"moczanowa" English translation

PL

"moczanowa" in English

See the example sentences for the use of "moczanowa" in context.

Context sentences for "moczanowa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishzwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi (dehydrogenaza moczanowa).
an increase of certain enzymes in the blood (lactate dehydrogenase).
PolishPodczas badań klinicznych u pacjentów z dną moczanową o ostrym przebiegu etorykoksyb podawano przez 8 dni.
In clinical trials for acute gouty arthritis, etoricoxib was given for 8 days.
Polishwzrost niektórych enzymów we krwi (dehydrogenaza moczanowa).
an increase of certain enzymes in the blood (lactate dehydrogenase).
PolishU niektórych pacjentów przyjmujących tiazydowe leki moczopędne może wystąpić nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi lub pełnoobjawowa dna moczanowa.
Hyperuricaemia may occur or frank gout may be precipitated in certain patients receiving thiazide therapy.
PolishDna moczanowa Zalecana dawka wynosi 120 mg, jeden raz na dobę; należy ją stosować jedynie w okresie występowania ostrego bólu, maksymalnie przez 8 dni.
Gout The recommended dose is 120 mg once a day which should only be used for the acute painful period, limited to a maximum of 8 days treatment.
PolishPrzeprowadzono analizy farmakokinetyczne/ farmakodynamiczne populacji wśród 211 pacjentów z hiperurykemią i dną moczanową leczonych produktem ADENURIC w dawce 40 mg - 240 mg cztery razy na dobę.
Population pharmacokinetic/ pharmacodynamic analyses were conducted in 211 patients with hyperuricemia and gout, treated with ADENURIC 40-240 mg QD.
PolishSubstancja aktywna preparatu Fasturtec, rasburykaza, jest enzymem o nazwie oksydaza moczanowa, który jest w stanie przekształcić kwas moczowy w inny związek chemiczny zwany alantoiną.
The active substance in Fasturtec, rasburicase, is an enzyme called urate oxidase, which is able to transform uric acid into another chemical called allantoin.
PolishWykazano, że doksazosyna nie wpływa niekorzystnie na metabolizm i może być stosowana w leczeniu pacjentów ze współistniejącą astmą, cukrzycą, zaburzeniem czynności lewej komory lub dną moczanową.
Doxazosin has shown to be free of metabolic adverse effects and is suitable for treatment of patients with coexistent asthma, diabetes, left ventricular dysfunction or gout.
PolishMimo że dna moczanowa, bóle stawów i kamica nerkowa wystąpiły jako działania niepożądane, związek ze wzrostem stężenia kwasu moczowego spowodawanym produktem Preotact nie został w pełni wykazany.
Although gout, arthralgia and nephrolithiasis were reported as ADRs, the relationship to elevations in uric acid due to Preotact administration has not been fully established.

Other dictionary words

Polish
  • moczanowa

Even more translations in the Esperanto-English dictionary by bab.la.