufnością działać w kierunku wdrożenia wszystkich przyszłych inicjatyw na rzecz mórz.
I believe that we can now pursue the implementation of all future maritime initiatives with renewed vigour and confidence.
Jeśli Ukraina będzie nadal energicznie wspierać wysiłki zmierzające w stronę reform, pożądane efekty, moim zdaniem, mogą pojawić się w krótkim czasie.
If Ukraine continues with greater vigour to support the reform efforts it has undertaken, I believe the desired results will not be slow in coming.
Traktat jednakże może jedynie stworzyć właściwe warunki, a zasadnicze znacznie ma także wola i siła, aby prowadzić wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.
A treaty, however, can only create the right conditions, and the will and vigour to pursue a common foreign and security policy are essential too.

Context sentences for "moc" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishObecnie nakazy ochrony tracą moc na granicy kraju, pozostawiając ofiarę bezbronną.
At present, protection orders stop at our border, leaving the victim defenceless.
PolishCzekaliśmy na opinię Parlamentu Europejskiego, aby móc kontynuować nasze działania.
We were waiting for the European Parliament's opinion before we could continue.
PolishGwiazdy w przyszłości utworzą warunki Złotowłosej by móc pokonać dwa nowe etapy.
Stars will create the Goldilocks conditions for crossing two new thresholds.
PolishTo wspaniałe, móc zlokalizować różne miejsca w odniesieniu do starej topografii.
So this is fun for finding where things are relative to the old topography.
PolishMusimy znieść bariery protekcjonistyczne, aby móc ożywić jednolity rynek.
We must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.
PolishNie ma czasu do stracenia, a więc musimy działać szybko, by móc znaleźć wyjście.
There is no time to spare and we must act quickly to find a way forward.
PolishAle wiemy już znacznie więcej na temat jego przyszłości, aby móc powiedzieć więcej.
But we now know enough about the future of the universe to say a lot more.
PolishW końcu potrzebujemy faktów, aby móc podjąć sensowne decyzje polityczne.
After all, we need facts in order to be able to take politically sound decisions.
PolishPowinniśmy z pewnością móc dokonać oceny na koniec roku, albo na początku 2009 r.
We shall certainly be able to make an evaluation at the end of the year or in early 2009.
PolishNajważniejsze jednak jest to, że to sami obywatele powinni móc podejmować takie decyzje.
Most importantly, however, citizens themselves must be able to take such decisions.
PolishSektor finansowy potrzebuje tego rodzaju wiarygodności, aby móc finansować gospodarkę.
The financial sector needs this kind of credibility to finance the economy.
PolishW taki sam sposób europejscy urzędnicy muszą móc podejmować stosowne kroki i walczyć z nią.
In the same way, Europe's officials must be able to take action and deal with it.
PolishPo pierwsze, ponad tysiąc już obowiązujących umów musi zachować moc.
Firstly, the over one thousand agreements already in existence must be retained.
PolishTo niezbędne, jeżeli chcemy nadal móc posługiwać się wspólną walutą.
That is crucial if we are going to be able to continue to have a common currency.
PolishNie jesteśmy dostatecznie bogaci, aby móc opóźniać rozwiązanie tego problemu.
We are not rich enough to be able to postpone dealing with this topic.
PolishJednakże rolnicy potrzebują wsparcia, aby móc przestrzegać tych standardów.
However, farmers need support to be able to comply with these standards.
PolishAby móc to uczynić, musimy rzeczywiście odpowiedzieć na kilka pytań kluczowych.
We actually need to answer some key questions to be able to do this.
PolishWielu kolegów czeka, by móc dojechać do Izby.
Very many of our colleagues are waiting to make their way down to the Chamber.
PolishJeżeli wykorzystuje się ten enzym, to konsumenci powinni móc stwierdzić jego obecność.
If this enzyme is used, consumers must be able to identify its presence.
PolishAbym cię oglądał w świątnicy twojej, i widział moc twoję i chwałę twoję.
Because thy lovingkindness is better than life, My lips shall praise thee.