"moja" English translation

PL

"moja" in English

EN
PL

moja {pronoun}

volume_up
moja (also: swój, swoja, swoje, mój)
Onci sam jest skałą moją zbawieniem mojem, i twierdzą moją; przetoż nie zachwieję się.
With God is my salvation and my glory: The rock of my strength, and my refuge, is in God.
Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja
A garden shut up is my sister, [my] bride; A spring shut up, a fountain sealed.
Przemawiając do ówczesnego premiera, pana Netaniahu, powiedziała: "Zabił pan moją córkę”.
Speaking to the then Prime Minister, Mr Netanyahu, she said, 'You killed my daughter'.

Context sentences for "moja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMoja propozycja jest zgodna z duchem Świąt Bożego Narodzenia i z duchem współpracy.
It is in the spirit of Christmas and cooperation that I making this suggestion.
PolishIch zbiorowa mądrość znacznie przewyższa moja, i przyznaję im to otwarcie.
Their collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
PolishCi, którzy mnie znają, wiedzą, że moją wielką pasją jest poszerzanie granic kosmosu.
Those of you who know me know how passionate I am about opening the space frontier.
PolishMoja metoda polega więc na przejściu się po pokoju, (Śmiech) aby znaleźć takie włókno.
And what I normally do is walk 'round a room -- (Laughter) -- trying to find one.
PolishMoja wykładnia jest jednoznaczna - nasze uprawnienia uległy rozszerzeniu.
I cannot interpret the latter any other way than that our rights have expanded.
PolishGłosowałem za odrzuceniem tekstu przez wzgląd na moją przyjaźń z Albańczykami.
It is out of friendship for the Albanians that I voted against this text.
PolishBiorąc to wszystko i moją nerwicę pod uwagę jak w ogóle udaje mi się zasnąć?
So given all of that and given how darn neurotic I am, how do I get any sleep at all?
PolishNie będę przepraszał za moją lojalną współpracę z tymi głowami państw lub rządów.
I make no apology for having loyally worked alongside these Heads of State or Government.
PolishWięc zacząłem patrzeć na świat zupełnie inaczej i stało się to moją obsesją.
So I started to see the world in a completely new way and I became obsessed with this.
PolishDlatego moja grupa będzie jednomyślnie głosować za przyjęciem tego pakietu.
For this reason, our group will vote unanimously in favour of this package.
PolishAlbowiemeś ty był ucieczką moją, i basztą mocną przed twarzą nieprzyjaciela.
I will dwell in thy tabernacle for ever: I will take refuge in the covert of thy wings.
PolishZgadzam się z moją przedmówczynią, która mówiła o dziwnych priorytetach naszego Parlamentu.
I agree with the speaker who spoke about the strange priorities of our Parliament.
PolishWreszcie panie pośle Mölzer, moja rada - proszę nie być takim pesymistą.
Finally, Mr Mölzer, do not be so pessimistic, is what I want to say to you.
PolishPotok Cyson porwał je, potok Kiedumim, potok Cyson; podeptałaś, o duszo moja, możne.
The river Kishon swept them away, That ancient river, the river Kishon.
PolishW Bogu wybawienie moje, i chwała moja skała mocy mojej; nadzieja moja jest w Bogu.
Trust in him at all times, ye people; Pour out your heart before him: God is a refuge for us.
PolishChciałbym jednak wystosować trzy ostrzeżenia, które moją zdaniem są ważne na przyszłość.
I would, however, like to give three warnings that I think are important for the future.
PolishMoja poprzednia wypowiedź wywołała niejakie zamieszanie.
Dear colleagues, what I said before may have caused some confusion.
PolishMoja rada i prośba: proszę wysłać swojego pierwszego przedstawiciela do Republiki Cypru.
A word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.
PolishTo wszystko zostało zrobione przez ludzi z laboratorium; większość z tego nie jest moją zasługą.
This was all done by folks in the lab -- I cannot take credit for most of this.
Polish. ~~~ Moja jedna połowa mnie lubi, druga nienawidzi.
So it causes a lot of inner conflict, you know, like part of me likes me, part of me hates me.